Jan 302013
 
f2

Predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši predložil na stretnutí zástupcov regionálnych futbalových zväzov návrh reorganizácie súťaží dospelých, ktoré riadi Slovenský futbalový zväz. Ak by bol návrh prijatý, podľa nového modelu by sa hralo od súťažného ročníka 2014/15.
Slová Ladislava Gádošiho, ktorý prezentuje návrh Západoslovenského futbalového zväzu, prinášame v plnom znení v nasledujúcich riadkoch: “Na základe uznesenia Rady Západoslovenského futbalového zväzu zo dňa 4. júla 2012 a na základe návrhov a požiadaviek z osobných rokovaní so zástupcami III. ligy Západ, Majstrovstiev regiónu Západ a zástupcov regionálnych futbalových zväzov v Liptovskom Mikuláši, sme z pohľadu získaných podnetov pripravili pre Západoslovenský futbalový zväz najprijateľnejší variant budúceho možného usporiadania súťaží dospelých pod kuratelou Slovenského futbalového zväzu. Náš projekt súhlasí s názorom ostatných regoionálnych futbalových zväzov, že pre súčasné trojstupňové riadenie súťaží Slovenského futbalového zväzu – I. liga, II. liga, III. liga – ktoré sa hrajú od sezóny 2006/07, nemáme požadovanú kvalitu družstiev a taktiež potrebný dostatok finančných prostriedkov. Súhlasíme aj s názorom, že dvojstupňové súťaže SFZ – I. liga, dve II. ligy – umožnia zdravým a ambicióznym futbalovým klubom dostať sa rýchlejšie do vyšších futbalových súťaží. Počet družstiev v súťažiach SFZ poklesne zo súčasných 56 (12 + 12 + 2 x 16) na 36 družstiev (12 + 2 x 12). Náš návrh zároveň zachováva dodržanie pyramídového systému súťaží, ktorý požaduje a preferuje UEFA. V minulosti, práve pre nedodržanie a nerešpektovanie takéhoto systému, mala voči reorganizácii aj systému ako takému výhrady. To bol nakoniec aj jeden z hlavných dôvodov, prečo bola posledná reorganizácia v súčasnej podobe od ročníka 2006/07 vykonaná. Posledné roky ukázali, že model jednej celoslovenskej II. ligy s 12 účastníkmi prináša každoročne problém pri jej napĺňaní, viď príklady Púchova, Petržalky, Lučenca, Moldavy nad Bodvou, či predtým Podbrezovej alebo Prievidze. Predpokladáme zároveň, že náš model II. ligy, hranej vo dvoch skupinách Západ – Východ a so spoločnou celoslovenskou nadstavbovou časťou, prinesie väčší záujem družstiev o súťaž, ako aj finančné úspory. Naše návrhy rešpektujú nasledovné skutočnosti:
- dôležitú požiadavku, aby víťaz II. ligy postupoval z celoslovenskej súťaže, čo zabezpečí nadstavbová časť
- nadstavbovú časť by hrali najkvalitnejšie družstvá z oboch skupín II. ligy, ktoré by sa v samostatnej základnej časti počas 22. kôl vyselektovali ako kvalitatívne, organizačne a ekonomicky najlepšie pripravené pre možný postup do I. ligy
- každá skupina bude územne zložená z kvalitatívne najlepších klubov II. ligy a III. líg, aj ekonomicky zabezpečených, takže v oboch skupinách predpokladáme kvalitu súperov, atraktivitu súperenia, derby stretnutia, bez zdĺhavého cestovania v rámci celého Slovenska.
- zníženie počtu rozhodcov a delegátov v rámci súťaží SFZ a tým aj nárast kvality.
- mnohé výhrady SsFZ a VsFZ.
Predkladaný model navrhuje :
- odohranie v základnej časti súťaže dvojkolovo, t.j. 22 kôl pri 12-tich účastníkoch v každej skupine na území Západ a Východ, s kladným dopadom na ekonomické hľadisko, pričom existuje možnosť na základe súhlasu Stredoslovenského futbalového zväzu a vzájomnej dohody posunúť tzv. demarkačnú čiaru zo západu na východ.
- v nadstavbovej časti odohrajú pri 12-tich účastníkoch 12 kôl, pričom družstvám umiestneným po 22. kole na 1.–6. mieste by sa do novej tabuľky zarátali len body a skóre zo vzájomných stretnutí a v nadstavbovej časti by odohrali už len stretnutia s účastníkmi druhej skupiny dvojkolovo, t.j. 12 kôl. Každé družstvo by odohralo 6 stretnutí doma a len 6 stretnutí u súpera už v rámci celej SR, čo nie je ekonomicky náročné. Celkovo by odohrali 34 kôl, teda o 1 kolo viac ako doteraz, ale v rámci celoslovenskej súťaže by sa im započítalo 10 vzájomných stretnutí z 1. časti a 12 stretnutí z nadstavby, t.j. 22 kôl. Tento súčet by zabezpečil celoslovenskú dvojkolovú súťaž každý s každým, pričom všetci by mali vytvorené pre konečný bodový zisk úplne rovnaké podmienky. Víťaz by postúpil do I. ligy. Družstvá umiestnené po 22. kole na 7.–12. mieste by pokračovali v súťaži v rámci príslušnej skupiny a odohrali by vzájomné stretnutia dvojkolovo, t. j. ďalších 10 kôl. Celkovo by odohrali 32 kôl. Posledný by zostúpil do príslušného regionálneho futbalového zväzu a ďalší podľa územného zaradenia zostupujúceho z I. ligy a postupujúceho z celoslovenskej časti II. ligy. Ďalšie možné varianty závisia od toho, kam patrí územne zostupujúci z I. ligy a z ktorej skupiny bude postupujúci do I. ligy.”