Dec 282015
 
Agroinstitut_NR

Vyhlásenie volebnej komisie ZsFZ
Volebná komisia ZsFZ so sídlom v Nitre v zložení :
Ing. Vladimír Svitek – predseda a JUDr. Anton Obert, Michal Borsányi, Radomír Sečány – členovia,
vyhlasuje doplňovacie voľby do orgánov ZsFZ volených konferenciou ZsFZ Nitra
a to na funkciu predsedu ZsFZ podľa článku 42 bod 13. a 14. Stanov ZsFZ,
ktoré sa uskutočnia dňa 22.1.2016 na Mimoriadnej konferencii ZsFZ v Nitre.

Ing. Vladimír Svitek v.r.
Predseda volebnej komisie ZsFZ
V Nitre, 28.12.2015

 

Oznam vedúceho sekretára ZsFZ

Termín podania návrhov na funkciu predsedu ZsFZ, volenú na Mimoriadnej konferencii ZsFZ v januári 2016 ( v zmysle článku 32 bod 1. A 2. Stanov ZsFZ a článku 2. Volebného poriadku ZsFZ) je :
16. január 2016 do 24,00 hod.

Ivan Hádek v.r.
Vedúci sekretár ZsFZ
V Nitre, 28.12.2016