Feb 202015
 
logik

Jedna zo základných noriem Slovenského futbalového zväzu je účinná od 15. júna, článok 40 je účinný už v súčasnosti.


Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10. februára 2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračeného a prestupového poriadku (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).
Príprava jednej z najdôležitejších noriem upravujúcich každodenný futbalový život sa začala ešte v roku 2012. V rámci legislatívneho procesu prešla dvoma oficiálnymi kolami pripomienkového konania a boli do nej zapracované poznatky a pripomienky zástupcov profesionálnych i amatérskych klubov, regionálnych a oblastných futbalových zväzov a ďalších funkcionárov a odborníkov.
Gestor projektu, člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno právne otázky, Peter Sepeši zhodnotil obdobie prípravy RaPP takto: “Registračný a prestupový poriadok bol veľmi náročný projekt, ktorý si vyžadoval skĺbenie znalosti predpisov, požiadaviek, rozhodnutí a odporúčaní FIFA, UEFA, rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie so slovenskými podmienkami právnymi, ekonomickými i spoločenskými. Bolo potrebné posunúť poznanie futbalovej rodiny smerom k tomu, čo bolo nevyhnutné zmeniť, aby sme dobehli európsky štandard a pripraviť sa na významné systémové zmeny, ktoré tento predpis priniesol. Aj preto príprava predpisu trvala dva roky a pripomienkovanie aj s vyhodnotením a konzultáciám trvalo cca 9 mesiacov. Spracovali sme okolo 500 pripomienok. Obrovským prínosom pre tento projekt bolo angažovanie Marka Majtána do pracovnej skupiny, ktorý odovzdal svoje znalosti a skúsenosti získané v rámci jeho dlhoročného pôsobenia v MŠK Žilina. Do projektu sa však aktívne zapojilo aj mnoho ďalších ľudí z futbalovej rodiny, ktorým patrí vďaka, úcta a rešpekt. Aj keď nie všetky pripomienky boli akceptované, nad všetkými sme sa zamysleli a testovali sme podstatu, zmysel a rovnováhu tej časti návrhu, ku ktorej pripomienka smerovala. Všetci, ktorí sa zapojili, prispeli k budovaniu právneho systému v slovenskom futbale. Je to obrovská mozaika predpisov a vzťahov, ktorej lepidlom je viera, že to robíme s dobrým úmyslom o podporu a rozvoj slovenského futbalu, slovenského športu, slovenskej spoločnosti. Ak sa má futbal zdravo rozvíjať, je potrebné budovať a udržiavať stabilnú rovnováhu v trojuholníku hráč, klub, divák a je úlohou zväzu, aby na základe vlastného poznania, odporúčaní, či direktívnych usmernení zhora (UEFA, FIFA), zmien právnej úpravy (štát) ale aj zmien v pohľade spoločnosti na šport a osobitne futbal, túto rovnováhu v spolupráci so všetkými subjektmi (štát, obce, samosprávne kraje, podnikateľský sektor) hľadal a snažil sa jej pomáhať svojou činnosťou, predpismi, rozhodnutiami, či zmluvami. V posledných rokoch SFZ vyvíja značné úsilie smerujúce k tomu, aby sme tomuto trojuholníku významne pomohli, od schválenia nových Stanov SFZ (2012), ktoré boli prvou vážnou skúškou, posilnili “moc klubov” a transparentnosť rozhodovacích a ekonomických procesov, Disciplinárneho poriadku (2013) a Poriadku Komory pre riešenie sporov (2014), ktorých cieľom je posilniť poriadok/disciplínu vo futbalovom hnutí a efektivitu riešenia sporov vo futbale, RaPPu (2015), ktorý upravuje moderným spôsobom registračné procesy v SFZ a štandardizuje vzťahy medzi klubmi a hráčmi s posilnením postavenia hráčov, a treba určite spomenúť aj veľký projekt výstavby/rekonštrukcie 21 štadiónov 2013 – 2023, schválenie Smernice o infraštruktúre štadiónov 2018, implemetnáciu zákona č. 1/2014 Z.z. a vyhlášky MV SR o kamerových systémoch (2014), či implementáciu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (databáza páchateľov deliktov na športových podujatiach). Nemôžme zabudnúť na informačný systém slovenského futbalu ocenený tretím miestom najlepších IT projektov na Slovensku na prestížnom podujatí ITAPA 2014, ktorý odbremenil futbal (kluby a ich funkcionárov, hráčov, rozhodcov, delegátov, orgány a komisie SFZ a jeho členov) od tisícov drobných administratívnych, účtovných, finančných, evidenčných, športovo-technických, registračných, prestupových a iných operácií vrátane doručovania futbalovej pošty, ktoré za človeka vykonáva veľmi šikovne informačný systém. Považujem za veľmi hodnotný fakt, že návrh RaPP bol schválený členmi VV SFZ jednomyseľne, čo preukazuje, že amatérsky futbal i profesionálny futbal nielen hľadá ale aj nachádza kompromisy a jeho zástupcovia sa snažia vnímať a zastupovať záujmy “futbalu” bez prívlastku, nielen svojej záujmovej skupiny. Futbal je progresívny, keď je jednotný a každá jeho organizačná zložka, či záujmová skupina má dôstojné postavenie. Preto by som rád vyzval futbalovú rodinu, aby sa na nový predpis snažila jednotne pozerať pozitívne a aby sme v ňom videli to, čo futbalu a jeho atraktivite môže prospieť. Každá zmena má pred sebou prekážku v podobe nevyhnutnosti naučiť sa a robiť niečo nové/inak, nevyhnutnosti zmien návykov a rutinných postupov, ktoré boli zabehnuté pred zmenou. Preto bude potrebné, aby zväz v rámci riadenia futbalu, pomohol futbalovej rodine s čo najrýchlejším pochopením a správnym použitím nového predpisu a to vydaním odporúčania k používaniu RaPP, ktoré sa aktuálne pripravuje. Na záver je potrebné poznamenať, že RaPP SFZ a jeho budúce zmeny na základe článku 1 ods. 2 FIFA RSTP podliehajú obdobne ako v prípade všetkých ostatných národných futbalových zväzov schváleniu FIFA, kde FIFA posúdi, či sme do RaPP premietli dostatočným spôsobom povinné ustanovenia RSTP FIFA. Ak bude mať FIFA výhrady, budeme ich musieť ešte dopracovať.”
Účinnosť novej normy bola stanovená na 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý uvádzame v plnom znení:

Článok 40 – Riešenie sporov
Klub a hráč sú povinní v zmluve upraviť spôsob riešenia sporov v prípadoch, ktoré zmluva neupravuje, pričom sú povinní postupovať v súlade so stanovami SFZ a týmto poriadkom.
V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a národnými kolektívnymi zmluvami sú zmluvné strany povinné predložiť svoj spor založený zmluvným vzťahom na komoru SFZ1 v súlade s jej poriadkom alebo na RS SFZ v súlade s jeho štatútom a rokovacím poriadkom.
Spor s medzinárodným prvkom, ktorý nepodlieha právomoci komory SFZ a RS SFZ, môžu zmluvné strany predložiť na Komisiu FIFA pre hráčsky status, Komoru FIFA pre riešenie sporov alebo na CAS v súlade s príslušnými predpismi týchto orgánov a FIFA RSTP.
Komora SFZ má právomoc prejednať a rozhodnúť aj:
- spor o nároku na výchovné,
- spor o nároku na odstupné za amatéra,
- spor o nároku na solidárny príspevok,
- spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku,
- spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31,
- spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov,
- spor o disciplinárnych opatreniach uložených klubom hráčovi v rámci interného disciplinárneho konania v klube,
- návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene.
Komora SFZ má právomoc prejednať žiadosť klubu alebo hráča o registráciu hráča v klube mimo registračných období podľa článku 19 ods. 1 a 2 a v odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa môže vydať rozhodnutie, na základe ktorého príslušná matrika registráciu hráča vykoná. Komora SFZ vydá takéto rozhodnutie najmä ak príslušné družstvo klubu nemá dostatočný počet hráčov na účasť v prebiehajúcej súťaži (napr. zranenie viacerých brankárov A družstva klubu).
Komora SFZ nemá právomoc prejednať a rozhodnúť spor o vydanie ITC.
1 Orgán pre zabezpečenie spravodlivosti, ktorého právomoc a činnosť je upravená v článku 58a stanov SFZ a v poriadku komory SFZ
Predseda Komory SFZ pre riešenie sporov Miroslav Hlivák v tejto súvislosti upresnil: “Som veľmi rád, že Komora SFZ pre riešenie sporov rozšírila okruh svojich právomocí. Komora za svojho fungovania doteraz riešila výlučne majetkové spory, avšak odteraz bude riešiť spory, ktoré doteraz riešila Zmierovacia komisia SFZ.”
Zmierovacia komisia SFZ bola zrušená uznesením Výkonného výboru SFZ zo dňa 20.1.2015.

Celé znenie RaPP si vo formáte pdf môžete stiahnuť TU