Okt 272013
 
rozh750

Futbalové rozhodkyne sa stretli v Liptovskom Jáne, počas troch dní sa zamerali na pravidlá futbalu, ich správnu interpretáciu, a tiež použitie v praxi.
Seminár, ktorý bol s podporou FIFA poriadaný v rámci projektu rozvoja ženského futbalu pre roky 2012-15, mal za úlohu doplnenie vedomostí rozhodkýň aj zdokonaľovanie ich zručností pri rozhodovaní. Trojdňového kurzu sa zúčastnilo sedem slovenských rozhodkýň z listiny FIFA, a tiež sedemnásť rozhodkýň z regionálnych súťaží, ktoré sú tiež objavujú na nominačnej listine Slovenského futbalového zväzu. Spestrením čisto domácej spoločnosti boli dve rozhodkyne z Poľska, ktorá sa prišli zdokonaliť v rámci cezhraničnej spolupráce na základe pozvania Slovenského futbalového zväzu.
Prvú časť seminára tvorilo vzdelávanie sa v oblasti teórie a pravidiel futbalu a ich uplatňovania v praxi, pričom doplnená bola o video ukážky, ktoré slúžili ako modelové situácie pre potrebu správneho rozhodnutia rozhodcu. Práve táto časť, kde rozhodkyne v skupinách sledovali a rozoberali rôzne druhy porušenia pravidiel, ako aj posúdenie závažnosti týchto porušení z hľadiska uplatnenia disciplinárnych sankcií, bola pre dievčatá veľmi cennou súčasťou kurzu.
Zuzana Štrpková je rozhodkyňou Slovenskou futbalového zväzu a FIFA, v Liptovskom Jáne reprezentovala Západoslovenský futbalový zväz. “Na rozdiel od všetkých doterajších školení bolo toto stretnutie špecifické a cenné práve tým, že sme si mali možnosť vyskúšať vedomosti v praxi. Práve počítačový program FIFA s video ukážkami konkrétnych situácií, kde sme mali možnosť otestovať sami seba a bezprostredne vyhodnocovať naše rozhodnutia, bol výborným pomocníkom. S takýmito praktickými cvičeniami sme sa doteraz na žiadnom vzdelávaní nestretli, keďže skôr boli zamerané na teóriu.”
Druhá časť kurzu zahŕňala nácvik konkrétnych situácií pri rozhodovaní na hracej ploche a taktiež aj rôzne formy fyzickej prípravy pre rozhodkyne. Jednak v exteriéri na futbalovom ihrisku, a tiež vo viacúčelovej hale ubytovacieho zariadenia.
Manažér vzdelávania a UEFA Konvencie rozhodcov Vladimír Medveď si pochvaľoval priebeh seminára: “Tak ako sa konalo podobné vzdelávanie aj v predchádzajúcom roku, budeme sa uchádzať o podporu z FIFA a UEFA aj na budúci rok a takéto školenie, ktoré vedie k skvalitneniu práce našich rozhodkýň, budeme opätovne organizovať, a to s väčším dôrazom na skvalitnenie ich praktických zručností na hracej ploche.”

Na titulnej snímke je pohľad na rozhodkyne počas nácviku na hracej ploche, v strede je Zuzana Štrpková zo Západoslovenského futbalového zväzu.