Sep 092014
 
vvvv

Prvé zasadnutie Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu v novom súťažnom ročníku 2014/15 riešilo v Dome futbalu v Nitre aj resty klubov z uplynulej sezóny, prizvaní boli aj predsedovia Komisie rozhodcov a Športovo-technickej komisie.


Rokovanie otvoril predseda Západoslovenského futbalového zväzu, ospravedlnení boli z dôvodu pracovných povinností Jozef Rosa (predseda ObFZ Senica) a Ivan Bartoš (predseda Revíznej komisie ZsFZ). V prvom bode vykonal vedúci sekretár ZsFZ Ivan Hádek kontrolu uznesení. V súvislosti s úlohou vypracovať smernicu pre činnosť garantov odborných komisií sa Ján Panák vzdal tejto úlohy, ktorá bola následne pridelená Františkovi Masárovi. Správa predsedu Revíznej komisie Ivana Bartoša bola z dôvodu jeho ospravedlnenej neúčasti presunutá na najbližšie zasadnutie Výkonného výboru. Predseda Komisie rozhodcov Ladislav Prešinský predložil návrh na zaradenie rozhodcov Pavla Ochotníckeho a Jána Bulka na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2014/15, ktorý bol prijatý. Pavel Ochotnícky bude zaradený do III. ligy, Ján Bulko do V. ligy. V náväznosti na diskusiu o rozhodcoch v programe Talent uložil Výkonný výbor predsedovi Komisie delegátov Eduardovi Chalmovianskemu, aby komisia pripravila zoznam delegátov, ktorí budú delegovaní na zápasy rozhodcov v programe Talent. V bode číslo 3 predseda ZsFZ Ladislav Gádoši informoval o aktuálnom stave výstavby štadiónov, a tiež o aktuálnych zmenách v realizačných tímoch mládežníckych reprezentácií, nadniesol aj podnet, ktorý na Slovenský futbalový zväz adresovala ohľadom žiackeho tímu Lednica. Výkonný výbor ZsFZ ďalej nariadil predsedovi Disciplinárnej komisie Miroslavovi Vlkovi, aby sa komisia zaoberala disciplinárnymi opatreniami voči futbalovým klubom, ktoré si nesplnili náležitosti, vyplývajúce z Rozpisu súťaží ZsFZ 2013/14. Prerokované bolo aj odvolanie Petra Sameka a aj na základe stanoviska ObFZ Senica bolo jeho odvolanie zamietnuté. Výkonný výbor ďalej odvolal na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie člena Volebnej komisie Antona Železníka a zapisovateľa Športovo-technickej komisie Mariána Pecha. Predseda Športovo-technickej komisie Imrich Kálman predniesol návrh na odvolanie člena svojej komisie Antona Políčka. Výkonný výbor prijal uznesenie, aby bol Anton Políček pozvaný na najbližšie zasadnutie. V bode rôzne sa predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho aj z dôvodu opodstatnených obáv zo strany klubov dotazoval na aktuálny stav nového prestupového poriadku, predseda Matričnej komisie SFZ Robert Šuník informoval o procese zapracovávania pripomienok, pričom v tejto súvislosti budú na spoločné stretnutie zvolaní aj predsedovia Matričných komisii z oblastných futbalových zväzov. Člen Výkonného výboru za ObFZ Topoľčany Juraj Soboňa vyzval na záver k väčšej tolerancii a vzájomnému rešpektu v celom futbalovom hnutí.

Na titulnej snímke je časť členov z dnešného zasadnutia Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu – Arpád Benovič, Vladimír Hracho, Robert Šuník a Peter Kováč.