Jan 182013
 
podepiste

Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova 23, 949 01 Nitra

Návrh
STANOVY
Západoslovenského futbalového zväzu

KONFERENCIA ZÁPADOSLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
Nitra, dňa 15. februára 2013

PRVÁ ČASŤ – Základné ustanovenia

Prvá hlava – Úvodné ustanovenia
Článok 1 – Názov, sídlo, právna forma a symboly ZsFZ
Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov

Druhá hlava – Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti ZsFZ
Článok 3 – Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele ZsFZ
Článok 4 – Hlavné činnosti ZsFZ

Tretia hlava – Princípy a vzťahy ZsFZ
Článok 5 – Princípy uplatňované v rámci činnosti ZsFZ
Článok 6 – Politická neutralita a nediskriminácia
Článok 7 – Vzťahy v ZsFZ

Štvrtá hlava – Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci ZsFZ
Článok 8 – Systém predpisov ZsFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi ZsFZ
Článok 9 – Záväznosť predpisov ZsFZ a ich vzťah k predpisom UEFA, FIFA, právnemu poriadku a judikatúre
Článok 10 – Záväznosť rozhodnutí orgánov ZsFZ
Článok 11 – Predpisy členov ZsFZ
Článok 12 – Disciplinárne opatrenia
Článok 13 – Riešenie sporov
Článok 14 – Nepredvídané udalosti a vyššia moc

Piata hlava – Športová činnosť v rámci ZsFZ
Článok 15 – Pravidlá hry
Článok 16 – Súťaže
Článok 17 – Medzinárodné súťaže a stretnutia
Článok 18 – Hráči

DRUHÁ ČASŤ – Členstvo v ZsFZ

Článok 19 – Členstvo v ZsFZ a členovia ZsFZ
Článok 20 – Vznik a zánik členstva v ZsFZ
Článok 21 – Vystúpenie zo ZsFZ
Článok 22 – Pozastavenie členstva v ZsFZ
Článok 23 – Vylúčenie zo ZsFZ
Článok 24 – Riadne členstvo v ZsFZ
Článok 25 – Čestné členstvo v ZsFZ
Článok 26 – Práva členov ZsFZ
Článok 27 – Povinnosti členov ZsFZ
Článok 28 – Oblastné futbalové zväzy

TRETIA ČASŤ – Orgány ZsFZ

Prvá hlava – Spoločné ustanovenia o orgánoch ZsFZ
Článok 29 – Všeobecné ustanovenia
Článok 30 – Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov ZsFZ a ich členov
Článok 31 – Funkčné obdobie volených funkcionárov ZsFZ
Článok 32 – Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií
Článok 33 – Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

Druhá hlava – Konferencia ZsFZ
Článok 34 – Konferencia
Článok 35 – Delegáti konferencie
Článok 36 – Právomoci konferencie
Článok 37 – Uznášaniaschopnosť konferencie
Článok 38 – Rozhodnutia konferencie
Článok 39 – Program riadnej konferencie
Článok 40 – Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia
Článok 41 – Mimoriadna konferencia

Tretia hlava – Výkonný výbor ZsFZ
Článok 42 – Zloženie výkonného výboru
Článok 43 – Práva a povinnosti členov výkonného výboru
Článok 44 – Zasadnutia výkonného výboru
Článok 45 – Právomoci výkonného výboru
Článok 46 – Rozhodnutia výkonného výboru

Štvrtá hlava – Predseda ZsFZ
Článok 47 – Postavenie predsedu
Článok 48 – Právomoci predsedu

Piata hlava – Kontrolné orgány ZsFZ
Článok 49 – Revízna komisia ZsFZ
Článok 50 – Volebná komisia ZsFZ

Šiesta hlava – Orgány zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ
Článok 64 – Účinnosť
Článok 51 – Disciplinárna komisia
Článok 52 – Odvolacia komisia ZsFZ

Siedma hlava – Administratívne orgány ZsFZ
Článok 53 – Sekretár ZsFZ
Článok 54 – Ekonomické oddelenie ZsFZ
Článok 55 – Odborné komisie ZsFZ
Článok 56 – Komisie a pracovné skupiny

ŠTVRTÁ ČASŤ – Hospodárenie ZsFZ

Článok 57 – Základné pravidlá hospodárenia
Článok 58 – Príjmy ZsFZ
Článok 59 – Výdavky ZsFZ
Článok 60 – Marketingové práva ZsFZ

PIATA ČASŤ – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 61 – Zánik ZsFZ
Článok 62 – Prechodné ustanovenia
Článok 63 – Zrušovacie ustanovenie

PRVÁ ČASŤ – Základné ustanovenia
Prvá hlava – Úvodné ustanovenia
Článok 1 – Názov, sídlo, právna forma a symboly ZsFZ
1. Západoslovenský futbalový zväz (ďalej len „ZsFZ“) je športovým zväzom , ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne členovia ZsFZ pôsobiaci na území Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2. ZsFZ je založený na dobu neurčitú.
3. Sídlo ZsFZ je na adrese: Rázusová 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
4. ZsFZ je členom Slovenského futbalového zväzu.
5. Symbolmi ZsFZ sú vlajka, logo s úplným názvom “Západoslovenský futbalový zväz” a logo so skráteným názvom “ZsFZ”.
Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov
Na účely stanov a ostatných predpisov ZsFZ sa rozumie pod pojmom:
a) amatérsky futbal – časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,
b) ekonomické oddelenie ZsFZ – organizačný útvar ZsFZ, ktorý podlieha priamemu riadeniu zo strany predsedu a vedúceho sekretára ZsFZ
c) funkcionár – člen orgánu ZsFZ alebo orgánu jeho člena a ďalšia osoba poverená úlohami v rámci ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia,
d) funkcionár stretnutia – rozhodca, asistent rozhodcu, náhradný rozhodca, delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov, osoba zodpovedná za bezpečnosť, osoba oprávnená zdržiavať sa v technickej zóne, na extra sedení, ako aj ďalšia osoba delegovaná, alebo nominovaná na stretnutie príslušným orgánom alebo osoba poverená plnením úloh súvisiacich so stretnutím,
e) futbalové hnutie – komunita fyzických osôb a právnické osoby pôsobiace na území SR v oblasti futbalu organizovaným spôsobom v rámci ZsFZ a jeho členov,
f) písomne – okrem bežnej písomnej formy aj elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), dátovej schránky adresáta alebo iného, bežne používaného e-mailového účtu adresáta oznámeného na tento účel ZsFZ; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje alebo ich zverejnenie na mieste určenom ZsFZ na webových sídlach prevádzkovaných ZsFZ (napr. úradná správa a pod.),
g) pracovník ZsFZ – osoba v zmluvnom vzťahu so ZsFZ, ktorá v rámci organizačnej štruktúry ZsFZ vykonáva prácu, alebo plní úlohy, ktoré sú zverené do pôsobnosti aparátu ZsFZ,
h) profesionálny futbal – časť futbalu, ktorá sa spája s klubmi, súťažiacimi v dvoch najvyšších futbalových súťažiach v kategórii dospelých (muži) ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov,
i) rozhodnutie futbalového orgánu – záväzné rozhodnutie orgánu ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA a jeho člena v rámci výkonu ich právomoci,
j) spravodlivý proces – proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní najmä nasledujúcich hlavných zásad konania:
I.) zákonnosť,
II.) nezávislosť a nestrannosť rozhodujúceho orgánu,
III.) rovnosť strán,
IV.) prezumpcia neviny,
V.) právo na obhajobu,
VI.) právo na právne zastúpenie,
VII.) právo na informácie (nahliadnutie do spisu),
VIII.) dodržiavanie lehôt.
k) súťaž – dlhodobá súťaž, turnaj alebo stretnutie futbalu organizované ZsFZ, jeho členom alebo iným subjektom, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení príslušného riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených prípadoch aj s jeho predchádzajúcim súhlasom,
l) športový odborník – tréner, rozhodca, delegát, delegát – pozorovateľ rozhodcov, lekár, masér, fyzioterapeut, športový manažér, športový administrátor, usporiadateľ, organizátor, športový agent hráčov a klubov,
m) väčšina kvalifikovaná – dvojtretinová väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu ZsFZ,
n) väčšina nadpolovičná – počet delegátov/členov kolektívneho orgánu ZsFZ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov (pri nepárnom počte všetkých delegátov/členov zaokrúhleného na celé čísla dole) plus jeden delegát/člen,
o) väčšina jednoduchá – väčšina prítomných delegátov/členov kolektívneho orgánu ZsFZ (pri dodržaní stanovených podmienok uznášaniaschopnosti).
Druhá hlava – Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti ZsFZ
Článok 3 – Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele ZsFZ
1. ZsFZ bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich vo futbale na území Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2. Poslaním ZsFZ je podpora a rozvoj futbalu na území Trenčianskeho ,Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja s osobitným dôrazom na futbal detí a mládeže.
3. Napĺňaním poslania ZsFZ v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele ZsFZ späté s harmonickým rozvojom futbalu.

Článok 4 – Hlavné činnosti ZsFZ
1. Hlavné činnosti ZsFZ sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť ZsFZ, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami ZsFZ sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov ZsFZ a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
2. Medzi hlavné činnosti ZsFZ patria najmä:
a) reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti, najmä v športovom hnutí,
b) presadzovať záujmy členov ZsFZ a celého futbalového hnutia vo vzťahu k Slovenskému futbalovému zväzu
c) presadzovať záujmy členov ZsFZ a celého futbalového hnutia vo vzťahu k orgánom samosprávnych krajov
d) organizovať a koordinovať súťaže vo futbale na území ZsFZ na všetkých úrovniach a vo všetkých vekových kategóriách pri presadzovaní zásad fair play a športovej etiky,
e) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti ovplyvňovaniu výsledkov športového súťaženia vo futbale, boj proti dopingu vo futbale, boj proti násiliu a neviazanosti divákov na futbalových stretnutiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo futbale,
f) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie starostlivosti o divákov, zvyšovanie pohodlia divákov na štadióne a ochrana bezpečnosti divákov na stretnutiach organizovaných v rámci činnosti ZsFZ a jeho členov,
g) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, a iných funkcionárov a pracovníkov ekonomického oddelenia ZsFZ, vrátane vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vzdelávania podľa konvencií UEFA a FIFA (napr. UEFA Coaching Convention), alebo iných medzinárodných organizácií,
h) vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov ZsFZ a zabezpečovať jeho jednotné uplatňovanie v rámci futbalového hnutia,
ch) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať futbal na území SR a zhodnocovať aktíva s ním spojené v prospech rozvoja futbalu tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,
i) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na futbal a futbalové hnutie, jeho propagáciu a rozvoj,
j) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť a dobré vzťahy medzi jednotlivými členmi ZsFZ, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,
k) zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k futbalu a jeho rozvoju

Tretia hlava – Princípy a vzťahy ZsFZ
Článok 5 – Princípy uplatňované v rámci činnosti ZsFZ
1. V rámci činnosti ZsFZ, jeho orgánov a členov sa uplatňujú tieto princípy:
a) princíp fair play – konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich a zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí,
b) princípy olympizmu – tak, ako sú vymedzené v Olympijskej charte Medzinárodného olympijského výboru,
c) princíp odbornosti – podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov ZsFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti ZsFZ a jeho orgánov vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na prípadné regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť,
d) princíp primeranosti – podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
e) princíp efektívnosti/hospodárnosti – podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,
f) princíp kauzality – ktorý vedie orgány a členov ZsFZ k tomu, aby sa pri riešení každého problému zaoberali okrem hodnotenia jeho následkov aj jeho príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe, prijímaní a schvaľovaní rozhodnutí, predpisov alebo iných individuálnych alebo normatívnych aktov,
g) princíp územný – podľa ktorého sa družstvá zúčastňujú na súťažiach organizovaných príslušným regionálnym zväzom, alebo oblastným zväzom podľa teritoriálnej príslušnosti mesta, alebo obce, v ktorej sa nachádza domáce ihrisko a sídlo súťažiaceho družstva, k príslušnému zväzu, okrem výnimiek priznaných v súlade týmito Stanovami alebo Stanovami SFZ.

2. V prípadoch neupravených predpismi ZsFZ musia byť konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov ZsFZ a jeho členov v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1.
Článok 6 – Politická neutralita a nediskriminácia
1. ZsFZ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
2. V podmienkach a štruktúrach ZsFZ, vrátane jeho členov, ich organizačných štruktúr a im podriadených osôb, nie je prípustná:
a) politická a náboženská agitácia,
b) akákoľvek diskriminácia,
c) podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti,
d) hanobenie národa, rasy a presvedčenia,
e) útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobám na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.
3. Konania uvedené v odseku 2 budú bezodkladne postihnuté v disciplinárnom konaní Disciplinárnou komisiou ZsFZ (ďalej len “disciplinárna komisia”) v súlade s týmito stanovami a Disciplinárnym poriadkom SFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”). Najzávažnejšie prípady môžu byť postihnuté pozastavením členstva a vylúčením člena zo ZsFZ.
Článok 7 – Vzťahy v ZsFZ
1. ZsFZ, jeho orgány a členovia podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi ako aj v celom futbalovom hnutí.
2. ZsFZ a všetci jeho členovia sú povinní dodržiavať stanovy a ostatné predpisy ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA pravidlá hry, rozhodnutia a odporúčania orgánov SFZ, UEFA, FIFA ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov rozhodovania sporov, rešpektovať princípy uvedené v článku 5 tam, kde je ich použitie výslovne stanovené ako aj zásady lojality, čestnosti a športového správania, poznať a dodržiavať zásady športovej etiky a etického kódexu futbalu.
3. Každý člen ZsFZ je povinný osobitne dbať na dobré meno slovenského futbalu a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
4. Porušenie povinností uvedených v tomto článku ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto stanov sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.
Štvrtá hlava – Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci ZsFZ
Článok 8 – Systém predpisov ZsFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi ZsFZ
1. Stanovy ZsFZ sú najvyšším predpisom ZsFZ.
2. Orgány ZsFZ vydávajú na základe týchto stanov v rámci im zverenej právomoci a pôsobnosti -predpisy rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami.
3. V rámci ZsFZ vydávajú príslušné orgány tieto predpisy záväzné pre všetkých členov ZsFZ, ktorých činnosti sa týkajú:
a) volebný poriadok – schvaľuje Konferencia ZsFZ (ďalej len “konferencia”); upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov ZsFZ,
b) rokovací poriadok – schvaľuje konferencia; upravuje procesné pravidlá rokovania konferencie a výkonného výboru,
c) ostatné poriadky – schvaľuje výkonný výbor,
d) štatút – schvaľuje výkonný výbor,
e) smernica – schvaľuje výkonný výbor; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a aparátu ZsFZ,
f) organizačný pokyn – vydáva sekretár ZsFZ na úpravu organizácie práce a plnenia úloh aparátom ZSFZ, ktoré sú v pôsobnosti sekretára ZsFZ.
4. Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán ZsFZ v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené subjekty.
5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné. Orgány ZsFZ ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov ZsFZ.
6. Výklad stanov alebo iného predpisu ZsFZ podáva výkonný výbor. V prípade, ak výkonný výbor rozhodne v rozpore so stanoviskom legislatívno-právnej komisie, je povinný svoje rozhodnutie odôvodniť. Postup podľa článku 9 odsek 4 sa použije primerane.
Článok 9 – Záväznosť predpisov ZsFZ a ich vzťah k predpisom FIFA, UEFA, právnemu poriadku a judikatúre
1. Stanovy a ostatné predpisy vydávané orgánmi ZsFZ (ďalej len “predpisy ZsFZ”) musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.
2. Stanovy a ostatné predpisy ZsFZ musia byť v súlade s predpismi SFZ , UEFA a FIFA záväznými pre ich členov. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi UEFA a/alebo FIFA znamenal rozpor s právnym poriadkom SR alebo EÚ.
3. V prípade zistenia nesúladu predpisov ZsFZ navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s právnymi predpismi, judikatúrou, predpismi SFZ a/alebo UEFA a/alebo FIFA záväzného charakteru, na podnet člena ZsFZ alebo orgánu ZsFZ alebo aj bez takého podnetu, vypracuje ZsFZ návrh na zmenu príslušného predpisu ZsFZ, ktorý predloží prostredníctvom sekretára na ďalší postup orgánu oprávnenému navrhnúť, alebo schváliť zmenu predpisu.
4. Ak návrh na zmenu predpisu ZsFZ vecne súvisí s agendou jednej alebo viacerých odborných komisií, alebo sa dotýka pôsobnosti iného orgánu ZsFZ alebo iného člena ZsFZ, k vypracovaniu návrhu sa vyžiadajú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a subjektov.
5. Stanovy a ostatné predpisy riadnych a čestných členov ZsFZ musia byť v zásadnom súlade s týmito stanovami.
6. Člen ZsFZ je povinný dodržiavať stanovy/štatúty SFZ, UEA, FIFA, ostatné predpisy SFZ, UEFA, FIFA a rešpektovať oficiálne pravidlá futbalu. Člen ZsFZ zabezpečí, aby ich rešpektovali aj všetky osoby podliehajúce ich právomoci.
7. Za účelom posúdenia súladu stanov oblastných futbalových zväzov so Stanovami ZsFZ alebo SFZ ako aj za účelom posúdenia súladu Stanov ZsFZ so stanovami SFZ si môže VV ZsFZ vyžiadať stanovisko Legislatívno-právnej komisie SFZ.

Článok 10 – Záväznosť rozhodnutí orgánov ZsFZ
1. Právoplatné rozhodnutie orgánu ZsFZ, ktoré bolo vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi ZsFZ v rámci jeho právomoci, je pre všetkých členov tohto orgánu ako aj pre všetkých členov ZsFZ záväzné.
2. Člen ZsFZ je povinný rešpektovať rozhodnutia ZsFZ a jeho orgánov. Člen ZsFZ zabezpečí dodržiavanie rozhodnutí ZsFZ a jeho orgánov aj vo vzťahu ku všetkým osobám podliehajúcim právomoci člena ZsFZ.
3. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov ZsFZ zo športového hľadiska záväzné a nemenné; dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie podľa článku 27 odsek 1 písmeno a/.
4. Predpisy ZsFZ stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov ZsFZ nie je prípustný opravný prostriedok.
5. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia, alebo iného aktu orgánu ZsFZ sa je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu ZsFZ domáhať iba v takom prípade, ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.
Článok 11 – Predpisy členov ZsFZ
1. Stanovy, štatúty a všetky ostatné predpisy ako aj rozhodnutia subjektov uvedených v odseku 1 musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ ako aj so stanovami ZsFZ a ostatnými predpismi ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA.
2. Členovia ZsFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov ZsFZ o záležitostiach týkajúcich sa ich členstva. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich právnu formu a organizačnú štruktúru.
3. Zmeny stanov oblastných futbalových zväzov, ktoré sú členmi ZsFZ musia byť predložené SFZ do 30 dní od ich schválenia na ich posúdenie. V časti, v ktorej právny útvar SFZ skonštatuje nesúlad zmien so stanovami SFZ, dotknutý člen zmeny stanov opätovne prerokuje a zosúladí ich obsah so stanovami SFZ podľa odporúčaní SFZ, a to najneskôr do troch mesiacov od vyslovenia nesúladu. Inak sa zmeny, ktorých sa to týka, predložia na posúdenie nesúladu so stanovami SFZ konferencii SFZ.
4. SFZ má právo postupom podľa odseku 3 rozhodnúť o požiadavke na odstránenie nesúladu predpisov klubov, oblastných zväzov s predpismi SFZ. VV SFZ môže na návrh dotknutého subjektu rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutého predpisu alebo jeho časti.
5. Nerešpektovanie požiadavky SFZ na odstránenie nesúladu predpisov podľa odseku 4 môže byť disciplinárne postihnuté a môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ, prípadne aj k iným disciplinárnym opatreniam. V prípade závažného alebo opakujúceho sa nesúladu s predpismi SFZ môže nerešpektovanie takej požiadavky viesť k vylúčeniu člena zo SFZ.

Článok 12 – Disciplinárne opatrenia
1. Za porušenie Stanov ZsFZ a ostatných predpisov sa členovi ZsFZ alebo inej osobe podliehajúcej disciplinárnej právomoci orgánov ZsFZ ukladajú disciplinárne opatrenia.
2. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu a materiálnej spravodlivosti.
3. Pravidlá správania a disciplinárne opatrenia ukladané za ich porušenie sú v rámci ZsFZ a jeho členov vyjadrené v stanovách, ďalších predpisoch alebo v zmluvných dojednaniach, a ich dodržiavanie je posudzované v súlade s ich obsahom a princípmi uvedenými v článku 5.
4. Disciplinárne opatrenia sa ukladajú v disciplinárnom konaní, ktorého pravidlá sú upravené v disciplinárnom poriadku.
5. Ukladané disciplinárne opatrenia musia byť oprávnené a primerané k druhu a závažnosti porušenia pravidiel alebo predpisov.
6. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú i právnickú osobu, predstavujú:
a) upozornenie;
b) pokarhanie;
c) pokuta;
d) odobratie ceny.
7. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť fyzickú osobu, sú:
a) pozastavenie výkonu
• funkcie,
• športovej činnosti alebo
• inej ako športovej činnosti;
b) zákaz vstupu do šatní, do technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia alebo do iných učených priestorov štadióna;
c) zákaz vstupu na štadión;
d) zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom;
e) pokuta.
8. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť právnickú osobu, sú:
a) krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej ZsFZ štátom,
b) zákaz uchádzať sa o dotácie, alebo využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej ZsFZ štátom,
c) zákaz prestupov;
d) odohranie stretnutia bez divákov;
e) odohranie stretnutia na neutrálnej pôde;
f) zákaz uskutočnenia jedného alebo viacerých stretnutí na konkrétnom štadióne;
g) zrušenie výsledku stretnutia;
h) preradenie do nižšej súťaže;
i) vylúčenie zo súťaže;
j) pokuta.
k) odobratie bodov
l) kontumácia
9. Na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania môžu byť disciplinárne opatrenia ukladané aj podmienečne. Upozornenie a pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.
10. Popri disciplinárnych opatreniach môžu byť na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania ukladané aj primerané obmedzenia a povinnosti.
11. V záujme individuálnej a generálnej prevencie ako aj v záujme výchovného pôsobenia na mládež i ostatných členov futbalového hnutia môže byť rozhodnuté o zverejnení disciplinárneho rozhodnutia v plnom znení na webovom sídle ZsFZ. Inak sa zverejňuje obvyklým spôsobom iba uložené disciplinárne opatrenie.
12. O pozastavení členstva riadneho člena v ZsFZ, o vylúčení riadneho člena zo ZsFZ, alebo o dočasnom pozastavení výkonu funkcie v súlade so stanovami rozhodujú príslušné orgány ZsFZ na podnet disciplinárnej komisie, člena ZsFZ alebo aj bez podnetu.
Článok 13 – Riešenie sporov
1. V súlade so stanovami ZsFZ sa členovia ZsFZ zaväzujú, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a pracovníkov ZsFZ, rešpektovať právomoc a riešiť takéto spory príslušnými orgánmi ZsFZ, SFZ a rešpektovať právomoc Rozhodcovského súdu zriadeného Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „rozhodcovský súd“) pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku.
2. Členovia ZsFZ uznávajú právomoc a príslušnosť rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej tiež “CAS”) ako najvyššej nezávislej autority pre rozhodovanie sporov v športe a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú a ktoré podliehajú ich právomoci.
Článok 14 – Nepredvídané udalosti a vyššia moc
1. Konečné rozhodnutie o záležitostiach závažnejšej povahy, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách, ani v predpisoch SFZ, UEFA alebo FIFA, alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží konferencii, ak z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie patrí do výlučnej pôsobnosti iného orgánu.
2. K rozhodnutiu konferencie, alebo iného orgánu podľa odseku 1 sa zabezpečí stanovisko komisie ,alebo orgánu ZsFZ, do pôsobnosti ktorej posudzovaná záležitosť patrí. Prijaté rozhodnutie konferencie musí byť v súlade s právnym poriadkom a so všeobecnými princípmi uvedenými v týchto stanovách.
Piata hlava – Športová činnosť v rámci ZsFZ
Článok 15 – Pravidlá hry
1. ZsFZ a jeho členovia uznávajú pravidlá futbalu vydané Medzinárodnou radou futbalových asociácií (International Football Association Board; skrátený názov IFAB), ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.

Článok 16 – Súťaže
1. ZsFZ organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské a pohárové súťaže športových klubov vo futbale na území Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2. Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe postupu a zostupu medzi súťažami vyšších a nižších stupňov riadenia, na základe územného princípu.
3. VV ZsFZ môže udeliť, alebo delegovať svojim členom alebo orgánom právomoc organizovať súťaže na geograficky alebo administratívne vymedzenom území alebo vo vymedzených športových oblastiach, ktoré spadajú do ich právomoci.
4. Súťaže organizované ZsFZ majú prednosť pred inými súťažami s výnimkou súťaží profesionálneho futbalu. Súťaže organizované podľa odseku 3 musia byť zosúladené (termín a miesto konania) so súťažami organizovanými ZsFZ. Výkonný výbor môže za týmto účelom vydať osobitné predpisy alebo rozhodnutia.
5. Právo FK štartovať v majstrovskej súťaži závisí prednostne na športovom kritériu. FK sa kvalifikuje do majstrovskej súťaže na základe postupu z nižšej súťaže, zostupom z vyššej súťaže, alebo udržaním sa v súťaži, v ktorej štartoval v predchádzajúcom ročníku.
6. Okrem športového kritéria môže byť účasť podmienená ďalšími kritériami stanovenými orgánmi riadiacimi súťaž, pričom dôraz sa kladie na športové, administratívne a ekonomické hľadiská.
7. Zmena právnej formy, organizačnej štruktúry, alebo iný právny úkon FK za účelom uľahčenia si splnenia športového hľadiska, alebo iného kritéria stanoveného riadiacim zväzom sú zakázané v záujme zachovania športovej integrity, najmä ak ide o zmenu sídla FK, zmenu názvu FK, alebo prevodu obchodného podielu.
Článok 17 – Medzinárodné súťaže a stretnutia
1. Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia alebo súťaže medzi družstvami národných zväzov alebo stretnutia medzi klubmi rôznych národných zväzov, má výlučne UEFA a FIFA. Žiadne medzinárodné stretnutie ani súťaž sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu, alebo upovedomenia UEFA alebo FIFA v súlade s ich predpismi.
2. ZsFZ sa zaväzuje dodržiavať a rešpektovať kalendár stretnutí, ktorý zostavili UEFA, FIFA a SFZ.
3. ZsFZ nesmie organizovať a zastrešovať stretnutia, alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty so zväzmi, ktoré nie sú členmi FIFA (UEFA) a bez súhlasu FIFA (UEFA), ani s dočasnými členmi niektorej konfederácie.
4. Kluby alebo skupiny klubov, ktoré sú riadnymi členmi ZsFZ bez súhlasu ZsFZ nesmú byť členmi iného národného zväzu a nesmú sa ani zúčastniť súťaží organizovaných alebo zastrešovaných iným národným zväzom.

Článok 18 – Hráči
1. V stretnutiach v rámci súťaží organizovaných ZsFZ a jeho členmi môžu aktívne súťažiť iba hráči/hráčky, ktorí sú registrovaní v príslušnom klube vo futbale, ženskom futbale, plážovom futbale a vo futsale. Ak ide o súťaže škôl alebo iných organizácií, ktoré sú organizované v rámci činnosti ZsFZ, rozhodujúca je príslušnosť ku škole alebo inej organizácii zapojenej do súťaže.
2. Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zaevidovanie registrácie alebo jej zmeny v informačnom systéme slovenského futbalu na to oprávnenou osobou.
3. Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný v najviac jednom futbalovom, jednom futsalovom a jednom klube plážového futbalu, za ktorý sa môže zúčastňovať súťažnej činnosti súčasne v tom istom období/ročníku.
4. Amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri prestupoch hráčov sú upravené Prestupovým poriadkom vychádzajúcim z platných Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov.
5. ZsFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach prestupov hráčov, odstupného a výchovného a ich princípy zakotví vo svojich predpisoch aj pre výlučne vnútroštátne vzťahy.
6. Hráči sú registrovaní v súlade s predpismi SFZ

DRUHÁ ČASŤ – Členstvo v ZsFZ
Článok 19 – Členstvo v ZsFZ a členovia ZsFZ
1. Členstvo v ZsFZ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť.
2. Členstvo v ZsFZ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami ako aj s pravidlami fungovania ZsFZ ako občianskeho združenia.
3. Členstvom v ZsFZ člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi.
4. ZsFZ má riadnych členov a čestných členov.
5. ZsFZ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
6. Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ZsFZ sú evidované v Centrálnom registri členov ZsFZ. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ZsFZ sa môžu vykonávať aj elektronickou formou.
7. Práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi ZsFZ.
Článok 20 – Vznik a zánik členstva v ZsFZ
1. Členom ZsFZ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Na vznik členstva v ZsFZ nie je právny nárok.
2. Podmienky a postup prijatia za člena ZsFZ stanovujú tieto stanovy prípadne aj osobitný predpis schválený výkonným výborom.
3. O prijatí za člena ZsFZ, o pozastavení členstva vo ZsFZ, alebo o vylúčení člena zo ZsFZ rozhoduje príslušný orgán ZsFZ v súlade s týmito stanovami a ostatnými predpismi ZsFZ.
4. Členstvo v ZsFZ zaniká:
a) vystúpením,
b) v súťažiach ZsFZ nehrá žiadne družstvo príslušného FK
c) vylúčením,
d) smrťou, alebo právnym zánikom člena ZsFZ,
e) právnym zánikom ZsFZ.
5. Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v ZsFZ.
6. Zánik členstva nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči ZsFZ alebo jeho členom a riadneho
člena nezbavuje prijatého záväzku dohrať začaté súťaže.
7. V prípade platenia členského nie je nárok na vrátenie členského ani jeho pomernej časti z dôvodu
zániku členstva v ZsFZ.

Článok 21 – Vystúpenie zo ZsFZ
1. Riadny člen, ktorý chce vystúpiť zo ZsFZ, je povinný v záujme zachovania integrity súťaží informovať o tom písomne, najmenej dva mesiace vopred.
2. Povinnosťou vystupujúceho riadneho člena je dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka. Ak to nie je možné, dôsledky z hľadiska platnosti a výsledkov neodohratých stretnutí upraví súťažný poriadok SFZ.
3. Pri oznámení vystúpenia zo ZsFZ vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje zo ZsFZ. Ak je v oznámení uvedený skorší dátum ako je deň doručenia oznámenia na ZsFZ alebo ak dátum vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo ZsFZ doručené písomné oznámenie o vystúpení.
4. Vystúpenie zo ZsFZ nezbavuje člena vystupujúceho zo ZsFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči ZsFZ alebo iným členom ZsFZ.
Článok 22 – Pozastavenie členstva v ZsFZ
1. Výkonný výbor môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v ZsFZ najmä v prípadoch, ak je člen ZsFZ alebo jeho funkcionár dôvodne podozrivý z:
a) ovplyvňovania výsledkov stretnutí v rozpore so zásadou fair play,
b) trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) spáchaných v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ZsFZ alebo
c) inej závažnej trestnej činnosti (zločin) spáchanej v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ZsFZ .
2. Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinností, ktoré je v zásadnom rozpore s predpismi ZsFZ a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré meno ZsFZ, môže výkonný výbor rozhodnúť o pozastavení členstva, a to aj s okamžitou účinnosťou.
3. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci členstva na najbližšej konferencii, ak výkonný výbor svoje rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší. Ak konferencia pozastavenie členstva nepotvrdí, pozastavenie členstva je zrušené.
4. Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca momentom rozhodnutia výkonného výboru o pozastavení členstva všetky práva člena ZsFZ, ktoré mu prináležia podľa týchto stanov, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ostatní členovia nesmú s takýmto členom udržiavať športové vzťahy, s výnimkou plnenia povinností vyplývajúcich z týchto stanov a z bežného obchodného styku.
5. Disciplinárna komisia môže členovi ZsFZ, ktorého členstvo bolo pozastavené, uložiť aj disciplinárne opatrenie.
Článok 23 – Vylúčenie zo ZsFZ
1. Člen ZsFZ môže byť vylúčený zo ZsFZ:
a. v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov ZsFZ, pričom za takéto hrubé porušenie sa považuje najmä:
I. ovplyvňovanie výsledku stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
II. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena alebo iná osoba v prospech člena ZsFZ
III. iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán, alebo iný funkcionár člena alebo iná osoba v prospech člena ZsFZ v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ZsFZ.
IV. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena ZsFZ stanovenej predpismi ZsFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu ZsFZ vydaným v súlade s nimi, ktoré ohrozujú, alebo môžu vážne ohroziť princípy a vzťahy vo ZsFZ alebo autoritu normatívneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci ZsFZ,
V. použitie dopingových látok alebo vedomá účasť na ich zneužití.
b. ak člen prestal spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradený členský príspevok),
c. z dôvodu neprihlásenia žiadneho družstva klubu do súťaže organizovanej ZsFZ alebo jeho členmi vo dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.
2. O vylúčení riadneho alebo čestného člena zo ZsFZ rozhoduje konferencia kvalifikovanou väčšinou.
3. Postup podľa odseku 1 písmeno a/ je možný až po právoplatnom rozhodnutí orgánov príslušných na konanie o previnení.
4. Vylúčenie zo ZsFZ nezbavuje člena vystupujúceho zo ZsFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči ZsFZ alebo iným členom ZsFZ.
Článok 24 – Riadne členstvo v ZsFZ
1. Riadnymi členmi ZsFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:
a) športové kluby , ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorých družstvo je zaradené do futbalových súťaží riadených ZsFZ,
b) oblastné futbalové zväzy, ktoré majú sídlo v územnom obvode Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2. Na konferencii ZsFZ uplatňujú jeho riadni členovia svoje práva prostredníctvom volených delegátov.
3. K prihláške podľa odseku 2 musí žiadateľ, ktorý nie je doposiaľ členom ZsFZ, povinne priložiť nasledujúce dokumenty:
a) kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v súlade so stanovami ZsFZ,
b) doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,
c) doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
d) doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
e) vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
f) zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,
g) kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
h) písomný záväzok žiadateľa, že bude vždy dodržiavať normy futbalového hnutia (článok 9) a rozhodnutia futbalových orgánov (článok 2 písmeno n.),
i) podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie ZsFZ a SFZ , rozhodcovského súdu SFZ, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii ZsFZ a jeho členov a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr ZsFZ a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,
j) vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase ZsFZ,
k) písomný záväzok žiadateľa, že dohrá súťaže aj v prípade zániku členstva a že zánikom členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.
Článok 25 – Čestné členstvo v ZsFZ
1. Za čestného člena ZsFZ (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo propagáciu futbalu na území ZsFZ.
2. Návrh na prijatie za čestného člena môže konferencii predložiť predseda, iný člen výkonného výboru alebo riadny člen ZsFZ.
3. Čestný člen sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať.
4. Udeľovanie ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní upraví osobitný predpis schválený výkonným výborom.
Článok 26 – Práva člena ZsFZ
1. Člen ZsFZ má právo:
a) navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci ZsFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak,
b) podieľať sa na činnosti ZsFZ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
c) predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov ZsFZ vedúcemu sekretárovi v súlade s týmito stanovami,
d) pripomienkovať návrhy predpisov ZsFZ,
e) podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie ZsFZ,
f) požadovať informácie o záležitostiach ZsFZ prostredníctvom príslušných orgánov ZsFZ,
g) požívať iné výhody poskytované členom ZsFZ.
h) používať vlastný účet v rámci informačného systému SFZ a ZsFZ.
2. Riadny člen ZsFZ má okrem práv uvedených v odseku 1 aj tieto práva:
a) zastupovať/reprezentovať záujmy futbalového hnutia za kluby či oblasti SR,
b) starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi mládežou a deťmi,
c) spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na úrovni obcí, miest, okresov, krajov, oblastí a regiónov Slovenskej republiky,
d) zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,
e) vydávať vlastné vykonávacie predpisy pre ich činnosť a pre súťaže, ktoré riadia a organizujú,
f) voliť delegátov na konferenciu ZsFZ a predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie ZsFZ.
Článok 27 – Povinnosti člena ZsFZ
1. Člen ZsFZ je povinný najmä:
a) dôsledne dodržiavať stanovy ZsFZ, ostatné predpisy a rozhodnutia orgánov ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA, osobitne rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj ich členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci,
b) v súlade s článkom 13 stanov ZsFZ prijať záväzok, že akýkoľvek spor súvisiaci so stanovami, predpismi, nariadeniami a rozhodnutiami ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA bude riešiť príslušnými orgánmi ZsFZ. Ak ide o spor, ktorý pripúšťa arbitrážne konanie, člen sa podriadi právomoci rozhodcovského súdu; člen je tiež povinný podriadiť sa právomoci rozhodcovských orgánov FIFA a právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS),
c) písomne oznámiť príslušnému orgánu ZsFZ všetky právne relevantné zmeny nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena, alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o:
I. zmenu v stanovách člena,
II. zmenu v identifikačných údajoch člena,
III. zmenu v zozname funkcionárov,
IV. zmenu v zastupovaní člena ZsFZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena,
V. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie
VI. iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v ZsFZ.
d) v súlade s rozhodnutím ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA neudržiavať žiadne športové vzťahy:
I. so subjektmi, o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany SFZ, UEFA alebo FIFA
II. so subjektmi, ktorých členstvo v ZsFZ bolo pozastavené, alebo boli zo ZsFZ vylúčení,
e) platiť členské príspevky vo výške stanovenej rozhodnutím konferencie,
f) platiť poplatky vo výške ustanovenej predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu ZsFZ,
g) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania sa fair play, boja proti dopingu,
h) chrániť a podporovať svojím konaním a správaním dobré meno ZsFZ a slovenského futbalu.
2. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.
Článok 28 – Oblastné futbalové zväzy
1. Oblastné futbalové zväzy riadia a zodpovedajú za rozvoj futbalu v rámci ich územnej pôsobnosti ,k čomu si na základe vlastných stanov vytvárajú svoje orgány.
2. ObFZ majú vlastnú právnu subjektivitu, sú spravidla založené ako občianske združenie, alebo záujmové združenie právnických osôb. Spolupracujú s regionálnymi, oblastnými a inými organizáciami ,ktoré sa na miestnej úrovni starajú o organizáciu a rozvoj futbalu, ženského futbalu, futsalu a plážového futbalu, ktorým poskytujú potrebnú súčinnosť a podporu.
3. Začlenenie oblastného zväzu do existujúceho systému futbalového hnutia podlieha schváleniu Konferenciou ZsFZ.
4. Stanovy a ostatné predpisy oblastných zväzov musia byť v zásadnom súlade so stanovami SFZ a ZsFZ.

TRETIA ČASŤ – Orgány ZsFZ
Prvá hlava – Spoločné ustanovenia o orgánoch ZsFZ
Článok 29 – Všeobecné ustanovenia
1. ZsFZ zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou, výkonnou, kontrolnou, disciplinárnou, odvolacou a administratívnou právomocou
2. Zastupiteľským orgánom je konferencia ZsFZ.
3. Výkonnými orgánmi sú predseda ( ďalej len „predseda“ ) a výkonný výbor ZsFZ ( ďalej len „VV“ ).
4. Kontrolnými orgánmi sú Revízna komisia (ďalej len “revízna komisia”) a Volebná komisia ZsFZ (ďalej len “volebná komisia”).
5. Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna a odvolacia komisia ZsFZ
6. Administratívnymi orgánmi sú sekretár, ekonomické oddelenie, odborné komisie (ďalej len “komisie”), ad hoc komisie a pracovné skupiny ZsFZ.
7. Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov ZsFZ sú bližšie upravené v príslušných predpisoch ZsFZ.
Článok 30 – Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov ZsFZ a ich členov
1. Členom orgánu ZsFZ sa môže stať výlučne fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
a) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
b) bezúhonnosť,
c) je navrhnutý riadnym členom ZsFZ
d) súhlasí s kandidatúrou,
e) je zvolený alebo menovaný do funkcie v súlade s týmito stanovami.

2. Za bezúhonnú sa nepovažuje osoba, ktorá bola v posledných piatich rokoch právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené rozhodnutím príslušného orgánu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
3. Členovia orgánov ZsFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so zákonom s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami ZsFZ a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami ZsFZ.
4. Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán ZsFZ ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko príslušnej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka.
5. Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov ZsFZ postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou v dobrej viere, že konajú v záujme ZsFZ a jeho členov, alebo konali v zmysle uznesenia konferencie, nemožno voči nim uplatňovať žiadne sankcie za porušenie ich povinností. Členovia orgánov ZsFZ sú povinní konať s náležitou odbornou starostlivosťou vždy v súlade s právnymi predpismi, predpismi ZsFZ a rozhodnutiami orgánov športového hnutia v prospech ZsFZ a v jeho záujme.
6. Pre schválenie rozhodnutí na základe hlasovania v orgánoch ZsFZ platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu. Člen orgánu ZsFZ nemôže pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov ZsFZ majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu príslušného kolektívneho orgánu.
7. Na prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu ZsFZ je potrebná nadpolovičná väčšina jeho členov, ak v týchto stanovách alebo inom predpise ZsFZ nie je stanovené inak.
8. ZsFZ rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu právomocí, ktoré im boli zverené týmito stanovami alebo inými predpismi ZsFZ.
9. V záujme efektivity činnosti orgánov ZsFZ sa osobné rokovanie orgánov zvoláva najmä vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov. Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.
10. Členovia orgánov ZsFZ sa v záujme zefektívnenia činnosti ZsFZ snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné formy komunikácie ako aj zavedenie a ďalšie budovanie informačného systému slovenského futbalu.
11. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov ZsFZ je určená nasledovne:
a) výkonný výbor a predseda zodpovedajú konferencii,
b) volebná komisia, revízna komisia, disciplinárna komisia a odvolacia komisia zodpovedajú konferencii
c) sekretár zodpovedá výkonnému výboru,
d) predsedovia a členovia ostatných komisií zodpovedajú výkonnému výboru,
e) ostatné orgány a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil a do funkcií zvolil.
Článok 31 – Funkčné obdobie volených funkcionárov ZsFZ
1. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov výkonného výboru, predsedov komisií a ostatných volených orgánov ZsFZ je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu na zostávajúce obdobie podľa odseku 8 a 9.
2. Funkčné obdobie orgánov volených konferenciou končí zvolením nových členov týchto orgánov na volebnej konferencii, konanej v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia, najneskôr uplynutím posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynuli štyri roky od ustanovenia orgánu do funkcie, ak ďalej nie je stanovené inak.
3. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia a kontinuity procesov riadenia činností ZsFZ sa stanovuje, že mandát členov výkonného výboru na konci funkčného obdobia končí spoločne s mandátom predsedu. Uvedené platí obdobne aj pre predsedov a členov komisií.
4. Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru je neprípustné.
5. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností ZsFZ sa stanovuje, že predsedovia a ostatní volení alebo ustanovení členovia orgánov ZsFZ sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových predsedov a členov týchto orgánov.
6. Funkcia predsedu alebo iného člena orgánu ZsFZ zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) uplynutím funkčného obdobia
c) odvolaním z funkcie oprávneným orgánom,
d) právoplatným rozhodnutím o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v ZsFZ,
f) právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v ZsFZ,
g) smrťou.
7. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom jeho oznámenia orgánu, ktorý je oprávnený voliť a odvolávať daného člena.
8. Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu ZsFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže výkonný výbor na návrh predsedu alebo iného člena výkonného výboru poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán ZsFZ nového člena orgánu ZsFZ vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia, ak tieto stanovy neupravujú inak. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu, pokračuje poverená osoba vo funkcii až do zvolenia nového člena orgánu.
9. Ak zanikne výkon funkcie predsedu, do času, kým konferencia nezvolí nového predsedu, právomoci predsedu dočasne vykonáva podpredseda poverený výkonným výborom. Ak žiadny podpredseda nie je zvolený, alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, právomoc predsedu prechádza na výkonný výbor, ktorý rozhodne o tom, kto bude vykonávať oprávnenia predsedu.
10. Ak má podľa týchto stanov vykonať úkon, alebo prijať rozhodnutie orgán, ktorý nie je obsadený alebo nemá svojho legitímneho zástupcu vo veciach, ktoré neznesú odklad, je oprávnený konať VV, ktorý zároveň iniciuje potrebné kroky k obsadeniu orgánu. V prípade, ak je potrebné vykonať voľby na Konferencii, všetky potrebné úkony vykoná v súčinnosti s Volebnou komisiou.
Článok 32 – Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií
1. Členovia zväzových orgánov na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu, ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.
2. V podmienkach ZsFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie v zastupiteľskom, výkonnom, kontrolnom orgáne, ako aj nezlučiteľnosť postavenia pracovníka ekonomického oddelenia ZsFZ s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.
3. Členovia orgánov ZsFZ volení konferenciou nemôžu byť počas trvania ich mandátu zvolení alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu.
4. Výkon funkcie vo výkonnom výbore alebo členstvo v komisii je nezlučiteľné s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
5. Predsedom revíznej komisie, disciplinárnej komisie, odvolacej komisie, komisie rozhodcov a komisie delegátov nesmie byť štatutárny zástupca futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených ZsFZ.
6. Pokiaľ to okolnosti jednotlivého prípadu rozhodovania vyžadujú, členovia zväzových orgánov, ktorí sa môžu dostať do konfliktu záujmov, nesmú sa zúčastňovať na takomto rozhodovaní a prenechať rozhodovanie v takomto prípade na osoby nezainteresované na rozhodnutí. V prípade, ak hrozí konflikt záujmov, člen kolektívneho orgánu ZsFZ sa nesmie zúčastniť hlasovania ani rokovania tohto orgánu o otázke, v ktorej konflikt záujmu hrozí.
7. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmu rozhodne predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide. Pri pochybnosti o existencii konfliktu záujmu osoby predsedajúceho orgánu, rozhodujú ostatní členovia dotknutého orgánu tajným hlasovaním.
8. Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.
Článok 33 – Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie
1. Konferencia alebo výkonný výbor môže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju tieto orgány zvolili, alebo ktorou ju poverili v súlade s čl. 31 týchto Stanov.
2. Návrh na odvolanie z funkcie musí byť odôvodnený a musí byť členovi výkonného výboru alebo delegátovi konferencie zaslaný písomne spolu s programom.
3. Odvolávaná osoba má právo na verejnú obhajobu pred príslušným orgánom ZsFZ.
4. V prípade, ak voči osobe vykonávajúcej funkciu v ZsFZ bolo vznesené obvinenie zo zločinu, alebo z úmyselného trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosti v ZsFZ, predseda alebo výkonný výbor bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do konečného rozhodnutia v trestnej veci vo vzťahu k tejto osobe.
5. Výkonný výbor môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie aj na základe začatého disciplinárneho konania pre závažné disciplinárne previnenie. Odsek 3 sa použije primerane.
6. Oznámenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie dotknutej osobe má okamžité účinky.
7. Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať delegát konferencie, člen výkonného výboru, vedúci sekretár, predseda odbornej komisie, alebo predseda iného orgánu ZsFZ.

Druhá hlava – Konferencia ZsFZ

Článok 34 – Konferencia
1. Konferencia je najvyšším orgánom ZsFZ.
2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
3. Riadna konferencia sa koná minimálne jedenkrát za kalendárny rok.
4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok určených týmito stanovami.
5. Na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby predsedu, ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej, volebnej, odvolacej , disciplinárnej komisie a delegátov konferencie SFZ za ZsFZ.
6. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
7. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je predseda alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru.
8. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok ZsFZ (ďalej len “rokovací poriadok”) a Volebný poriadok ZsFZ (ďalej len “volebný poriadok”).

Článok 35 – Delegáti konferencie
1. Na konferencii ZsFZ je oprávnených zúčastniť sa 70 delegátov s právom hlasovať, 58 delegátov zastupujúcich FK hrajúce v súťažiach dospelých ZsFZ, 12 delegátov zastupujúcich ObFZ zo ZsFZ. Počty delegátov za FK podľa príslušnosti k ObFZ :
1. Nitra 5
2. Levice 4
3. N. Zámky 6
4. Komárno 4
5. Topoľčany 3
6. Trnava 5
7. Senica 5
8. Galanta 3
9. D. Streda 6
10. Trenčín 4
11. Prievidza 7
12. P. Bystrica 6
2. Počty delegátov za FK podľa príslušnosti k ObFZ budú aktualizované vždy v roku konania volebnej Konferencie ZsFZ. /Počet FK za ObFZ hrajúcich súťaže dospelých v ZsFZ : 2 = Počet delegátov za ObFZ / Zaokrúhľuje sa smerom hore.
3. Predložené oprávnenia byť delegátom konferencie s právom hlasovať budú zaznamenané preukázateľným spôsobom.
4. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne delegáti s právom hlasovať. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia je povolené. Zastupovanie viacerých delegátov jednou osobou nie je prípustné.
5. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia výkonného výboru, sekretár, predsedovia komisií a iní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom predsedu alebo predsedajúceho konferencie.
6. O sporoch a námietkach súvisiacich s kreovaním delegátov konferencie rozhoduje volebná komisia.
Článok 36 – Právomoci konferencie
1. Konferencia má v rámci ZsFZ právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
2. Konferencia najmä:
a) schvaľuje stanovy a ich zmeny,
b) schvaľuje volebný poriadok, rokovací poriadok a ich zmeny;
c) rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena a posudzuje nesúlad jeho stanov so stanovami ZsFZ;
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena a udelení titulu čestného predsedu
e) rozhoduje o výške členského príspevku a o spôsobe jeho použitia;
f) volí a odvoláva predsedu ZsFZ,
g) volí a odvoláva členov VV ZsFZ
h) volí a odvoláva predsedu revíznej komisie ZsFZ,
i) volí a odvoláva predsedu odvolacej komisie ZsFZ,
j) volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie ZsFZ,
k) volí a odvoláva predsedu a členov volebnej komisie,
l) schvaľuje 6 delegátov ZsFZ na Konferenciu SFZ,
m) schvaľuje správu o činnosti predsedu a výkonného výboru,
n) rozhoduje o založení novej obchodnej spoločnosti s účasťou ZsFZ, ako aj o vstupe ZsFZ do existujúcej obchodnej spoločnosti alebo vystúpení z nej,
o) rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia ZsFZ;
p) rozhoduje o reorganizácii súťaží riadených ZsFZ,
q) rozhoduje o zániku ZsFZ dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom združenia.
3. Na prijatie rozhodnutia podľa čl. 36 ods. 2 stanov sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov, ak ďalej nie je stanovené inak.
4. Na prijatie podľa čl.36 ods 2 bodov a, c, f, p, q je potrebná 2/3 väčšina všetkých delegátov konferencie.
5. Rozhodnutie podľa čl.36 ods. 2 bod g upravuje čl. 40 týchto stanov a volebný poriadok.

Článok 37 – Uznášaniaschopnosť konferencie
1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.
2. Ak nie je konferencia v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie odloží začiatok konferencie o jednu hodinu. Ak ani potom nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.
3. Ak sa počas konferencie zníži počet prítomných delegátov pod hranicu uznášaniaschopnosti, predsedajúci preruší konferenciu najviac na jednu hodinu. Ak po hodine nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s programom, ktorý nebol prerokovaný.
Článok 38 – Rozhodnutia konferencie
1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.
2. Na prijatie rozhodnutia na opakovanom zasadnutí konferencie postačuje nadpolovičná väčšina aj v tých otázkach, v ktorých by sa malo podľa týchto stanov rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Pri ostatných rozhodnutiach postačuje na opakovanom zasadnutí konferencie ich schválenie jednoduchou väčšinou.
3. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ZsFZ okrem prípadu, keď konferencia v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti.
4. Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok.
Článok 39 – Program riadnej konferencie
1. Vedúci sekretár ZsFZ zostaví program konferencie na základe návrhov výkonného výboru, riadnych členov ZsFZ a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov.
2. Na návrh delegáta môže byť program konferencie pozmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia” môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
3. Program konferencie musí obsahovať nasledujúce body:
a) vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami,
b) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
c) schválenie programu,
d) voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
e) vystúpenie predsedu alebo ním poverených osôb,
f) správa o činnosti ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,
g) správa revíznej komisie,
h) schválenie uznesení.
Článok 40 – Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia
1. Riadne voľby do orgánov ZsFZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
3. Riadne voľby do orgánov ZsFZ volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najskôr 30 dní pred uplynutím a najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
4. Voľba člena VV sa uskutoční v troch komorách, ktoré tvoria Trenčianska /ObFZ Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica a Topoľčany/, Trnavská /ObFZ Trnava, Senica, Dunajská Streda a Galanta/ a Nitrianska /ObFZ Nitra, Levice, Nové Zámky a Komárno/. Delegáti za jednotlivé komory si zvolia svojich členov VV každá samostatne.
5. Z každého ObFZ môže byť zvolený len jeden člen VV, ktorý dosiahne väčší počet platných hlasov v prípade viac kandidátov z jedného ObFZ za splnenia ostatných podmienok stanovených týmito stanovami a volebným poriadkom. Ak je navrhnutý na funkciu člena výkonného výboru len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. V takomto prípade sa môže voľba uskutočniť verejným hlasovaním. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu člen výkonného výboru nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.
6. Ak je na funkciu člena výkonného výboru viac kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
7. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
8. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.
9. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 až 7 nebol zvolený člen výkonného výboru, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej riadnej konferencii.
10. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov ZsFZ volených konferenciou, konané mimo volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
11. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo v prípade, keď volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
12. Doplňujúca voľba predsedu, člena výkonného výboru, predsedu, alebo člena orgánov volených konferenciou sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej riadnej konferencie.
13. Riadne i doplňujúce voľby do orgánov ZsFZ volených konferenciou riadi volebná komisia.
14. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov komisií.
15. Predsedovia a členovia komisií sú volení výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.
Článok 41 – Mimoriadna konferencia
1. Výkonný výbor zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne dvojtretinová väčšina všetkých jeho členov.
2. Mimoriadnu konferenciu je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj predseda.
3. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu konferenciu, ak to navrhne:
a) nadpolovičná väčšina oblastných zväzov formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých oblastných zväzov alebo
b) dvojtretinová väčšina všetkých klubov, ktoré sú členmi ZsFZ formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých klubov .
4. V návrhu na zvolanie mimoriadnej komisie sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe rokovania mimoriadnej konferencie.
5. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
6. Prípravu a priebeh mimoriadnej konferencie upravuje rokovací poriadok.

Tretia hlava – Výkonný výbor ZsFZ
Článok 42 – Zloženie výkonného výboru
1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom ZsFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v týchto stanovách a volebnom poriadku.
2. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu ZsFZ.
3. Výkonný výbor má 10 členov: je zložený z predsedu a 9 členov VV, z ktorých jeden vykonáva funkciu podpredsedu.
4. Predsedu volia na volebnej konferencii všetci delegáti s právom hlasovať.
5. Voľba členov VV je upravená v čl. 40 bod 4.
6. Na odvolanie predsedu alebo iného člena výkonného výboru z funkcie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov konferencie.
Článok 43 – Práva a povinnosti členov výkonného výboru
1. Člen výkonného výboru má právo:
a) predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru,
b) hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor,
c) vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným výkonným výborom,
d) zúčastniť sa na zasadnutí komisie a pracovnej skupiny, prezentovať na ňom svoje návrhy a stanoviská v súlade s predpismi a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru,
e) požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia komisie, pracovných skupín a ostatných orgánov, v odôvodnených prípadoch, najmä ak vec neznesie odklad,
f) verejne vyjadrovať svoje vlastné názory na otázky futbalu pri dodržaní odseku 2 písmeno b, c, d .
2. Člen výkonného výboru je povinný:
a) vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA,
b) nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám a bez súhlasu výkonného výboru alebo predsedu ani po zasadnutí výkonného výboru,
c) rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným výborom v súlade s predpismi ZsFZ, a to bez ohľadu na to, ako hlasoval,
d) zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná,
e) dbať na záujmy slovenského futbalu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať kredit a postavenie slovenského futbalu, ZsFZ, jeho členov a ich partnerov v spoločnosti,
f) zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenského futbalu a jeho predstaviteľov, ZsFZ a jeho členov alebo ich partnerov..
3. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výkonného výboru podľa odseku 2. alebo v prípade, že sa člen výkonného výboru bez odôvodneného ospravedlnenia nebude opakovane alebo počas obdobia 6 mesiacov zúčastňovať na jeho činnosti, môže byť takýto člen na návrh predsedu ZsFZ odvolaný z funkcie, alebo mu môže byť výkon funkcie dočasne pozastavený.
Článok 44 – Zasadnutia výkonného výboru
1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
2. Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi predseda.
3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru, alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je predseda povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od doručenia žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
4. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť každý člen výkonného výboru a sekretár. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia výkonného výboru predkladajú sekretárovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
5. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje predseda v spolupráci so sekretárom.
6. Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 3 dní pred konaním zasadnutia.
7. Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňuje bez práva hlasovať predseda revíznej komisie.
8. Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné.
9. Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko, alebo podali výkonnému výboru doplňujúce informácie, alebo zodpovedali otázky k prerokovávanej problematike. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.
Článok 45 – Právomoci výkonného výboru
Výkonný výbor ZsFZ :
a) rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie, komisií alebo iných orgánov ZsFZ,
b) pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej konferencie,
c) na návrh predsedu volí podpredsedu ZsFZ
d) schvaľuje rozpočet ZsFZ , jeho čerpanie a informuje o ňom na najbližšej konferencii ZsFZ.
e) volí a odvoláva členov disciplinárnej ,odvolacej a revíznej komisie
f) volí a odvoláva predsedov odborných komisií okrem tých, ktorých volí a odvoláva konferencia,
g) volí a odvoláva členov odborných komisií,
h) usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru v spolupráci s príslušným predsedom komisie a sekretárom,
i) v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej skupiny,
j) rozhoduje o schválení štatútov a predpisov komisií a pracovných skupín a o ich zmenách,
k) rozhoduje o schválení návrhu predsedu na vymenovanie a odvolanie sekretára,
l) rozhoduje o termínovej listine a o počte družstiev zúčastňujúcich sa súťaží priamo riadených ZsFZ,
m) schvaľuje výsledky súťaží riadených ZsFZ
n) schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených ZsFZ
o) schvaľuje poriadky ZsFZ s výnimkou rokovacieho poriadku a volebného poriadku,
p) schvaľuje vykonávacie pokyny k stanovám a poriadkom ZsFZ,
q) podáva záväzný výklad stanov ZsFZ,
r) rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia ZsFZ,
s) zabezpečuje dodržiavanie stanov,
t) vykonáva uznesenia konferencie
u) rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného konferenciou do najbližšej konferencie,
v) rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie z dôvodu trestného stíhania funkcionára ZsFZ až do právoplatného skončenia a jeho trestného stíhania,
w) rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného výboru na iné orgány ZsFZ alebo na tretie osoby.
x) navrhuje SFZ kandidátov na volené funkcie v rámci SFZ, predsedov odborných komisií SFZ ,členov revíznej, odvolacej disciplinárnej a ostatných odborných komisií SFZ

Článok 46 – Rozhodnutia výkonného výboru
1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov vrátane predsedu, alebo podpredsedu.
2. Ak vo výkonnom výbore nie sú obsadené všetky miesta, pre jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru.
3. Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda.
4. Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.
5. O rozhodnutiach prijatých výkonným výborom sa vyhotovuje zápisnica.
6. Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor nerozhodne inak.
7. Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami , ostatnými predpismi ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA a rozhodnutiami konferencie.
8. Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ZsFZ okrem prípadu, keď výkonný výbor v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti. Delegáti konferencie sú oprávnení oboznámiť sa s nezverejneným rozhodnutím , dokumentom alebo ich časťou a rozhodnúť o jeho zverejnení.
9. Pripúšťa sa elektronické hlasovanie per rollam ,ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený VV ZsFZ.

Štvrtá hlava – Predseda ZsFZ
Článok 47 – Postavenie predsedu
1. Predseda je štatutárnym orgánom ZsFZ, ktorý je oprávnený konať v mene ZsFZ.
2. Predseda je členom výkonného výboru s právom hlasovať.
3. Predseda koná v mene ZsFZ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený v mene ZsFZ podpisovať písomnosti v súlade s Podpisovým poriadkom ZsFZ.
4. Predseda predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol menovaný za predsedu.
5. V prípade nemožnosti výkonu funkcie predsedu zastupuje predsedu podpredseda. Ak to nie je možné, právomoci predsedu vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej konferencie člen výkonného výboru poverený na základe rozhodnutia výkonného výboru.
Článok 48 – Právomoci predsedu
1. Najdôležitejšími úlohami predsedu sú:
a) vystupovať v mene ZsFZ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi,
b) koordinovať vzťahy so SFZ, ako aj vzťahy ZsFZ s ostatnými športovými organizáciami,
c) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov ZsFZ za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností vymedzených v článku 4,
d) prostredníctvom sekretára a ekonomického oddelenia realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom,
e) dohliadať na činnosť sekretariátu a ekonomického oddelenia ZsFZ.
2. Predseda je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve ZsFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh, alebo pristúpiť k záväzku, alebo uznať sporný záväzok ZsFZ iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania ekonomického oddelenia ,VV a revíznej komisie..
3. Predseda je oprávnený v mene ZsFZ uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 2.000,- eur až po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru.
4. Predseda je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu konferenciu.
5. Predseda predkladá výkonnému výboru návrh na menovanie alebo odvolanie podpredsedu a sekretára.
6. Predseda je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo výkonnom výbore alebo v príslušných komisiách.

Piata hlava – Kontrolné orgány ZsFZ
Článok 49 – Revízna komisia ZsFZ
1. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti ZsFZ a jeho orgánov.
2. Predseda revíznej komisie je volený konferenciou na štyri roky. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor na štyri roky.
3. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
a) kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami ZsFZ, dbať o ich efektívne využívanie v súlade so schváleným rozpočtom ZsFZ, cieľmi ,úlohami a predpismi ZsFZ,
b) podávať na požiadanie stanovisko výkonnému výboru k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom ZsFZ,
c) vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek konferencie a výkonného výboru a na základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko, odporúčanie) k dodržiavaniu stanov a ostatných predpisov ZsFZ.
4. Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov, orgánov ZsFZ a jeho členov.
5. Ekonomické oddelenie ZsFZ na požiadanie umožnia členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, uzatvorených zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých ZsFZ prevzalo na seba práva a povinnosti a poskytnú im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí výkonného výboru i ostatných orgánov ZsFZ.
6. Revízna komisia jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o svojej činnosti, ktorá je po prerokovaní na konferencii zverejnená na webovom sídle ZsFZ.
Článok 50 – Volebná komisia ZsFZ
1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby orgánov ZsFZ a členov orgánov ZsFZ, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.
2. Volebná komisia tiež rozhoduje o sporoch, sťažnostiach a námietkach súvisiacich s voľbou a odvolaním orgánov ZsFZ a členov orgánov ZsFZ.
3. Volebná komisia sa skladá z predsedu a troch členov volebnej komisie, z ktorých jeden je podpredseda. Zastúpenie vo volebnej komisii má každá komora. /Trenčianska, Trnavská a Nitrianska/
4. Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom hlasov. Podpredsedom je člen volebnej komisie zvolený druhým najvyšším počtom hlasov.
5. Funkčné obdobie členov volebnej komisie je štvorročné. Všetci členovia volebnej komisie vrátane predsedu a podpredsedu musia byť zvolení na poslednej konferencii, ktorá predchádza volebnej konferencii.
6. Status, ďalšie právomoci a konanie volebnej komisie upravuje volebný poriadok ZsFZ.

Šiesta hlava – Orgány zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ
Článok 51 – Disciplinárna komisia
1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z normatívneho systému ZsFZ, či rozhodnutí orgánov ZsFZ, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia.
2. Predsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov komisie je štyri roky. Zastúpenie v komisii má každá komora.
3. Status, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok.
Článok 52 – Odvolacia komisia ZsFZ
1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ, ktorý rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach voči rozhodnutiam orgánov ZsFZ prvého stupňa.
2. Predsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a členov komisie je štyri roky. Zastúpenie v komisii má každá komora.
3. Odvolacia komisia na návrh člena ZsFZ, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a rozhoduje o:
a) odvolaniach podaných proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie a rozhodnutiam iných komisií ZsFZ,
b) podnetoch na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov na úrovni ZsFZ,
c) iných veciach, pokiaľ to určujú stanovy alebo niektorý z predpisov ZsFZ.
4. Odvolanie alebo podnet podľa odseku 3. V II. stupni , podáva navrhovateľ orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) postúpiť toto odvolanie alebo podnet odvolacej komisii ZsFZ, ak im orgán sám v plnom rozsahu do 7 dní od ich riadneho doručenia nevyhovie. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu doručenému odvolaniu alebo podnetu, predseda daného orgánu podané odvolanie alebo podnet nepostupuje odvolacej komisii ZsFZ, o čom navrhovateľa v rozhodnutí o jeho odvolaní alebo jeho podnete orgán upovedomí.
5. Odvolanie, alebo podnet podľa odseku 3. navrhovateľ podáva predsedovi orgánu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo ktorého postup sa napáda. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, nevyhovie podanému opravnému prostriedku sám, podľa druhu podaného opravného prostriedku ho predloží bez zbytočného odkladu na rozhodnutie orgánu druhého stupňa, odvolacej komisii ZsFZ a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.
6. Podnet na rozhodnutie odvolacej komisie ZsFZ v III. stupni, podáva navrhovateľ odvolacej komisii ZsFZ, ktorá rozhodnutie vydala. Predseda odvolacej komisie ZsFZ je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti, postúpiť tento podnet odvolacej komisii SFZ, ak podnetu v plnom rozsahu nevyhovela a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa. Ak podnetu vyhovela odvolacia komisia ZsFZ v plnom rozsahu, predseda nepostupuje podnet odvolacej komisii SFZ, o čom navrhovateľa v rozhodnutí o podnete upovedomí.
7. Vo veciach podľa odseku 3. je rozhodnutie odvolacej komisie SFZ konečné. To nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody, prípadne iného nároku na rozhodcovskom súde.
8. Rozhodnutia odvolacej komisie sú záväzné pre všetkých členov ZsFZ. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o tej istej otázke. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.
9. Funkčné obdobie členov komisie je štyri roky.
10. Odvolacie konanie o odvolaní začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní a ak vec neznesie odklad, najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 4 sám.
11. Konanie preskúmania začína podaním podnetu subjektom s právnym záujmom na veci, ktorým požiada o preskúmanie konania, postupu a/alebo rozhodnutia orgánu ZsFZ alebo člena ZsFZ. Výsledkom konania preskúmania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu ZsFZ, jeho člena alebo na zmenu predpisov ZsFZ.
12. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom konaní i konaní preskúmania je zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.
13. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:
a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci,
b) zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo predpismi ZsFZ, SFZ, UEFA alebo FIFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ,
c) zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmavalo,
d) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi ZsFZ.
14. Podrobnosti o činnosti odvolacej komisie, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje štatút odvolacej komisie.

Siedma hlava – Administratívne orgány ZsFZ
Článok 53 – Sekretár ZsFZ
1. Sekretár je menovaný výkonným výborom na návrh predsedu a svoju funkciu vykonáva v zmluvnom vzťahu k SFZ.
2. Sekretár najmä:
a) koordinuje vzťahy s členmi ZsFZ a jednotlivými komisiami,
b) pripravuje a organizačne zabezpečuje konferenciu a zasadnutia výkonného výboru ZsFZ,
c) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom ZsFZ v súlade s pokynmi predsedu,
d) zabezpečuje spracovanie a rozoslanie zápisu zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru ZsFZ určeným subjektom a jeho zverejnenie na webovom sídle ZsFZ,
e) vybavuje korešpondenciu ZsFZ.
3. Sekretár sa zúčastňuje na konferencii, zasadnutiach výkonného výboru a v prípade potreby aj na rokovaniach komisií, pracovných skupín a s právom predkladať návrhy do programu rokovania.
4. Sekretár nesmie byť delegátom konferencie ani členom žiadneho orgánu ZsFZ.
Článok 54 – Ekonomické oddelenie ZsFZ
1. Ekonomické oddelenie zabezpečuje vedenie účtovníctva a správu všetkých finančných vzťahov ZsFZ.
2. Pracovníci ekonomického oddelenia sú viazaní smernicami, organizačnými pokynmi ZsFZ a rozhodnutiami výkonného výboru, sekretára a plnia zverené úlohy podľa odborných schopností, najlepšieho vedomia a svedomia.
3. Zloženie, právomoc, pôsobnosť a organizačnú štruktúru ekonomického oddelenia schvaľuje výkonný výbor.
4. Ekonomické oddelenie poskytuje primeranú administratívnu a organizačno-technickú podporu pre činnosť komisií a ostatných orgánov ZsFZ, ako aj pre svojich členov v súlade s predpismi ZsFZ upravujúcimi podmienky poskytnutia podpory pre ich činnosť.
Článok 55 – Odborné komisie ZsFZ
1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností ZsFZ zriaďuje výkonný výbor odborné komisie ako svoje pomocné a poradné orgány, ktorých pôsobnosť je vymedzená v štatúte komisie.
2. Vytváranie alebo rušenie komisií je v kompetencii výkonného výboru, ktorý pre jednotlivé komisie môže ustanoviť člena výkonného výboru ako garanta komisie, ktorý zabezpečuje komunikáciu s predsedom komisie a koordináciu činnosti komisie podľa úloh a potrieb výkonného výboru.
3. Vymedzenie pôsobností jednotlivých komisií, zadávanie úloh a kontrola činnosti komisií je v pôsobnosti výkonného výboru.
4. ZsFZ na zabezpečenie odborných činností v rámci ZsFZ môže zriadiť najmä tieto komisie:
a) Komisia mládeže a školského futbalu,
b) Komisia rozhodcov,
c) Komisia delegátov,
d) Matričná komisia,
e) Športovo-technická komisia,
f) Trénersko-metodická komisia,
g) Zdravotná komisia,
h) Komisia ženského futbalu,
i) Ekonomická komisia,
5. Predsedovia komisií podľa odseku 4. sú volení výkonným výborom. Návrh na predsedu komisie môže predložiť člen výkonného výboru, alebo riadny člen ZsFZ .
6. Členov komisií volí a odvoláva výkonný výbor. Pri voľbe členov komisie výkonný výbor prihliada k návrhom predsedu príslušnej komisie.
7. Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých komisií sú podrobnejšie upravené v štatútoch komisií a v ďalších predpisoch ZsFZ.
8. Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu schváleného výkonným výborom, v ktorom je upravené najmä:
a) poslanie, pôsobnosť a úlohy komisie,
b) zloženie komisie,
c) zvolávanie rokovaní,
d) rokovací poriadok, ak rokovanie komisie neupravuje spoločný rokovací poriadok,
e) prijímanie záverov (rozhodnutie, uznesenie, stanovisko a odporúčanie),
f) dokumentácia.
9. Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami, predpismi ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA, ani s rozhodnutiami konferencie, výkonného výboru a orgánov SFZ, UEFA, FIFA.
Článok 56 – Komisie a pracovné skupiny
1. Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť komisiu alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas, nie dlhší ako dva roky a pre osobitné účely.
2. Výkonný výbor vytvára pre zabezpečenie expertných činností ad hoc komisie, schvaľuje ich štatút, vedúcich (predsedov) a členov.
3. Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj povinnosti a ciele takejto komisie alebo pracovnej skupiny. Vytvorená komisia alebo pracovná skupina podlieha priamo výkonnému výboru alebo určenému členovi výkonného výboru.

ŠTVRTÁ ČASŤ – Hospodárenie ZsFZ
Článok 57 – Základné pravidlá hospodárenia
1. Účtovným obdobím ZsFZ je jeden kalendárny rok.
2. Príjmy a výdavky ZsFZ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia vyrovnané.
3. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov ZsFZ a správy o hospodárení zodpovedá predseda a vedúci sekretár ZsFZ.
4. Na úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí ZsFZ je poverený člen VV zodpovedný za ekonomiku v spolupráci s Ekonomickou komisiou.
5. ZsFZ hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje VV.
6. Výkonný výbor predkladá konferencii každoročne správu o hospodárení ZsFZ za predchádzajúce účtovné obdobie.
7. Rozpočet ZsFZ, správa o hospodárení ZsFZ a účtovná závierka ZsFZ sa po ich prerokovaní a schválení v príslušnom orgáne ZsFZ zverejňujú na webovom sídle ZsFZ.
8. Vedenie účtovníctva ZsFZ bližšie upravia smernice ZsFZ o vedení a spracovaní účtovníctva ZsFZ.
Článok 58 – Príjmy ZsFZ
1. Príjmy ZsFZ tvoria najmä:
a) členské príspevky,
b) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
c) výnosy z marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
e) poplatky z prestupov športovcov,
f) poplatky za registráciu športovcov,
g) poplatky z činnosti komisií ZsFZ,
h) poplatky za družstvá hrajúce v majstrovských súťažiach (základný vklad pred začiatkom súťažného ročníka), ktorých výšku stanoví výkonný výbor ZsFZ,
i) príspevky od medzinárodných športových zväzov a medzinárodných organizácií,
j) výnosy pokút za disciplinárne previnenia,
k) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
l) podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je ZsFZ spoločníkom alebo akcionárom,
m) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
n) dary a príspevky,
o) iné príjmy.

Článok 59 – Výdavky ZsFZ
1. Výdavky ZsFZ predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte v súlade s potrebami plnenia úloh ZsFZ na príslušné obdobie.
2. Výdavky ZsFZ slúžia najmä na:
a) zabezpečenie činnosti všetkých družstiev a výberov ZsFZ,
b) rozvoj mládežníckeho futbalu,
c) starostlivosť o športové talenty,
d) zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
e) zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí,
f) na podporu činnosti oblastných zväzov pôsobiacich v ZsFZ,
g) podporu investičných projektov ZsFZ,
h) vzdelávanie v oblasti športu a osobitne futbalu,
i) prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a v boji proti nepoctivému ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí,
j) podporu starostlivosti o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov a na prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov,
k) odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov výberov ZsFZ,
l) činnosť aparátu, komisií a ďalších orgánov ZsFZ,
m) podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe,
n) dary a iné príspevky,
o) všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov stanovených stanovami ZsFZ:
I. iné výdavky schválené konferenciou a
II. výdavky, ktoré je výkonný výbor oprávnený vynaložiť v rámci svojej právomoci.
Článok 60 – Marketingové práva ZsFZ
1. ZsFZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času, miesta a právneho poriadku. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovoobrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising , nehmotné práva a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (autorský zákon).
2. ZsFZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania, alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí a aktivít a akcií organizovaných alebo zastrešovaných ZsFZ.
3. Výkonný výbor rozhoduje o poskytnutí výlučnej licencie na využívanie práv uvedených v odseku 1. a 2. alebo ich časti po časovo obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov.
4. Rozhodovanie vo veciach podľa odseku 1. a 2. patrí do výlučnej kompetencie výkonného výboru, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami bude disponovať výhradne ZsFZ, alebo či za účelom využívania týchto práv ZsFZ založí obchodnú spoločnosť, v ktorej bude jediným spoločníkom alebo akcionárom a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení bude použitý výlučne na plnenie zákonom vymedzených úloh .
5. Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa odseku 4 nemôže byť prevedený na iný subjekt, ak konferencia kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak

PIATA ČASŤ – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 61 – Zánik ZsFZ
1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením ZsFZ musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou všetkých delegátov konferencie ZsFZ. Rokovanie o zrušení ZsFZ musí byť uvedené v schválenom programe konferencie.
2. ZsFZ môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho rozpustení.
3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové prerozdelenie.
4. V prípade zániku ZsFZ bez právneho nástupcu vykoná konferenciou určený likvidátor likvidáciu majetku ZsFZ v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka vo väzbe na § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
5. V prípade zrušenia ZsFZ s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov na právneho nástupcu ZsFZ, ak konferencia nerozhodne inak.
6. Pri zániku ZsFZ podľa odseku 2. písmeno b) vykoná majetkové prerozdelenie likvidátor určený ministerstvom vnútra.
7. O spôsobe prerozdelenia likvidačného zostatku rozhodne konferencia.
Článok 62 – Prechodné ustanovenia
1. Funkčné obdobie volených funkcionárov ZsFZ, ktorí vykonávajú volenú funkciu v ZsFZ ku dňu účinnosti týchto stanov, zostávajú zachované s výnimkou členov Rady ZsFZ, ktorým ku dňu účinnosti týchto stanov ich mandát zaniká.
2. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie člena voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa doterajších stanov, bude na zvyšok volebného obdobia do orgánu zvolený, alebo ustanovený nový člen orgánu podľa týchto stanov.
3. Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak, dňom účinnosti týchto stanov prechádzajú právomoci Rady ZsFZ na konferenciu. Ak je v predpisoch ZsFZ platných ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto stanov uvedená Rada ZsFZ, jej právomoci bude od uvedeného dňa vykonávať konferencia, ak v týchto stanovách nie je táto právomoc zverená inému orgánu.
4. Predseda a členovia volebnej komisie budú prvý raz zvolení na najbližšej riadnej konferencii po schválení volebného poriadku. Ich mandát skončí nasledujúci deň po volebnej konferencii, na ktorej bude zvolená nová volebná komisia.
5. Predseda odvolacej a disciplinárnej komisie zvolený do svojej funkcie podľa doterajších stanov, bude vykonávať svoju funkciu do nasledujúcej riadnej volebnej konferencie.
6. Všetci riadni členovia, ktorí boli členmi ZsFZ pred účinnosťou týchto stanov sa považujú za riadnych členov ZsFZ podľa týchto stanov, ak tieto stanovy nestanovujú inak.
Článok 63 – Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
a) Stanovy Západoslovenského futbalového zväzu schválené konferenciou ZsFZ zo dňa 9.2.2008 a sú zaregistrované Ministerstvom vnútra číslo spisu VVS/1-900/90-4159-7
Článok 64 – Účinnosť
1. Tieto stanovy rešpektujú formálnu štruktúru, základné zásady a inštitúty uvedené vo vzorových stanovách vydaných FIFA, boli prerokované a schválené na Konferencii ZsFZ dňa 15.02.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na konferencii ZsFZ.
2. Budúce zmeny týchto stanov schválené konferenciou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak konferencia nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.