Nov 202015
 
agr

Program riadnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu, konanej dňa 28. 11. 2015 v Nitre.

1. Otvorenie, privítanie
2. Vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami ZsFZ
3. Schvaľovanie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
4. Správa mandátovej komisie
5. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ZsFZ
6. Udeľovanie ocenení
7. Správa o hospodárení ZsFZ za rok 2015
8. Informácia o rozpočte ZsFZ na rok 2016
9. Správa o činnosti ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
10. Správa RK ZsFZ
11. Prerokovanie pripomienok registračného, prestupového a súťažného poriadku
12. Návrh ObFZ NR na zmenu Stanov ZsFZ
13. Odvolanie predsedu ZsFZ
14. Diskusia
15. Informácia o prijatých uzneseniach
16. Záver

Ladislav Gádoši,
predseda ZsFZ