Aug 252014
 

Regionálna liga žiačok ZsFZ.

 

Technické ustanovenia  súťaže.

1.Kategória: po1.1.1999 a mladšie, využitie striedavého štartu žiačok z chlapčenských súťaží.

2.Počet hráčok: 8+1 v prípade dohody oboch klubov môžu súťažné stretnutie odohrať aj

v počte 10+1 na celé ihrisko.

3.Striedanie hráčok – hokejovým spôsobom – striedanie je povolené bez obmedzenia počtu

striedajúcich hráčok, pričom striedanie môže byť vykonané výhradne v prerušenej hre a so

súhlasom R, alebo AR1 stretnutia.

4.Hrací čas: 2×35 min s 15 min. prestávkou pri dlhodobej súťaži.

5.Hrací deň: Nedeľa o 13:00 hod.

6.Výnimky hracích dní a časov podliehajú schváleniu ŠTK a dohode zainteresovaných FK.

Pri schvaľovaní výnimiek sa bude prihliadať na I. ligu žien a junioriek, II. liga žien

možnosť hrať ako dvojička.

Požadované zmeny je potrebné zasielať na Szőcs Roland

e-mail: roland.kzfzsfz@hotmail.com

7.Hracia plocha: medzi šestnástkami na brány 5×2 m na celú šírku ihriska.

8.Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK uvedených vo vyžrebovaní na prvom mieste, pričom

hracie  plochy musia byť schválené príslušnými komisiami ZsFZ alebo ObFZ.

9.O hracej ploche a jej spôsobilosti rozhodne s konečnou platnosťou  R. Hracia plocha musí

mať trávnatý povrch. Stretnutie sa môže odohrať aj na pasportovanom  ihrisku s umelým

trávnatým povrchom s tým ,že domáci FK  je povinný o uvedenom informovať telefonicky a

písomne(možné aj elektronickou poštou) družstvo hostí a riadiaci orgán minimálne jeden

deň vopred.

10.Všetky ostatné tu neuvedené pravidlá (s výnimkou neobmedzeného striedania), sú identické so stretnutiami kategórie žien a v súlade s PF (postavenie mimo hry ako vo veľkom futbale, „veľké“ rohy, vzdialenosti múru, či hráčky od lopty 5m, napomínania, vylúčenia atď.).

11. Rozohranie kopu od brány – môže aj brankárka ale lopta musí byť položena na HP. Brankárka

nesmie rozohrávať kop od brány z ruky.

12.Hráčky môžu stretnutie odohrať výhradne v kopačkách s lisovanou podrážkou. Nie sú povolené kopačky s vymeniteľnými kolíkmi.

13.Pred stretnutím je povinná konfrontácia hráčok oboch družstiev a jej výsledok musí byť riadne zapísaný R do zápisu o stretnutí.

14.FK štartujú v Regionálnej lige žiačok na vlastné náklady.

15.KR ZsFZ  deleguje na stretnutia R.

16.V prípade, že hráčka dovŕšila 16. rok veku v priebehu súťažného ročníka, môže hrať maximálne

do konca súťažného ročníka 2014/2015.

17. Lopta veľkosť 5

 

Hrací systém – hrá sa dvoch skupinách A a B. V skupine A 8 účastníkov v skupine B 10 účastníkov.

Hrá sa dlhodobá súťaž doma vonku.

Víťazi skupín odohrajú dve stretnutia doma a vonku o víťaza regionálnej ligy žiačok ZsFZ.

Víťazné družstvo obdrží pohár a medaile.

„Víťaz regionálnej ligy žiačok ZsFZ“ sa zúčastní finálového turnaja žiačok o majstra SR.