Jan 252016
 
logo_new_zsfz

Vyhlásenie volebnej komisie ZsFZ

Volebná komisia ZsFZ so sídlom v Nitre v zložení Ing. Vladimír Svitek – predseda a JUDr. Anton Obert, Michal Borsányi, Radomír Sečány – členovia, vyhlasuje doplňovacie voľby do orgánov ZsFZ volených konferenciou ZsFZ Nitra a to na funkciu predsedu ZsFZ podľa článku 42 bod 13. a 14. Stanov ZsFZ.

Volebná komisia svojím uznesením v zmysle čl. 42 bod 12. Stanov ZsFZ vyhlasuje voľby na funkciu predsedu ZsFZ na deň 5.2.2016 na konferencii ZsFZ v Nitre.

Vyhlásenie volieb na uvedený termín bolo volebnou komisiou oznámené už dňa 22.1.2016 na mimoriadnej konferencii ZsFZ. Konkrétna špecifikácia miesta a času konania konferencie dňa 5.2.2016 bude oznámená v programe konferencie.

 

Ing. Vladimír Svitek v.r., predseda volebnej komisie ZsFZ

V Nitre, 25.1.2016

 

 

Oznam vedúceho sekretára ZsFZ

Termín podania návrhov na funkciu predsedu ZsFZ, volenú na Mimoriadnej konferencii ZsFZ dňa 5. februára 2016 ( v zmysle článku 32 bod 1. A 2. Stanov ZsFZ a článku 2. Volebného poriadku ZsFZ) je: 30. január 2016 do 24,00 hod.

 

Ivan Hádek v.r., vedúci sekretár ZsFZ

V Nitre, 25.1.2016