Jún 252014
 
SKALICA_15

V súťažnom ročníku 2014/2015 sa odohrá 46. ročník Slovenského pohára vo futbale v kategórii dospelých. Pokiaľ nestanovuje Rozpis inak, platia pre pohárové stretnutia ustanovenia SP a ostatných nariadení riadiaceho orgánu (ŠTK). FK štartujú v SlP na vlastné náklady.
Právo účasti v SlP má len jedno družstvo klubu (B družstvá neštartujú).
FK potvrdzujú svoju účasť v SlP podaním záväznej prihlášky, ktorej znenie schvaľuje ŠTK SFZ.
Hráč, ktorý počas rozohraného ročníka SlP prestúpil do iného klubu, môže za nový klub štartovať v jeho ďalšom priebehu. Štart hráča/ov v novom klube je však vylúčený v prípade, že už odohral/i stretnutie/ia rovnakého stupňa (kola) SlP za iný klub. V takomto prípade môže/u hráč/i nastúpiť až v ďalších kolách SlP.
Stretnutia SlP (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlžujú. Po 90 min. nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu.

46. ročníka SlP sa zúčastnia tieto FK:
• FK FL, ročník 2014/2015,
• FK II.LZ/V, ročník 2014/2015,
• FK III.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015,
• FK IV.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015.

ŠTK SFZ vyžrebuje na raz úvodné 3 kolá SlP a po ich odohraní naraz všetky zvyšné kolá súťaže. Prvý vyžrebovaný FK má výhodu domáceho prostredia. V 1. až 4. kole SlP platí pravidlo, že v prípade vzájomného stretnutia medzi FK s rozdielom 1 súťaže, odohrá sa stretnutie na ihrisku FK z nižšej súťaže. V osemfinále a štvrťfinále SlP platí pravidlo, že v prípade vzájomného stretnutia medzi FK s rozdielom 2 súťaží, odohrá sa stretnutie na ihrisku FK z nižšej súťaže.
1. kolo SlP sa hrá jednokolovo 26.-27.7.2014 a zúčastnia sa ho:
• FK III.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015,
• FK IV.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015.
1. kolo SlP sa hrá regionálne a riadia ho príslušné ŠTK RFZ v súčinnosti s ŠTK SFZ.
2. kolo SlP sa hrá jednokolovo 12.-13.8.2014 a zúčastnia sa ho:
• víťazi 1. kola SlP,
• FK FL, ročník 2014/2015,
• FK II.LZ/V, ročník 2014/2015.
V 2. kole SlP, ktoré riadi ŠTK SFZ v súčinnosti s príslušnými ŠTK RFZ, platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK FL. FK FL a II.LZ/V budú nasadené.
3. kolo SlP sa hrá jednokolovo 9.-10.9.2014 a zúčastní sa ho 64 FK – víťazov 2. kola SlP.
Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK FL, ktoré budú nasadené.
4. kolo SlP sa hrá jednokolovo 14.-15.10.2014 a zúčastní sa ho 32 FK – víťazov 3. kola SlP.
Neplatí územné rozdelenie východ – západ. FK FL budú nasadené.
5. kolo SlP sa hrá jednokolovo 11.-12.11.2014 a zúčastní sa ho 16 FK – víťazov 4. kola SlP.
Hrá sa bez územného rozdelenia a nasadenia FK.
Štvrťfinále SlP sa hrá jednokolovo 17.-18.3. 2015 a zúčastní sa ho 8 FK – víťazov 5. kola SlP.
Semifinále SlP sa hrá dvojkolovo – 1. semifinále 7.-8.4.2015, 2. semifinále 21.-22.4.2015 (odvety) a zúčastnia sa ho 4 FK – víťazi štvrťfinále SlP. Prvý vyžrebovaný FK má výhodu domáceho prostredia v prvom stretnutí semifinále SlP. 2 FK – víťazi semifinále SlP postupujú do finále SlP.

O postupujúcom družstve v stretnutiach semifinále SlP rozhoduje:
1. vyšší počet bodov získaných z oboch stretnutí;
2. lepší gólový rozdiel z oboch stretnutí;
3. vyšší počet dosiahnutých gólov na ihrisku súpera;
4. kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle Pravidiel futbalu (nepredlžuje sa).
Finále SlP (termín 1.5.2015) sa hrá jednokolovo. Organizátorom finálového stretnutia je SFZ. Dejisko finálového stretnutia SlP vyberie spomedzi oficiálnych kandidatúr futbalových klubov VV SFZ do 31.12.2013.
Podmienky týkajúce sa bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré by mal spĺňať štadión futbalového klubu ako dejisko finálového stretnutia SlP stanovuje VV SFZ. FK, ktorého štadión je dejiskom finálového stretnutia SlP je povinný zabezpečiť SFZ ako organizátorovi maximálnu súčinnosť a
spoluprácu pri zabezpečení hladkého a bezpečného priebehu finálového stretnutia SlP.
Organizátor stretnutia zabezpečí pre oboch finalistov: 60 ks voľných vstupeniek, 15 ks vstupeniek VIP. Počet voľných vstupeniek a vstupeniek V.I.P. môže byť organizátorom stretnutia z titulu kapacity priestorov upravený.
ŠTK zároveň vydáva rozhodnutie, na základe ktorého majú obaja finalisti zákaz odohrania prípravného stretnutia na ihrisku, ktoré bude určené pre finálové stretnutie, a to 1 mesiac pred jeho konaním (toto ustanovenie sa nevzťahuje na odohranie majstrovského, resp. pohárového stretnutia
jedným z účastníkov finále SlP).
Domáci FK finálového stretnutia sa vyžrebuje na zasadnutí ŠTK. Pred finálovým stretnutím majú jeho účastníci právo absolvovať tréningovú jednotku v dĺžke 60 minút deň pred jeho konaním a to v čase, v ktorom sa stretnutie uskutoční. V prípade nepriaznivého počasia však môžu určení členovia organizačného výboru rozhodnúť o tom, že sa tréning
neuskutoční, čo sú družstvá povinné rešpektovať a tréning absolvovať na náhradnej hracej ploche, ktorú je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť v areáli štadióna, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti.
Ak finále SlP skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, stretnutie sa predlžuje o 2 x 15 minút, po 5 min. prestávke. Ak sa ani v predĺženom hracom čase (hrá sa celé predĺženie) nerozhodne, tak o víťazovi SlP rozhodnú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle Pravidiel futbalu.
Víťaz SlP získava titul „Víťaz Slovenského pohára“ a stáva sa držiteľom putovného pohára. Okrem toho získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu. Víťaz SlP má právo reprezentovať SR v Európskej lige UEFA 2015/2016. Porazený finalista získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu.
Okrem víťaza a finalistu SlP, bude v jeho 46. ročníku vyhlásený aj najúspešnejší FK, pôsobiaci v súťažiach riadených RFZ, ktorý získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu. O najúspešnejšom FK rozhodnú nasledujúce kritériá :
- postup FK do najvyššieho kola súťaže;
- gólový rozdiel zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, počnúc 2. kolom SlP);
- vyšší počet strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, počnúc 2. kolom SlP);
- ak sú tieto kritériá rovnaké, zohrajú družstvá vzájomné stretnutie na neutrálnom ihrisku alebo si rozdelia vypísanú finančnú odmenu, na základe rozhodnutia ŠTK.
Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, že najúspešnejší FK, pôsobiaci v súťažiach RFZ, sa zároveň prebojuje do semifinále SlP.
Výšku odmien pre umiestnené FK schvaľuje VV SFZ pred začiatkom súťaže. Všetky umiestnené FK vystavia na SFZ faktúry (bez DPH) vo výške schválenej odmeny.
Účastníci finálového stretnutia SlP obdržia medaily – po 40 kusov.

Titulná snímka je z finálového zápasu Pohára Západoslovenského futbalového zväzu, ktorý v Skalici sledovali prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši.