Nov 132014
 
gadosi2

Rastislav Kubica požiadal o uvoľnenie z pozície člena Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu, po decembrovej konferencii ho nahradí František Urban.


Nový predseda Oblastného futbalového zväzu Levice František Urban zaujme svoje miesto v exekutíve najväčšieho regionálneho zväzu po riadnej konferencii Západoslovenského futbalového zväzu, ktorá sa bude konať 3. decembra v budove Agroinštitútu v Nitre. Rastislav Kubica sa na novembrovom zasadnutí Výkonného výboru oficiálne rozlúčil, poďakovanie za odvedenú prácu mu vyslovil predseda ZsFZ Ladislav Gádoši. “Rasťo Kubica naplnil svoje poslanie, bol dôstojným zástupcom levického futbalového zväzu, hájil jeho záujmy a zároveň konštruktívne pristupoval k úlohám v rámci nášho regiónu, patrí mu vďaka aj uznanie,” uviedol Ladislav Gádoši na Kubicovu adresu. “Želám všetkým, aby vám futbal prinášal čo najviac radosti, bolo pre mňa cťou pracovať na tejto úrovni,” povedal pri rozlúčke Rastislav Kubica.
Výkonný výbor zasadal v utorok 11. novembra v Dome futbalu v Nitre, rokovanie viedol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. Kontrolu uznesení vykonal vedúci sekretár Ivan Hádek, zaujala smernica pre činnosť garantov odborných komisií, ktorú pripravil a prezentoval František Masár (ObFZ Trenčín), Výkonný výbor si na jej dôkladné preštudovanie zobral čas, schválená by mala byť na decembrovom zasadnutí. Ervin Kiss (ObFZ Galanta) oznámil termín halového turnaja rozhodcov O Pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa bude hrať v sobotu 17. januára 2015 v Galante. Úlohu smerom k zosúladeniu s normami Slovenského futbalového zväzu a zároveň aktualizácii zásad pre činnosť odborných komisií dostali ich predsedovia. V Nitre bol v utorok schválený aj program blížiacej sa konferencie a s pripomienkami aj návrh rozpočtu ZsFZ na budúci rok 2015, ktorý predložil
predseda Ekonomickej komisie Anton Medovič. Známe sú už aj počty delegátov, ktorí budú na decembrovej konferencii zastupovať jednotlivé oblastné futbalové zväzy nasledovne – Prievidza 7, Nitra 8, Topoľčany 5, Galanta 4, Komárno 5, Nové Zámky 7, Levice 4, Trenčín 5, Trnava 7, Senica 4, Dunajská Streda 6, Považská Bystrica 6. Výkonný výbor schváli aj návrh na vedenie konferencie Petrom Kováčom, tiež návrh na zloženie Mandátovej komisie v zložení: Ladislav Pocisk (predseda), Tibor Révay, Miroslav Barinka (členovia), ďalej návrh na zloženie Návrhovej komisie v zložení: Ondrej Kozolka (predseda), Ivan Gróf, Slavomír Matejčík (členovia), a tiež návrh na overovateľov zápisnice: Peter Černák, Bohumil Toberný a Ľudovít Szerencsés.
Ladislav Gádoši informoval o priebehu zasadnutia Výkonného výboru SFZ, ktorý nepredĺžil zmluvu Ivanom Galádom na post trénera reprezentácie Slovenska do 21 rokov pre nasledujúci kvalifikačný cyklus. Na zasadnutie Výkonného výboru ZsFZ bol predvolaný predseda Komisie rozhodcov Ladislav Prešinský, ktorý reagoval na správu Revíznej komisie. Stanovisko Ladislava Prešinského Výkonný výbor prijal, zároveň zobral na vedomie vyjadrenie v súvislosti so znížením počtu členov Komisie rozhodcov, pričom očakáva jeho návrh. Schválené boli aj návrhy na udelenie strieborného odznaku SFZ Jozefovi Jerigovi (ObFZ Galanta) a udelenie bronzového odznaku SFZ Jozefovi Mišákovi (ObFZ Prievidza).

Na titulnej snímke člen Výkonného výboru Rastislav Kubica pri oficiálnej rozlúčke, poďakovanie mu vyslovil predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši.