Júl 162015
 
kolaz

V Dome futbalu v Nitre sa dnes uskutočnilo mimoriadne rokovanie Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu.


Na jedenásť členov Výkonného výboru (ospravedlnení boli Peter Kováč a Ervin Kiss) čakalo v programe šestnásť bodov. Zasadnutie viedol predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, hneď na úvod bol schválený Výklad stanov ZsFZ aj program rokovania Výkonného výboru s návrhmi na zmeny. V následnej správe Ladislava Gádošiho o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí od posledného zasadnutia zaujala informácia o aktuálnom stave projektu modernizácie slovenských štadiónov, ktorý ukazuje svoju životaschopnosť. V bode číslo 6 bola schválená žiadosť FC ŠTK 1914 Šamorín ohľadom povolenia štartu prípraviek v súťažiach Bratislavského futbalového zväzu, tiež boli prijaté správy všetkých odborných komisií (odvolacia, disciplinárna, matričná, trénersko-metodická, rozhodcov, delegátov, mládeže a školského futbalu, ekonomická), pričom referáty rozhodcovskej komisie a komisie delegátov boli prijaté bez predložených návrhov nominačných listín rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2015/16. Tieto následne neboli schválené, príslušné komisie dostali za úlohu ich prepracovanie do najbližšieho zasadnutia Výkonného výboru ZsFZ.
Zmeny sa udejú aj na čele troch kľúčových komisii. Výkonný výbor zrušil Komisiu delegátov, ktorú doteraz viedol Eduard Chalmoviansky. Následne bolo schválené vytvorenie Úseku delegátov zväzu, jeho vedením bol poverený Pavol Šipoš, pričom tento úsek bude spadať pod Komisiu rozhodcov. Z jej čela bol odvolaný Ladislav Prešinský, vedením rozhodcovskej komisie bol do najbližšieho Výkonného výboru poverený Ján Franek. Výkonný výbor tiež odvolal Imricha Kálmana z postu predsedu Športovo-technickej komisie, ktorej vedením bol vzápätí poverený Marián Pecho.
V bode programu číslo 13 bola predsedom Ekonomickej komisie Antonom Medovičom schválená ročná účtovná uzávierka za rok 2014, následne Výkonný výbor zrušil štatút garantom odborných komisii a schválený bol aj návrh zásad pre zaradenie na nominačnú listinu delegátov zväzu.
Záverečnú časť programu Výkonného výboru obstarala diskusia k textovej časti Rozpisu súťaží ZsFZ pre súťažný ročník 2015/16. Poverený predseda ŠTK Marián Pecho má predložiť Rozpis súťaží po zapracovaní pripomienok na hlasovanie členom Výkonného výboru.