Jan 132015
 
solcany

V Solčanoch sa dnes uskutočnilo prvé zasadnutie Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu, medzi témami hral prím aj nový Registračný a prestupový poriadok.


Rokovanie otvoril predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši, hneď v úvode privítal nového člena Výkonného výboru ZsFZ Františka Urbana, ktorý ako nový predseda Oblastného futbalového zväzu Levice nahradil Rastislava Kubicu. Vedúci sekretár ZsFZ Ivan Hádek vykonal kontrolu uznesení, Ladislav Gádoši potom vo svojej správe informoval o dianí vo futbalovom hnutí od posledného zasadnutia, pričom vyzdvihol najmä úroveň halových turnajov v Nových Zámkoch, Nitre a Trnave. Šéf regiónu sa vrátil aj k riadnej konferencii ZsFZ, ktorá sa konala na začiatku decembra, Výkonný výbor sa zaoberal aj všetkými diskusnými príspevkami a vyzdvihol odborné vedenie konferencie Petrom Kováčom. Ervin Kiss vystúpil s informáciou k sobotňajšiemu turnaju oblastných výberov rozhodcov a delegátov. “Propozície a harmonogram turnaja sú známe, aj touto cestou chcem apelovať na dochvíľnosť, keďže v hale po skončení turnaja pokračuje ďalší program,” uviedol na margo blížiaceho sa turnaja rozhodcov o Pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu za organizátora predseda Oblastného futbalového zväzu Galanta Ervin Kiss. Zaujímavá bola informácia z úst nového člena Výkonného výboru ZsFZ Františka Urbana, keď sa vrátil k neprístojnostiam spred roka, ktoré boli uzavreté vyradením previnilcov z nominačnej listiny. Schválenie tabuliek regionálnych súťaží dospelých aj mládeže po jesennej časti boli vo štvrtom bode programu odložené na februárové zasadnutie s požiadavkou na dopracovanie správy Športovo-technickej komisie, a tiež skompletizovanie materiálu Disciplinárnej komisie. Schválená bola pracovná komisia na prípravu zmien a doplnkov Stanov ZsFZ, ktorá bude pracovať v zložení Ján Panák (predseda), Robert Šuník, Jozef Rosa, František Urban a Ivan Bartoš. V siedmom bode informoval Ján Panák z pozície predsedu Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu o priebehu pracovného stretnutia futbalových klubov II. ligy, ktoré sa stretli v Žiline, pričom z 24 klubov v oboch jej súťažiach bolo prítomných 21. “Stretnutie sa nieslo v kritickom duchu, niektorým sa nepáčil model po reorganizácii, ale postupne diskusia nabrala úplne opačný smer, keď si novú súťaž pochvaľovali najmä jej nováčikovia ako Skalica, Šamorín, Sereď či Poprad a ďalší. Súťaž teda pokračuje bez zmien, jarná časť a najmä koniec ročníka ukáže, ako ďalej,” uviedol Ján Panák. S nie menším záujmom sa čakalo aj na správu o príprave nového Registračného a prestupového poriadku. “Zasadali sme naposledy v decembri, členovia komisie si osvojili postoj z regiónov, že voľný pohyb hráčov nemôže byť vo svojej podstate prijatý. Najbližšie rokovanie je naplánované na budúci týždeň, čaká sa aj na avizované pripomienky k finančnému vyrovnaniu za hráčov z ďalších regionálnych zväzov, záverečné stanovisko by potom malo dať príslušné oddelenie Slovenského futbalového zväzu a komisia, ktorý tvorí tento nový poriadok. Nakoniec, máme už aj informácie, že pohyb amatérskych hráčov nie je zadarmo ani v Rakúsku či Nemecku,” uviedol predseda Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu Robert Šuník s dodatkom, že nový Registračný a prestupový poriadok vstúpi v prípade schválenia do platnosti už počas najbližšieho leta. V deviatom bode boli schválené návrhy na ocenenia funkcionárov na bronzový odznak SFZ pre Jozefa Rosu, Karola Pilinského, Arpáda Benoviča, Františka Vígha, Jozefa Inoveckého, Michala Boršányiho, Mareka Mokoša a Ladislava Éhna, na strieborný odznak SFZ Antona Medoviča a na zlatý odznak SFZ Jána Panáka. V Solčanoch sa schvaľovali tiež návrhy na schválenie garantov odborných komisií ZsFZ členmi VV ZsFZ, ktoré boli prijaté nasledovne: Športovo-technická komisia – František Urban, Disciplinárna komisia – Arpád Benovič, Komisia rozhodcov – Vladimír Hracho, Komisia delegátov zväzu – Ervin Kiss, Komisia mládeže a školského futbalu – František Masár a Jozef Rosa, Trénersko-metodická komisia – František Nagy, Ekonomická komisia – Juraj Soboňa, Odvolacia komisia – Peter Kováč, Matričná komisia – Robert Šuník, Revízna komisia – Štefan Korman. Výkonný výbor prijal jednohlasne návrh Komisie delegátov zväzu, týkajúci sa povinností delegáta zväzu a klubov III. ligy pri organizácii stretnutia. Ervin Kiss v bode programu číslo 15 prezentoval návrh na nový systém prerozdeľovania finančných prostriedkov a dotácií pre oblastné futbalové zväzy, ktorý bol po diskusii predložený na dopracovanie predsedovi Ekonomickej komisie Antonovi Medovičovi do najbližšieho rokovania Výkonného výboru. Prizvaný bol na januárové zasadnutie Výkonného výboru aj predseda Komisie rozhodcov Ladislav Prešinský, prijatý bol návrh na doplnenie Rozpisu ohľadne náležitosti pre delegované osoby v neodohraných, resp. nedohraných stretnutiach z vyššej moci, tiež návrh Komisie rozhodcov na licenčných komisárov pre amatérsky futbal (Marek Galo, Martin Dohál, Michal Cabaj, Arpád Benovič, Branislav Hancko, Vladimír Kukan, Tibor Santa, Roman Maroš, Jozef Mišún), a tiež licenčných komisárov pre profesionálny futbal (Ladislav Prešinský, Vladimír Vnuk). Schválení boli aj frekventanti na pozorovateľov rozhodcov pre licenciu P (Vladimír Hracho, Miroslav Jaška, Radomír Sluk), a tiež frekventanti na predlicenčný seminár rozhodcov licencie P (Juraj Halíček, Ondrej Kozolka, Pavel Ochotnický, Milan Štrbo, Matej Zemko, Miroslav Žiak). Správu o prípravach Reprezentačného plesu Západoslovenského futbalového zväzu, ktorý sa bude konať v piatok 3O. januára v Trnave, predniesol predseda Ekonomickej komisie Anton Medovič. Na záver bol ako dejisko budúcoročného finálového turnaja žiackych výberov oblastných futbalových zväzov o Pohár predsedsedu ZsFZ schválený Trenčín, kým tradičný turnaj rozhodcov a delegátov oblastných výberov sa v januári budúceho roku 2016 uskutoční v Nitre. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru ZsFZ sa uskutoční 17. februára v Jablonici.

Na titulnej snímke je pohľad na časť členov Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu – zľava Peter Kováč (NOvé Zámky), František Urban (Levice) a Robert Šuník (Prievidza).