Nov 102013
 
sfz

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí v utorok 5. novembra schválil návrh nového Disciplinárneho poriadku (ďalej len DP), ktorý predtým prešiel troma kolami pripomienkového konania.
DP je zosúladený so stanovami SFZ a tiež s disciplinárnym poriadkom FIFA. Vychádza z konceptu Priestupkového zákona, ktorý v sebe zahŕňa tak hmotnú ako aj procesnú časť. Oproti pôvodnému DP je návrh rozdelený na štyri časti.
Prvá časť obsahuje výklad pojmov, pôsobnosť DP, druhy disciplinárnych opatrení, ktoré sú zosúladené s novými stanovami SFZ, druhy ochranných opatrení, ukladanie a výkon disciplinárnych opatrení ako aj ochranných opatrení, ktoré môžu byť uložené aj ako preventívne opatrenia ešte pred rozhodnutím vo veci. Významnou je zmena počítania žltých kariet a následné pozastavenie športovej činnosti a to v prospech hráčov.
V druhej časti sú definované jednotlivé skutkové podstaty disciplinárnych previnení, ktoré boli v pôvodnom DP uvedené v prílohe, pričom oproti pôvodnému DP sú doplnené nové konania (porušenia), za ktoré je možné previnilcovi uložiť disciplinárne opatrenie. Novo zavedenou a definovanou bola napríklad skutková podstata korupcie a narušenia regulárností súťaží, za ktorú bude možné udeliť aj disciplinárne opatrenie (ďalej len DO) doživotného zákazu akýchkoľvek aktivít spojených s futbalom.
V tretej časti je upravené samotné konanie o disciplinárnych previneniach, a to pred disciplinárnou komisiou ako prvostupňovým orgánom a následne aj pred odvolacou komisiou, ako druhostupňovým orgánom.
V poslednej štvrtej časti je upravená platnosť disciplinárnych previnení uložených pred účinnosťou nového DP a stanovená je účinnosť DP – od 1.1.2014.
Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré nový Disciplinárny poriadok prináša, patria:
- nový systém disciplinárnych opatrení, ktorý je prevzatý z Disciplinárneho poriadku FIFA,
- úprava počítania napomenutí (ŽK), ktorá sa zmierňuje v prospech toho, aby hráči viac hrali ako “stáli” (hráči budú mať pozastavenú športovú činnosť na 1 majstrovské stretnutie po 5., 9., 12. napomenutí a po každom ďalšom treťom napomenutí v tom istom súťažnom ročníku, v pohárových stretnutiach po každom treťom napomenutí, ako v európskych ligách)
- úprava prenosu disciplinárnych opatrení za napomenutia (ŽK) do ďalšieho súťažného ročníka majstrovských a pohárových súťaží tak, aby hráči mohli začať hrať v novom ročníku od prvého stretnutia; disciplinárne opatrenia za vylúčenia (ČK) sa prenášajú do novej sezóny
- zavedenie ukladania disciplinárnych opatrení bez prerokovania vo vybraných prípadoch (napr. pri vylúčení po dvoch napomenutiach v stretnutí, pri dosiahnutí určeného počtu napomenutí)
- zapracovanie skutkových podstát disciplinárnych previnení do disciplinárneho poriadku (predtým boli iba súčasťou prílohy k disciplinárnemu poriadku)
- doplnenie skutkových podstát súvisiacich so zásahom do regulérnosti súťaží (korupcia, nedovolené ovplyvňovanie výsledkov stretnutí)
- sprísnenie postihov zanedbaní povinností organizátora pri hrubom nešportovom správaní divákov (používanie pyrotechniky a iné násilné správanie divákov)
- úprava procesných pravidiel disciplinárneho konania tak, aby bolo možné čo najviac využiť informačné technológie a ISSF.
Účinnosť nového Disciplinárneho poriadku SFZ bola stanovená od 1. januára 2014 najmä z dôvodu, že disciplinárny poriadok je potrebné zosúladiť s platnými stanovami SFZ.
Prechod disciplinárnych opatrení a počítanie napomenutí (ŽK) uložených v roku 2013 do jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014, keď by mal platiť nový disciplinárny poriadok, je vyriešený v prechodných ustanoveniach nového disciplinárneho poriadku.