Okt 052012
 
lopta sama

Stanovisko
Východoslovenského futbalového zväzu, Stredoslovenského futbalového zväzu a Západoslovenského futbalového zväzu
k vyjadreniu Únie ligových klubov z 29. 9. 2012 k záverom hodnotiacej konferencie Slovenského futbalového zväzu, ktorá sa konala 28. 9. 2012

Východoslovenský futbalový zväz, Stredoslovenský futbalový zväz a Západoslovenský futbalový zväz (ďalej „VsFZ“, „SsFZ“ a „ZsFZ“) vyslovujú znepokojenie nad vyjadrením Únie ligových klubov (ďalej len „ÚLK“) z 29. 9. 2012 k záverom hodnotiacej Konferencie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“), ktorá sa konala 28. 9. 2012 v Banskej Bystrici, pretože flagrantne zavádza verejnosť svojím obsahom.
VsFZ, SsFZ a ZsFZ boli prítomné pri vzniku ÚLK a tým, že rešpektovali novelizáciu stanov SFZ, v ktorej bola zakomponovaná pozícia novovzniknuteho subjektu ÚLK, ju aj podporili a pomáhali jej pri tvorbe stanov v očakávaní, že nový subjekt bude futbalu na Slovensku užitočný. Predmetné vyjadrenie ÚLK však vyvoláva znepokojenie v slovenskom futbale.
Keď ÚLK vo svojom vyjadrení ostentatívne poukazuje na zlú ekonomickú situáciu v SFZ, akoby táto informácia bola pre ňu niečím úplne novým, máme za to, že tak nerobí v záujme futbalu. ÚLK má totiž dlhodobo veľmi dobrý prehľad o ekonomickej situácii v SFZ a podieľa sa na schvaľovaní rozpočtov SFZ.
Kto bol na hodnotiacej Konferencii SFZ prítomný, ten nemôže povedať, že by voľby viceprezidenta mali nerešpektovať demokratické pravidlá. Volebné lístky s označením troch navrhnutých kandidátov na funkciu v prvom kole, ktoré dostal každý prítomný delegát, označovanie volebných lístkov, sčítavanie hlasov členmi volebnej komisie, v ktorej bol zástupca ÚLK, aj opakovaná voľba po prvom neúspešnom kole voľby prebehli plne v súlade s ustanoveniami relevantných predpisov SFZ a demokratickými volebnými princípmi. Bola dodržaná všeobecnosť – hlasovali všetci delegáti, rovnosť – každý mal jeden hlas, priamosť – delegáti volili priamo funkcionára, tajnosť – mohli zaškrtávať za plentou, nikto nemohol vidieť, ktorého kandidáta delegát vyznačí na hlasovacom lístku.
Taktiež sa nestotožňujeme s vyjadrením, že by delegáti boli hrubo manipulovaní. Uvedené slovné spojenie vyvoláva veľmi negatívne konotácie. Podľa nás je plne v súlade s demokratickými princípmi, ak sa jednotlivé frakcie hlasovacieho zhromaždenia poradia, ako o ktorom bode hlasovať. Ak má byť toto hrubou manipuláciou, potom sú zrejme poslanci všetkých parlamentov hrubo manipulovaní.
Postoj zástupcov amatérskeho futbalu vo veci hlasovania o potvrdení pána Tittela vo funkcii člena VV SFZ nie je vyjadrením aktu nepriateľstva, nespolupráce a netolerancie vo vzťahu ku činnosti a pôsobeniu ÚLK. Jedná sa o gesto majoritnej skupiny celého hnutia, amatérsky futbal tvorí 96 percent členskej základne SFZ, voči vyjadreniam pána Tittela, ktorý znevážil činnosť tisícov dobrovoľných funkcionárov v amatérskom futbale. Mnohí z nich pritom prispievajú na činnosť klubov a zväzov zo svojich vlastných peňazí a pracujú na úkor svojho voľného času.
Medzi profesionálnym a amatérskym futbalom existujú z objektívnych príčin rozdiely. My všetci sa musíme nielen snažiť o ich pochopenie, ale zároveň nepripustiť, aby nás rozdeľovali. Našou spoločnou snahou musí byť hľadanie ciest, ktoré nás budú spájať.
Je naozaj mimoriadne dôležité akceptovať aj iné názory, ako sú tie naše a rešpektovať aj iné osoby okrem ten svojej. Pretože kto si neváži iných, nemá úctu ani voči sebe.

Ladislav Gádoši, Jozef Paršo, Richard Havrilla.
predseda ZsFZ predseda SsFZ predseda VsFZ