Sep 192014
 
prestup

Nový Registračný a Prestupový poriadok Slovenského futbalového zväzu je aktuálnou témou, púta pozornosť ako futbalových klubov, tak aj samotných futbalistov. Jeho príprave je venovaná veľká pozornosť.


Výkonný výbor SFZ na svojom septembrovom zasadnutí prerokoval návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ, v ktorom boli zapracované odôvodnené pripomienky doručené v rámci prvého kola pripomienkového konania.
Futbalová a odborná verejnosť má v zmysle Legislatívneho poriadku SFZ možnosť pripomienkovať návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ 15 pracovných dní, t.j. do 8.10.2014. Pripomienky je možné zasielať elektronicky na emailovú adresu: rapp@futbalsfz.sk

Návrh predpisu je dostupný po kliknuti TU