Dec 032014
 
agrik

V Nitre sa uskutočnila riadna Konferencia Západoslovenského futbalového zväzu, najdôležitejším bodom bolo schválenie rozpočtu pre budúci rok 2015.


Prítomných delegátov s právom hlasovať a pozvaných hostí, medzi ktorými boli aj generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment či riaditeľ oddelenia IT Ján Letko, privítal predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. Ten následne poveril vedením a moderovaním celého priebehu konferencie Petra Kováča. Rokovanie malo pracovný charakter, postupne boli schválení skutotátori, navrhová a mandátová komisia aj overovatelia zápisnice. Predseda Mandátovej komisie Ladislav Pocisk prezentoval, že z celkového počtu 68 delegátov s právom hlasovať sa konferencie zúčastnilo 63 delegátov a následne skonštatoval, že konferencia je uznášaniaschopná. Tradične príjemným spestrením konferencie bolo odovzdanie ocenení zaslúžilým funkcionárom, strieborný odznak získali Marián Gendiar (ObFZ Prievidza) a Jozef Jeriga (ObFZ Galanta), laureátmi bronzového odznaku sa stali František Bokor (ObFZ Prievidza), Jozef Svetlík (ObFZ Trnava), Marián Hafrovič (ObFZ Trnava), Stanislav Malečka (ObFZ Trenčín) a Jozef Mišák (ObFZ Prievidza). Upomienkové plakety odovzdávali predseda ZsFZ Ladislav Gádoši a generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Dôležitými bodmi programu boli voľba člena Volebnej komisie za Trnavský kraj, keď Antona Železníka nahradil Radomír Sečány, ktorý bol zvolený jednohlasne. Volil sa aj nový člen Výkonného výboru za Oblastný futbalový zväz Levice, keď Rastislava Kubicu, ktorý sa vzdal členstva, nahradil nový predseda ObFZ Levice František Urban, zvolený bol tiež jednohlasne. V Bode číslo 7 nasledovala správa Ekonomickej komisie, ktorú predniesol jej predseda Anton Medovič. Informácia o hospodárení bola prijatá, konferencia zobrala na vedomie aj návrh rozpočtu ZsFZ pre budúci rok 2015. S veľkou pozornosťou vnímalo futbalové plénum správu Ladislava Gádošiho, šéf najväčšieho futbalového regiónu zhodnotil obdobie od poslednej konferencie, ktorá sa konala 24. januára 2014. Gádoši rozdelil svoju informáciu do viacerých línií, venoval sa činnosti sekretariátu, pozitívne zhodnotil aj športovú oblasť, pričom vyzdvihol chladnú hlavu, ktorú si bolo treba zachovať v lete, keď štyridsiatke klubov hrozili tvrdé sankcie, dokonca až v podobe straty súťaže. Predseda ZsFZ zaradil medzi pozitíva vo svojej správe aj nový model Slovnaft cupu, ktorý priniesol oživenie do pohárovej súťaže aj na trávniky viacerých regionálnych mužstiev. Zaujali tiež dotácie, ktorými Západoslovenský futbalový zväz prispieva na činnosť oblastných futbalových zväzov, a tiež na mládežnícke futbalové turnaje v zimnom aj letnom období. Kritickú správu s viacerými výhradami k činnosti Športovo-technickej komisie a Komisie rozhodcov predniesol predseda Revíznej komisie Ivan Bartoš. V následnej diskusii vystúpili generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, člen Výkonného výboru ZsFZ Robert Šuník a člen Športovo-technickej komisie ZsFZ Anton Políček, konferencia ich príspevky zobrala na vedomie. Informáciu u prijatých uzneseniach predniesol v bode číslo 11 Ondrej Kozolka. Konferencia Západoslovenského futbalového zväzu trvala dve hodiny.