Jan 142014
 
agrointitt

Pozvánka na Volebnú konferenciu Západoslovenského futbalového zväzu

Piatok 24. január 2014 o 16.00 h
Kongresová sála Agroinštitútu v Nitre, Akademická ul. 4

Program

1. Otvorenie, privítanie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ZsFZ
2. Schválenie pracovného predsedníctva, Mandátovej komisie, Návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu konferencie
4. Príhovor a správa predsedu ZsFZ od ostatnej volebnej konferencie
5. Schválenie opatrení a podnetov rozvoja futbalu v pôsobnosti ZsFZ v r. 2014 – 2017
6. Správa predsedu RK ZsFZ
7. Odovzdanie ocenení
8. Správa Mandátovej komisie
9. Predstavenie sa kandidátov, voľba predsedu ZsFZ
10. Prestávka
11. Voľba členov Výkonného výboru, predsedu Revíznej komisie a predsedov orgánov zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ – Disciplinárnej komisie a Odvolacej komisie
12. Schválenie delegátov a ich náhradníkov na konferenciu Slovenského futbalového zväzu za Západoslovenský futbalový zväz
13. Schválenie návrhu kandidáta ZsFZ na funkciu prezidenta SFZ
14. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov ZsFZ a SFZ
15. Schválenie kandidáta na členstvo vo VV SFZ za ZsFZ
16. Diskusia
17. Informácia o prijatých uzneseniach
18. Záver

Nitra, 13. 1. 2014
Mgr. Ladislav GÁDOŠI, v.r.
predseda ZsFZ

Na titulnej snímke je budova Agroinštitútu Nitra, ktorá bude v piatok 24. januára dejiskom konania Volebnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu.