Dec 082015
 
agr

Západoslovenský futbalový zväz sa chystá na opakovanú konferenciu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. decembra so začiatkom o 18.00 h v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre.


Opakovaná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu je zvolaná v súlade so znením platných Stanov ZsFZ článok 39, bod 2. Prezentácia účastníkov je plánovaná od 17.30 h v mieste konania konferencie.
Program konferencie je nasledovný:

1. Otvorenie, privítanie
2. Vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami ZsFZ
3. Schvaľovanie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
4. Správa mandátovej komisie
5. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ZsFZ
6. Udeľovanie ocenení
7. Správa o hospodárení ZsFZ za rok 2015
8. Informácia o rozpočte ZsFZ na rok 2016
9. Správa o činnosti ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
10. Správa RK ZsFZ
11. Prerokovanie pripomienok registračného, prestupového a súťažného poriadku
12. Návrh ObFZ NR na zmenu Stanov ZsFZ
13. Odvolanie predsedu ZsFZ
14. Diskusia
15. Informácia o prijatých uzneseniach
16. Záver

Ladislav Gádoši,
predseda ZsFZ