Jan 202014
 
20140120_123431

Volebná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu je pripravená, šesťdesiat delegátov s právom hlasovať sa stretne v piatok 24. januára v budove Agroinštitútu v Nitre.
Dôležitú úlohu mala v pondelok 20. januára Volebná komisia, pod vedením predsedu Vladimíra Sviteka preverili všetky nominácie na volené funkcie jej členovia Anton Obert, Anton železník a Michal Boršányi. Zápis vyhotovil vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu Ivan Hádek. “Môžeme konštatovať, že všetky náležitosti sú v poriadku, delegáti Volebnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu s právom hlasovať sa s menami kandidátov zoznámia oficiálne v piatok, keď si proti podpisu prevezmú všetky podklady,” uviedol po takmer štvorhodinovom maratóne dôkladného preverovania všetkých doručených materiálov predseda Volebnej komisie Vladimír Svitek. “Pozvánka aj všetky súhrnné správy predsedov odborných komisií za uplynulé triapolročné obdobie boli delegátom Volebnej konferencie zaslané elektronickou poštou v stanovených termínoch, zostáva nám už len príprava a tlač volebných lístkov,” sumarizoval aktuálny stav príprav vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu Ivan Hádek.
Volebná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu sa uskutoční v piatok 24. januára o 16.00 h v Nitre, jej priebeh sa bude riadiť nasledovným programom:

1. Otvorenie, privítanie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ZsFZ
2. Schválenie pracovného predsedníctva, Mandátovej komisie, Návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu konferencie
4. Príhovor a správa predsedu ZsFZ od ostatnej volebnej konferencie
5. Schválenie opatrení a podnetov rozvoja futbalu v pôsobnosti ZsFZ v r. 2014 – 2017
6. Správa predsedu RK ZsFZ
7. Odovzdanie ocenení
8. Správa Mandátovej komisie
9. Predstavenie sa kandidátov, voľba predsedu ZsFZ
10. Prestávka
11. Voľba členov Výkonného výboru, predsedu Revíznej komisie a predsedov orgánov zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ – Disciplinárnej komisie a Odvolacej komisie
12. Schválenie delegátov a ich náhradníkov na konferenciu Slovenského futbalového zväzu za Západoslovenský futbalový zväz
13. Schválenie návrhu kandidáta ZsFZ na funkciu prezidenta SFZ
14. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov ZsFZ a SFZ
15. Schválenie kandidáta na členstvo vo VV SFZ za ZsFZ
16. Diskusia
17. Informácia o prijatých uzneseniach
18. Záver

Na titulnej snímke je pohľad na rokovanie Volebnej komisie, ktorá sa pred piatkovou Volebnou konferenciou Západoslovenského futbalového zväzu stretla v pondelok v Dome futbalu v Nitre. Na snímke sú sprava Ivan Hádek, Vladimír Svitek, Michal Boršányi, Anton Obert a Anton Železník.