Feb 082016
 
logo_new_zsfz

Uznesenie z mimoriadnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu konanej dňa 05. februára 2016 v Nitre.

 

A. Konferencia ZsFZ schvaľuje:

- pracovné predsedníctvo konferencie ZsFZ v zložení: Ján Panák poverený predseda + ostatní členovia výkonného výboru, Jozef Kliment, Ivan Bartoš, Ivan Hádek

- mandátovú komisiu v zložení: Judr. Ondrej Kozolka- predseda , Pavol Pristaš, František Haršány

- návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Kvaššay- predseda, Zsolt Kukan, Slavomír Matejčík

- overovateľov zápisnice: Anton Laco, Martin Ševčík, Ján Pisár

- skrutátorov konferencie: Tibor Révay- hlavný skrutátor, Ondrej Kozolka ml., Jakub Hybský, Ladislav Turba

- predložený návrh programu mimoriadnej konferencie so zmenami

- volí za predsedu ZsFZ na zostávajúce volebné obdobie p. Pavla Šípoša

- schvaľuje na člena VV SFZ za ZsFZ p. Pavla Šípoša

 

B. Konferencia ZsFZ neschvaľuje:

- návrh ObFZ NZ na zmenu Stanov ZsFZ čl.42 bod 6

C. Konferencia ZsFZ berie na vedomie: 

- prehlásenie, že mimoriadna konferencia ZsFZ sa koná v zmysle stanov ZsFZ

- správu mandátovej komisie ZsFZ

- diskusný príspevok Jána Kováčika – prezident SFZ, Františka Urbana- predseda ObFZ LV, Roberta Šuníka kandidáta na predsedu ZsFZ.

 

V Nitre dňa 05.02.2016

Miroslav Kvaššay, predseda návrhovej komisie