Dec 062012
 
šunik

V Nitre vo štvrtok 6. decembra Rada Západoslovenského futbalového zväzu schválila jesennú časť súťažného ročníka 2012/13 aj prijala návrh rozpočtu na rok 2013.
“Mikulášske” zasadnutie otvoril predseda zväzu Ladislav Gádoši, ktorý privítal všetkých členov Rady ZsFZ. Ako uviedol predseda Mandátovej komisie Ivan Gróf, z 25 pozvaných sa zúčastnilo 21 členov. V prvom bode programu Ladislav Gádoši vo svojej obsiahlej správe zhodnotil činnosť zväzu od posledného zasadnutia Rady, po ňom prišli na rad správy predsedov odborných komisii, ktoré sumarizovali jesennú časť súťaží a ktoré mali v písomnej forme k dispozícii všetci členovia Rady. Pri správe Komisie delegátov požiadal František Urban o stanovisko k riešeniu náhrad pre delegátov zväzu, pričom dal do pozornosti návrh, aby delegované osoby chodili na zápas spolu v jednom aute, čím by sa klubom šetrili náklady za dvojité vyplácanie cestovného. Široku diskusia otvorila aj téma školského futbalu a útvarov talentovanej mládeže, so silnou argumentáciou vystúpili obe strany názorového spektra. Vladimír Púčik, ktorý bol poverený vedením zasadnutia, uzavrel túto rozpravu prečítaním uznesenia Rady Slovenského futbalového zväzu k vytvoreniu nového systému práce s mládežou na vrcholovej úrovni. “Čas ukáže, čo tieto zmeny prinesú,” povedal Vladimír Púčik. Rovnako zaujímavé boli diskusie k téme reorganizácie regionálnych súťaží, Vojtech Brokeš vystúpil s návrhom, aby sa piate ligy, resp. kluby z tohto stupňa súťaží, v rámci zvýšenia atraktivity zápasov presunuli do kompetencii oblastných futbalových zväzov. Juraj Soboňa upozornil na vážnosť situácie ohľadom chystaného zrušenia dohôd pre vyplácanie náhrad pri organizácii športových podujatí, ktoré môžu spôsobiť vážne problémy ako klubom, tak aj rozhodcom a delegátom. Otvorila sa aj otázka statusu delegáta, pri tejto téme Stanislav Kysel navrhol, aby funkciu delegáta mohol vykonávať iba bývalý rozhodca. V rozprave padli názory, že návrh je šitý horúcou ihlou aj že je diskriminačný. Po prvom hlasovaní, ktoré bolo vyhodnotené ako neplatné, Stanislav Kysel svoj návrh stiahol. V závere prečítal Dušan Mikušovič uznesenie Rady, ktoré bolo prijaté jednohlasne. Najbližšie zasadnutie Rady ZsFZ sa uskutoční v januári 2013, presný termín bude upresnený po zasadnutí Výkonného výboru.