Feb 132013
 
DSC_0084

MIMORIADNA KONFERENCIA ZÁPADOSLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Nitra, 15. 2. 2013

ROKOVACÍ PORIADOK

Článok 1

Na Mimoriadnej konferencii sa zúčastňujú:
a/ delegáti s právom hlasovať
b/ členovia Rady ZsFZ, ktorí neboli delegovaní ObFZ
c/ členovia VV ZsFZ a predseda RK ZsFZ
d/ predsedovia odborných komisií
e/ hostia
f/ zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov.

Článok 2

Ako delegáti s právom hlasovať sa na Mimoriadnej konferencii zúčastňuje 86 delegátov, delegovaných ObFZ.

Článok 3

Mimoriadnej konferencie sa ako hostia zúčastňujú:

a) členovia Rady ZsFZ, ktorí neboli delegovaní ObFZ,
b) členovia VV ZsFZ, predseda RK ZsFZ,
b) vedúci sekretár ZsFZ a sekretár ZsFZ,
c) zástupcovia SFZ,
d) zástupcovia štátnej správy, samosprávy a sponzorov.

Článok 4

1. Mimoriadna konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s právom hlasovať.

2. Na prijatie rozhodnutia je potrebné, aby za hlasovala nadpolovičná väčšina, v čase hlasovania prítomných delegátov s právom hlasovať.

3. Navrhovaný program môže byť pozmenený alebo doplnený pri jeho schvaľovaní na základe návrhu delegáta, ak s tým súhlasí najmenej 2/3 prítomných delegátov s právom hlasovať.

4. Ak sa hlasuje o zmene Stanov ZsFZ, o zrušení členstva alebo zrušení ZsFZ, návrh je schválený, ak zaň hlasovali najmenej 2/3 prítomných delegátov s právom hlasovať.

Článok 5

1. Priebeh Mimoriadnej konferencie zabezpečuje pracovné predsedníctvo a pracovné komisie.

2. Pracovné predsedníctvo tvoria členovia VV ZsFZ, predseda Revíznej komisie, vedúci sekretár ZsFZ a zástupca SFZ.

3. Mimoriadna konferencia na začiatku rokovania volí Mandátovú a Návrhovú komisiu.

4. Pracovné predsedníctvo menuje skrutátorov a overovateľov zápisu.

Článok 6

1. Mimoriadnu konferenciu riadi predsedajúci, ktorého tým poverilo pracovné predsedníctvo, podľa programu schváleného Mimoriadnou konferenciou v úvode rokovania.

2. Návrh programu predkladá Mimoriadnej konferencii pracovné predsedníctvo. Prípadné návrhy na zmenu, či doplnenie navrhovaného programu môžu podať len delegáti s právom hlasovať.

3. V záujme operatívnosti a vecného rokovania majú účastníci Mimoriadnej konferencie na predkladanie návrhu alebo diskusného príspevku časový limit 5 minút. V priebehu diskusie je opakované vystúpenie delegáta, prípadne pozvaných hostí prípustné len so súhlasom pracovného predsedníctva.

4. V priebehu rokovania Mimoriadnej konferencie má delegát s právom hlasovať vystúpiť s faktickou poznámkou v trvaní najviac jednej minúty.

5. Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o ukončenie, prípadne odňať slovo.

6. Písomné návrhy, pripomienky a doplnky k prerokovaným bodom programu možno podávať pracovnému predsedníctvu alebo pracovným komisiám.

7. Písomne odovzdané diskusné príspevky sú považované za príspevky, ako keby boli prednesené ústne na Mimoriadnej konferencii.

8. Diskusia končí:
a) vystúpením všetkých prihlásených do diskusie,
b) rozhodnutím pracovného predsedníctva o ukončení diskusie.

Článok 7

1. Hlasovanie o procedurálnych otázkach a predložených materiáloch sa uskutočňuje verejným hlasovaním delegátov s právom hlasovať zodvihnutím mandátového lístkov.

2.V prípade, že pri prijímaní záverov boli prednesené protinávrhy, hlasuje sa najskôr za pôvodný návrh prednesený pracovným predsedníctvom, alebo pracovnými komisiami a potom o ostatných návrhoch v poradí, ako boli prednesené. V prípade, že sa schváli pôvodný návrh, o ďalších návrhoch sa nehlasuje.

3.Predsedajúci nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor diskutujúceho. V prípade osobných invektív predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.

Článok 8

Priebeh rokovania Mimoriadnej konferencie sa zaznamenáva na záznam, na základe ktorého sa spracuje stručný zápis, ktorý dostanú spolu s uznesením Konferencie členovia VV ZsFZ, predseda RK ZsFZ a predsedovia odborných komisií ZsFZ.

Článok 9

Uznesenie z Mimoriadnej konferencie je schválené, ak za hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

Článok 10

Rokovací poriadok platí pre MIMORIADNU KONFERENCIU ZsFZ, konanú dňa 15. 2. 2013.

Na snímke z Mimoriadnej Konferencie ZsFZ na titulnej fotke sú ocenení funkcionári Štefan Havlíček a Lukáš Juráň a tréner Oldřich Bříza spolu s predsedom Západoslovenského futbalového zväzu Ladislavom Gádošim a generálnym sekretárom Slovenského futbalového zväzu Jozefom Klimentom.