Feb 032015
 
fotka 730x350

Tatranská Lomnica bola dejiskom seminára licenčných komisárov, ktorí sú oprávnení vykonávať licenčné skúšky rozhodcov. Svojich zástupcov vyslal do Tatier aj Západoslovenský futbalový zväz, a tiež viaceré oblastné zväzy.


Za vzdelávanie licenčných komisárov zodpovedá Slovenský futbalový zväz. Pred udelením licencie sa adepti zúčastňujú vstupného školenia so zameraním najmä na zjednotenie výkladu pravidiel futbalu a preskúšanie úrovne vedomostí z tejto oblasti, metodiku prednáškovej činnosti a prípravu metodických pomôcok, oboznámenie sa s kvalifikačnou štruktúrou rozhodcov, základy pedagogiky a psychológie športu, aktuálne problémy futbalového hnutia. Preskúšanie spôsobilosti vykonávať funkciu obsahuje skúšku z pravidiel futbalu a ďalších futbalových noriem v písomnej a verbálnej podobe, skúšku zo základov pedagogiky a psychológie športu formou písomného testu, praktickú ukážku prednáškovej činnosti a prípravy učebnej pomôcky. K vzdelávaniu týchto funkcionárov sú prizývaní interní funkcionári futbalového zväzu menovaní Výkonným výborom SFZ a externí spolupracovníci.
Seminár licenčných komisárov licencie “P” absolvovali za Západoslovenský futbalový zväz Ladislav Prešinský a Vladimír Vnuk (obaja ObFZ Nitra) a seminár licenčných komisárov licencie “A” absolvovali Marek Galo (ObFZ Nitra), Martin Dohál (ObFZ Trenčín), Jozef Mišún (ObFZ Považská Bystrica), Arpád Benovič (ObFZ Dunajská Streda), Branislav  Hancko (ObFZ Prievidza), Vladimír Kukan (ObFZ Nové Zámky), Tibor Santa (ObFZ Trnava), Maroš Roman (ObFZ Levice), Ján Bílek (ObFZ Komárno). Svojich zástupcov na seminári licenčných komisárov licencie “A” nemali ObFZ Topoľčany, ObFZ Senica a ObFZ Galanta.
Dvojdňový seminár licenčných seminárov v Tatranskej Lomnici mal bohatý program, pripravené boli viaceré prednášky – Základy predagogiky, Metodika prednáškovej činnosti (Gurský), Legislatíva (Košičár), Základy psychológie, Komunikácia (Gurský), Príprava metodických materiálov a praktické cvičenia (Fašung, Medveď), Prezentácia vlastných videoklipov (Jakubec), Problematika hodnotenia rozhodcov a asistentov rozhodcov (Jančovič), Interpretácia a aplikácia pravidiel futbalu (Fašung), Písomný test (Fašung, Jakubec), Vyhodnotenie a ukončenie seminára (Ružbarský).

LICENČNÝ KOMISÁR (charakteristika)
Je oprávnený vykonávať licenčné skúšky rozhodcov a skúšky na predĺženie platnosti licencie. Je povinný sa neustále vzdelávať. Licenčných komisárov pre udeľovanie licencie A menuje na návrh oblastných futbalových zväzov príslušný regionálny futbalový zväz. Licenčných komisárov pre udeľovanie licencie P menuje na návrh regionálnych futbalových zväzov Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Navrhovateľ i schvaľovací zväz prihliada pri menovaní na odbornú spôsobilosť uchádzačov, ich praktické skúsenosti i občiansku bezúhonnosť. Menovanie je ohraničené časovým obdobím najmenej 1 rok, najviac 3 roky. Menovanie môže byť opätovne obnovené. Licenční komisári sa podrobujú pred menovaním osobitnému preskúšaniu komisiou, ktorú ustanoví Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu.

Na titulnej snímke sú vľavo všetci účastníci licenčného seminára komisárov, vpravo obaja držitelia licencie “P” Ladislav Prešinský a Vladimír Vnuk.