Jan 202014
 
grof

Posledná z dvanástich volebných konferencii na západnom Slovensku sa konala v sobotu 18. januára pod hradom Matúša Čáka, novým predsedom Oblastného futbalového zväzu Trenčín sa stal Ivan Gróf.
Jej výsledky vám prinášame cez informácie zo Zápisnice, ktorú zverejnil Oblastný futbalový zväz Trenčín na svojej webovej stránke.

Zápisnica
z rokovania Volebnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Trenčín

A/ Konferencia ObFZ Trenčín berie na vedomie:
1. Správu mandátovej komisie s konštatovaním, že konferencia je uznášania schopná
2. Hodnotiacu správu predsedu ObFZ Trenčín p. Mgr. Jozefa Pecha za obdobie 2010-2013
3. Správu o hospodárení ObFZ Trenčín k 31.12.2013
4. Správu revíznej komisie ObFZ Trenčín

B/ Konferencia ObFZ Trenčín schvaľuje:
1. Program volebnej konferencie
2. Rokovací a volebný poriadok
3. Zloženie pracovného predsedníctva v zložení: pp. Pecho, Lipták, Gróf, Majtán, Pristaš, Jambor, Gádoši, Jánošík, Masár, Šálek
4. Voľbu mandátovej komisie v zložení: predseda Dušan Filip /Kálnica/, členovia: Vladimír Malec, Dušan Šarudi
5. Voľbu volebnej komisie v zložení: predseda Vladimír Vörös /Lúka/ členovia: Vladimír Kováč, Jaroslav Zmeko
6. Voľbu návrhovej komisie v zložení: predseda: Jozef Mrázik /Horná Súča/ členovia: Milan Pullman, Peter Osuský
7. Skrutátorov konferencie v zložení: Peter Sokol, Pavol Chorvát, Peter Červeňan, Peter Hošták, Jozef Šesták, Ján Truhlík
8. Overovateľov zápisnice z konferencie: Milan Benko, Mária Supeková, Ján Obeda
9. Voľbu predsedu Oblastného futbalového zväzu: Ivan Gróf /37 hlasov/
10. Voľbu členov Výkonného výboru ObFZ Trenčín:
Za Trenčín: Ján Lipták /21 hlasov/, Tomáš Vaňo /20 hlasov/, Ružička Jaroslav /16 hlasov/, Marek Koníček /16 hlasov/, Anton Hlávek /16 hlasov/
Za Nové Mesto nad Váhom: Pavol Pristaš /23 hlasov/, Jozef Mihala /21 hlasov/, Henrich Šálek /20 hlasov/, Milan Dunajčík /18 hlasov/
Za Myjavu: Ján Obeda/10 hlasov/, Pavol Horeš /7 hlasov/
11. Voľbu predsedu Revíznej komisie Ján Majtán /71 hlasov/
12. Voľbu predsedu Disciplinárnej komisie Viliam Václav /38 hlasov/
13. Voľbu predsedu Odvolacej komisie Emil Podhradský /49 hlasov/
14. Voľbu člena do Výkonného výboru ZsFZ Nitra František Masár /42 hlasov/
15. Voľbu delegátov na Konferenciu ZsFZ: Miroslav Jaška /36 hlasov/, Ivan Gróf /34 hlasov/, Pavol Pristaš /29 hlasov/, Miroslav Barinka /24 hlasov/, náhradník Jaroslav Ružička /23 hlasov/

C/ Konferencia ukladá:
1. Výkonnému výboru ObFZ Trenčín vyhodnotiť konferenciu a diskusné príspevky
2. Predsedovi ObFZ Trenčín zverejniť Uznesenie konferencie na Webovej stránke ObFZ Trenčín

V Trenčíne : 18.1.2014
Predseda návrhovej komisie: Jozef Mrázik
Členovia: Milan Pullman, Peter Osuský
/podpisy/

Na titulnej snímke (zdroj: www.tatran.bobot.sk) z archívu je nový predseda Oblastného futbalového zväzu Trenčín Ivan Gróf (v strede).