Aug 222015
 
zsfz

Voľba predsedu Komisie rozhodcov ZsFZ.

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu je v zmysle Stanov čl. 57/5 vyhlásená voľba predsedu Komisie rozhodcov.

Návrh na predsedu Komisie rozhodcov môže predložiť člen Výkonného výboru alebo riadny člen Západoslovenského futbalového zväzu.

Termín podávania návrhov je do 30. septembra 2015 do 24.00 h poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu (Rázusova 23, 949 01 Nitra) alebo e-mailom na adresu zsfz@nextra.sk.

Článok 24 – Riadne členstvo v ZsFZ
1. Riadnymi členmi ZsFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:
a. športové kluby, ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorého aspoň jedno družstvo je, má byť, alebo bolo zaradené do futbalových súťaží riadených ZSFZ , na základe územného princípu.
b. oblastné futbalové zväzy, ktoré majú sídlo v územnom obvode Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.