Jan 252016
 
logo_new_zsfz

Uznesenie z mimoriadnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu konanej dňa 22. januára  2016 v Nitre

 

A. Konferencia ZsFZ schvaľuje:

- pracovné predsedníctvo konferencie ZsFZ v zložení: Ján Panák poverený predseda + ostatní členovia výkonného výboru, Ivan Bartoš, Ivan Hádek

- mandátovú komisiu v zložení: Judr. Ondrej Kozolka – predseda , Pavol Pristaš, František Haršány

- návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Kvaššay- predseda, Zsolt Kukan, Slavomír Matejčík

- overovateľov zápisnice Anton Laco, Martin Ševčík, Ján Pisár

- skrutátorov konferencie Tibor Révay- hlavný skrutátor, Ondrej Kozolka ml., Jakub Hybský, Peter Pucher

- predložený návrh programu mimoriadnej konferencie so zmenami

- termín mimoriadnej konferencie na deň 05.02.2016 /piatok/

 

B. Konferencia ZsFZ berie na vedomie:  

- prehlásenie, že mimoriadna konferencia ZsFZ sa koná v zmysle Stanov ZsFZ

- správu mandátovej komisie ZsFZ

- pripomienky, ktoré predniesol Štefan Korman /predseda ObFZ NR/ a ukladá VV ZsFZ, aby sa uvedenou problematikou zaoberal.

- diskusný príspevok Jána Kováčika – prezident SFZ

- diskusný príspevok Ivana Bartoša – predseda ObFZ PD

 

Miroslav Kvaššay, predseda návrhovej komisie

 

V Nitre dňa 25.01.2016