Feb 262015
 
16

Futbalová jar klope na dvere. Aj o stave príprav na odvetnú časť regionálnych súťaží dospelých a mládeže informovali Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu predsedovia odborných komisií.


Riadne zasadnutie Výkonného výboru viedol v Dome futbalu v Nitre predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. Pri kontrole uznesení, ktorú vykonal vedúci sekretár ZsFZ Ivan Hádek, si diskusiu vyžiadala informácia o schválení Registračného a Prestupového poriadku, ktorý prijal Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Členovia ZsFZ deklarovali nespokojnosť s priebehom pripomienkového konania. Róbert Šuník, ktorý je predsedom Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu, bol uznesením Výkonného výboru ZsFZ poverený zosumarizovať tieto pripomienky zástupcov amatérskeho futbalu tak, aby boli následne prerokované na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. V ďalšom bode rokovania Výkonného výboru ZsFZ prišla na rad informácia predsedu Disciplinárnej komisie Miroslava Vlka k plneniu uznesení U 71 a U 72 zo septembra minulého roka, ktorých znenie je nasledovné:

U 71/9/2014
VV ukladá DK ZsFZ vypracovať mechanizmus poplatkov a sankcií v súvislosti s nerešpektovaním ustanovení RS v náväznosti na zaradenie družstiev do nového súťažného ročníka.
Termín: úloha trvá Zodpovedný: predseda DK ZsFZ

U 72/9/2014
VV ukladá DK ZsFZ, aby sa zaoberala disciplinárnymi opatreniami voči futbalovým klubom, ktoré si nesplnili náležitosti vyplývajúce z RS v súťažnom ročníku 2013/14.
Termín: úloha trvá Zodpovedný: predseda DK ZsFZ

Výkonný výbor po diskusii zduplikoval potrebu riešenie tohto uznesenia, za plnenie ktorého sú zodpovední predseda Disciplinárnej komisie Miroslav Vlk a predseda Športovo-technickej komisie Imrich Kálman. Ďalším pozvaným hosťom Výkonného výboru bol predseda Ekonomickej komisie Anton Medovič, ktorý predniesol informáciu o mechanizme prerozdelenia finančných prostriedkov a dotácií pre oblastné futbalové zväzy. Predložený návrh, ktorý je solidárny s menšími futbalovými zväzmi, bol následne schválený. Predseda Trénersko-metodickej komisie Rudolf Hanák predložil koncepciu vzdelávania, Výkonný výbor následne uložil požiadavku na kontrolu Euro licencie B trénerov pre Majstrovstvá regiónu dospelých. Nespokojnosť bola vyslovená so stavom hlasovania Jedenástky roka, nakoľko dotazníky neodovzdali viaceré kluby. Predseda Komisie rozhodcov Ladislav Prešinský prišiel s návrhom na nové zloženie komisie. “Naša komisia je na očiach asi najviac, chceme jej dať status, aký si zaslúži, aj preto aktuálnymi zmenami chceme staviť na ľudí, ktorí čosi dokázali vo futbalovom hnutí,” komentoval Ladislav Prešinský menoslov v zložení: Jozef Husárik, Miroslav Makový, Pavol Krnáč, Slavomír Cifrík, Radoslav Sluk a Imrich Lukács, zapisovateľ bude aj naďalej Vladimír Kováč. Aby pri zmenách neprišlo k porušeniu stanov, na definitívu si nová Komisia rozhodcov počká v hlasovaní “per rollam”. Predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši vo svojej správe informoval o zrušení Slovenského združenia telesnej kultúry s tým, že budovy SZTK v Topoľčanoch a Prievidzi, a tiež pozemok pod športovou halou Olympia v Nitre by mali prejsť do správy regionálneho zväzu, resp. príslušných oblastných zväzov. “Pribúdajú záujemcovia o dotáciu vo výške stotisíc eur na umelú trávu, svoj interes ohlásili Šamorín, Šurany, Hlohovec, Bánovce, Zlaté Moravce, ČFK Nitra, Dvory nad Žitavou, Palárikovo, Púchov a Považská Bystrica. Blíži sa výberové konanie, zväz bude požadovať garancie pri spolufinancovaní vo výške dvoch tretín z celkovej sumy,” upriamil Ladislav Gádoši pozornosť na blížiace sa výberové konanie. Nemenej zaujímavá bola aj ďalšia informácia: “Malajzia má záujem o štart reprezentačného výberu do 19 rokov v našej II. dorasteneckej lige, máme naplánované stretnutie s predstaviteľmi všetkých klubov, aby zaujali stanovisko,” dodal Ladislav Gádoši. Po skončení Výkonného výboru sa jeho členovia presunuli do Mestskej športovej haly v Nitre, kde podvečer vrcholil prvý ročník halového turnaja dorastencov o Pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu.

Na titulnej snímke pohľad na rokovanie Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu.