Disciplinárny poriadok

 

Disciplinárny poriadok
Slovenského futbalového zväzu

PRVÁ HLAVA
Úvodné ustanovenia

Zobraziť

Článok 1
Pôsobnosť disciplinárneho poriadku
1. Podľa tohto disciplinárneho poriadku /ďalej len „DP“/ sa prerokúvajú:
a/ disciplinárne previnenia v slovenskom futbale, t.j. všetky previnenia účastníkov futbalových stretnutí organizovaných akoukoľvek zložkou Slovenského futbalového zväzu /ďalej len „SFZ“/,
b/ všetky previnenia súvisiace s prípravou a organizáciou futbalových súťaží, v tréningovom procese, pri zájazdoch a sústredeniach, v prestupovom konaní, pri uzavieraní profesionálnych zmlúv a pod.,
c/ previnenia v priateľských a turnajových stretnutiach,
d/ porušenie športových noriem, smerníc, nariadení a rozhodnutí SFZ, jeho orgánov, Združenia profesionálnych klubov, ich zložiek, klubov, ktorých je previnilec členom,
e/ previnenia v reprezentácii a medzinárodnom styku v tuzemsku a v zahraničí.
2. Previnenie v súťažiach MS, ME, OH a vo všetkých európskych pohárových súťažiach riadených UEFA disciplinárny orgán s previnilcom prerokuje bez uloženia ďalšieho disciplinárneho opatrenia.
3. Disciplinárne opatrenia uložené podľa tohto DP majú platnosť pre všetky stretnutia v slovenskom futbale.
4. V propozíciách turnaja usporiadaného doma bez medzinárodnej účasti nesmú byť ustanovenia odlišné od tohto DP, pokiaľ ich neschváli príslušný riadiaci orgán.
5. Podľa tohto DP sa prerokúvajú aj previnenia hráča, ktorý na stretnutie nenastúpil, ale je na súpiske, resp. zozname družstiev klubu a dopustil sa previnenia počas stretnutia, po ňom alebo v priamej súvislosti s ním. Obdobne to platí aj pre previnenia funkcionára a trénera.
6. Tento DP upravuje aj postup voči členovi SFZ, ktorý nesplnil riadne a včas finančný záväzok alebo inú povinnosť voči SFZ.

Článok 2
Druhy disciplinárnych previnení
V disciplinárnom konaní vo futbale sa prerokúvajú previnenia jednotlivcov a kolektívov, ktorých sa dopustili
a/ porušením noriem, poriadkov, smerníc, nariadení SFZ a ďalších oprávnených orgánov riadiacich futbalové súťaže
b/ v súvislosti s účasťou v súťažiach organizovaných SFZ a ďalšími územnými futbalovými orgánmi
c/ iným konaním znevažujúcim meno slovenského futbalu, vrátane previnenia v reprezentácii a v medzinárodnom styku
d/ konaním a prejavom narušujúcim meno a postavenie funkcionárov zväzu, riadnych, pridružených členov a zásady „FAIR PLAY”.

Článok 3
Účel disciplinárneho konania
Účelom disciplinárneho konania je náležité objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne opatrenia plnili aj výchovnú i preventívnu funkciu.

DRUHÁ HLAVA
Pôsobnosť a právomoc disciplinárnych orgánov

Zobraziť

Článok 4
Disciplinárne orgány
1. Disciplinárnymi orgánmi sú disciplinárne komisie /ďalej len “DK”/, ktoré pre nimi riadené súťaže ustanovuje SFZ a územné futbalové orgány riadiace nižšie futbalové súťaže.
2. Sústavu disciplinárnych orgánov tvorí
a/ DK SFZ pre futbalové súťaže riadené SFZ
b/ DK ustanovené územnými futbalovými orgánmi riadiacimi nižšie futbalové súťaže /ďalej len “územné futbalové orgány”/.

Článok 5
Pôsobnosť disciplinárnych komisií DK prerokovávajú všetky disciplinárne previnenia vo futbale na Slovensku. Iné futbalové orgány nemôžu disciplinárne opatrenia ukladať.

Článok 6
Právomoc disciplinárnych komisií
1. DK SFZ prerokováva
a/ previnenia jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ
b/ previnenia jednotlivcov a kolektívov v súvislosti s štátnou reprezentáciou
c/ previnenia jednotlivcov a kolektívov v medzinárodnom styku.
2. DK ustanovené územnými futbalovými orgánmi prerokovávajú previnenia jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v súťažiach riadených týmito orgánmi.
3. Ak dôjde k previneniu v medzinárodnom stretnutí, ktoré sa hrá v tuzemsku zo strany zahraničného účastníka, postúpi príslušná DK podklady SFZ, ktorý ho oznámi príslušnému futbalovému riadiacemu orgánu.
4. Ak môže jednotlivec pôsobiť vo viacerých súťažiach riadených rôznymi futbalovými orgánmi, patrí jeho previnenie do právomoci tej DK, ktorá je príslušná pre vyššiu súťaž. Toto ustanovenie platí pre hráča, rozhodcu, delegáta, trénera a funkcionára.
5. Príslušnosť DK je daná zaradením previnilca na súpisku, zoznam hráčov, listinu rozhodcov, delegátov a podobným rozhodnutím riadiaceho orgánu, resp. ustanovením normy.
6. Pri previneniach v prestupovom konaní je príslušná DK zriadená rovnakým stupňom, ako orgán, ktorý konal o prestupe.
7. Na posúdenie právomocí jednotlivých DK je rozhodujúci dátum 1. júl kalendárneho roka.
8. K 30. júnu kalendárneho roka uzavrú všetky DK materiály zostupujúcich a postupujúcich družstiev a zašlú ich príslušnej DK tak, aby ich obdržala pred začatím nového súťažného ročníka.”

TRETIA HLAVA

Zobraziť

Článok 7
Druhy disciplinárnych opatrení
1. V disciplinárnom konaní možno jednotlivcom ukladať tieto disciplinárne opatrenia:
a/ pokarhanie,
b/ peňažná pokuta,
c/ zastavenie pretekárskej činnosti,
d/ zákaz výkonu funkcie.
2. Jednotlivcovi podľa čl. 9 ods. 1 a 2 možno za previnenie v nesúťažnom stretnutí alebo za previnenie v súťažnom stretnutí, ktorého sa dopustil pri odchode z hracej plochy alebo mimo ohraničeného priestoru hracej plochy v určených priestoroch, uložiť popri disciplinárnom opatrení zastavenia pretekárskej činnosti alebo zákazu výkonu funkcie, aj peňažnú pokutu.
3. V disciplinárnom konaní možno kolektívom ukladať tieto disciplinárne opatrenia:
a/ pokarhanie,
b/ peňažnú pokutu,
c/ uzavretie ihriska,
d/ zastavenie pretekárskej činnosti,
e/ vylúčenie zo súťaže,
f/ uskutočnenie futbalového stretnutia za vylúčenia verejnosti
g/ zastavenie matričnej činnosti klubu,
h/ zvýšenie počtu usporiadateľov na zabezpečenie bezpečnosti na štadióne.
4. Disciplinárne opatrenia uvedené v ods. 3 a/, b/ možno uložiť len klubu, disciplinárne opatrenia uvedené v ods. 3 c/ až f/ je možné uložiť len jednotlivým družstvám.
5. Disciplinárne opatrenia podľa tohto DP je možné ukladať futbalovým klubom majúcim rôzne právne formy existencie v súlade so Stanovami SFZ.
6. Disciplinárne opatrenia uvádzané pri jednotlivých previneniach sú minimálne. DK je oprávnená ich zvýšiť podľa miery závažnosti previnenia.
7. Ak je hráčovi uložené disciplinárne opatrenie zastavenia pretekárskej činnosti alebo funkcionárovi disciplinárne opatrenie zákazu výkonu funkcie, títo nemôžu počas trvania výkonu disciplinárneho opatrenia pôsobiť v žiadnej funkcii na futbalovom stretnutí.
8. Disciplinárne opatrenia podľa ods. 3 písm. g/ a h/ možno vykonávať najdlhšie po dobu, po ktorú dôvod uloženia disciplinárneho opatrenia trvá. Postihnutý klub je povinný preukázať disciplinárnej komisii alebo orgánu, ktorý uložené disciplinárne opatrenie na potrestanom klube vykonal alebo vykonáva (ďalej len „vykonávajúci orgán“), že dôvod uloženia disciplinárneho opatrenia odpadol. To platí aj v prípade, ak sa o odpadnutí dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia dozvie disciplinárna komisia alebo vykonávajúci orgán na základe vlastnej činnosti. Vykonávajúci orgán je povinný od vykonávania disciplinárneho opatrenia upustiť ihneď po tom, čo sa o odpadnutí dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia preukázateľne dozvedel.
9. Disciplinárne opatrenie nepodmienečného zastavenia pretekárskej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“ družstvo dospelých postihnutého klubu, a disciplinárne opatrenie zastavenia matričnej činnosti klubu, je automatickým dôsledkom toho, keď klub neuhradí riadne a včas mesačnú zbernú faktúru SFZ. Za uhradenie mesačnej zbernej faktúry riadne a včas sa považuje uhradenie faktúry v lehote splatnosti (pripísanie uhrádzanej sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady. Disciplinárne opatrenia sa začínajú vykonávať od šiesteho dňa po splatnosti neuhradenej faktúry až do dňa riadnej úhrady zbernej faktúry bez osobitného rozhodnutia disciplinárnej komisie. O začiatku vykonávania disciplinárneho opatrenia bude postihnutý klub upovedomený v deň začatia vykonávania disciplinárneho opatrenia prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF). Na tento dôsledok bude klub upozornený tri dni pred dňom splatnosti faktúry elektronickým oznamom zaslaným klubu prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF).

Článok 8
Pokarhanie
Pokarhanie je najnižším disciplinárnym opatrením ukladaným jednotlivcom i kolektívom. Ukladá sa v prípade menej závažných či zriedkavých previnení. Jednotlivcovi možno uložiť pokarhanie len jedenkrát v súťažnom ročníku.

Článok 9
Peňažná pokuta
1. Jednotlivcom pôsobiacim v slovenskom futbale na základe pracovného pomeru či inej obdobnej zmluvy možno uložiť peňažnú pokutu až do výšky 3.400,- eur.
2. Jednotlivcom, ktorým sú v súvislosti s pôsobením v slovenskom futbale vyplácané finančné odmeny, možno uložiť peňažnú pokutu až do výšky 1.400,- eur.
3. Kolektívom možno uložiť peňažnú pokutu až do výšky 17.000,- eur.
4. Uloženú pokutu musí postihnutý uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie oznámené, a v tej istej lehote vyrozumieť disciplinárny orgán o zaplatení pokuty. Pri úhrade pokuty musí byť ako odosielateľ uvedený vždy ten, komu bola pokuta uložená. Za úhradu pokuty jednotlivca nesie zodpovednosť i klub, ktorého je postihnutý členom. Ak nebude stanovená lehota na úhradu pokuty dodržaná, prijme disciplinárny orgán ďalšie potrebné opatrenia.
5. Uloženú pokutu musí postihnutý uhradiť v stanovenej lehote i v prípade podaného odvolania. O jej prípadnom vrátení rozhodne odvolací orgán.
6. Územné futbalové orgány riadiace nižšie súťaže môžu pre tieto stanoviť primerane nižšiu maximálnu výšku peňažnej pokuty.

Článok 10
Zastavenie pretekárskej činnosti
1. Disciplinárne opatrenie zastavenia pretekárskej činnosti možno uložiť jednotlivcovi na určité časové obdobie alebo na určitý počet súťažných stretnutí.
2. Súťažným stretnutím sa rozumie majstrovské stretnutie dlhodobej súťaže /vrátane baráže a kvalifikácie/ a stretnutie Slovenského pohára.
3. Disciplinárne opatrenie zastavenia pretekárskej činnosti na počet súťažných stretnutí môže byť uložený len v priebehu súťažného ročníka pri krátkodobých disciplinárnych opatreniach, spravidla do 12 súťažných stretnutí.
4. Disciplinárne opatrenie zastavenia pretekárskej činnosti na časové obdobie možno jednotlivcovi uložiť najviac na 24 mesiacov.
5. Pri uložení disciplinárneho opatrenia podľa ods. 3 hráč nemôže štartovať v majstrovských stretnutiach a v stretnutiach Slovenského pohára. Môže však štartovať v medzištátnych, medzinárodných a priateľských stretnutiach s domácimi súpermi.
6. Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, nesmie počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí štartovať za žiadne družstvo v majstrovských stretnutiach a stretnutiach Slovenského pohára, pokiaľ nebude vykonané disciplinárne opatrenie v tej súťaži, v ktorej bol uložený.
7. Ak takto uložené disciplinárne opatrenie nemôže byť vykonaný v súťaží, v ktorej bol uložený, postihnutý ho vykoná v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený štartovať, napr. prestup, skončenie súťaže, vyšší vek a podobne. O výkone disciplinárneho opatrenia rozhoduje orgán, ktorý ho uložil.
8. Pri uložení disciplinárneho opatrenia podľa bodu 4 nesmie jednotlivec počas jeho trvania štartovať v žiadnom futbalovom stretnutí.
9. Ak sa dopustí hráč v priebehu disciplinárneho opatrenia na počet súťažných stretnutí ďalšieho previnenia a za toto previnenie mu bude uložené ďalšie disciplinárne opatrenie rovnakého druhu, pôvodné disciplinárne opatrenie sa prerušuje a jeho zvyšok hráč vykoná po vykonaní nového disciplinárneho opatrenia.
10. Ak uložené disciplinárne opatrenie nie je dlhší ako 6 mesiacov, môže byť disciplinárnou komisiou prerušený tak, aby sa vykonal v súťažnom období.
11. Výkon disciplinárneho opatrenia zastavenia pretekárskej činnosti jednotlivcovi, ak nie je dlhšie ako 3 mesiace alebo 4 súťažné stretnutia, môže byť podmienečne odložený na skúšobné obdobie v trvaní od 3 mesiacov do 1 roka. K podmienečnému odloženiu disciplinárneho opatrenia možno pristúpiť len vtedy, ak predchádzajúce správanie previnilca a okolnosti prípadu odôvodňujú záver, že už hrozba disciplinárnym opatrením splní svoj účel. Ak sa postihnutý v tomto období znova previní tak, že sa mu za nové previnenie uloží iné disciplinárne opatrenie ako pokarhanie, vykoná súčasne i podmienečne odložené disciplinárne opatrenie. Podmienečný odklad disciplinárneho opatrenia nemožno použiť v prípadoch, keď je to v sadzobníku disciplinárnych opatrení, uvedených v prílohách, výslovne zakázané.
12. Ak tak rozhodne disciplinárny orgán, zahŕňa v sebe disciplinárne opatrenie zastavenia pretekárskej činnosti i zákaz reprezentácie a medzinárodných stykov. Pre zákaz reprezentácie a medzinárodných stykov možno v konkrétnom prípade stanoviť i dlhšie obdobie než pre zákaz tuzemskej pretekárskej činnosti. V žiadnom prípade však ani toto disciplinárne opatrenie nesmie presiahnuť obdobie 24 mesiacov. Disciplinárne opatrenie zastavenia činnosti možno stanoviť len pre reprezentáciu a medzinárodné styky.
13. Disciplinárne opatrenie zastavenia pretekárskej činnosti družstvu možno uložiť najviac 4 súťažné stretnutia. Súťažné stretnutia družstvo odohrá, ale po skončení súťaže mu príslušná riadiaca komisia o d p o č í t a za každé takto zohrané stretnutie tri body. V prípade, že k previneniu družstva dôjde v priebehu súťaže, body sa odpočítavajú v súťažnom ročníku, v ktorom k previneniu došlo. Ak táto súťaž bola uzavretá, odpočítajú sa družstvu body v nasledujúcom ročníku súťaže a to aj v prípade zostupu či postupu.
14. Pri aplikácii prílohy 1 až 3 /sadzobník disciplinárnych opatrení/ sa disciplinárne opatrenie zastavenia pretekárskej činnosti /zákazu výkonu funkcie/ na jeden týždeň rovná disciplinárnemu opatreniu zastavenia pretekárskej činnosti /zákazu výkonu funkcie/ na jedno súťažné stretnutie. Toto ustanovenie neplatí pri disciplinárnych opatreniach uložených za napomínanie hráčov.

Článok 11
Zákaz výkonu funkcie
1. Disciplinárne opatrenie zákaz výkonu funkcie možno uložiť trénerom, vedúcim družstiev, usporiadateľom, rozhodcom, delegátom a iným osobám povereným funkciami na obdobie najviac dvoch rokov. Vo výroku o disciplinárnom opatrení disciplinárny orgán stanoví, ktorých konkrétnych funkcií sa disciplinárne opatrenie týka.
2. Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržiavať počas zápasu na lavičke, vykázaný rozhodcom mimo hracej plochy, má okamžite zákaz výkonu funkcie počas zápasu až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.
3. V čase uloženého disciplinárneho opatrenia nesmie previnilec vykonávať akúkoľvek funkciu v žiadnom futbalovom stretnutí, môže sa však podieľať na príprave družstva či inej podobnej činnosti.
4. Disciplinárne opatrenie zákazu výkonu funkcie možno podmienečne odložiť. Pre podmienečný odklad disciplinárneho opatrenia platí obdobne ustanovenia článku 10 ods. 11.
5. Disciplinárne opatrenie zákazu výkonu funkcie nie je možné uložiť funkcionárom vykonávajúcim volené funkcie alebo funkcie na základe pracovného pomeru. V týchto prípadoch disciplinárny orgán môže postihnúť previnilca peňažnou pokutou, prípadne uloží iné vhodné opatrenia /prerokovanie so zamestnávateľom alebo orgánom kompetentným na odvolanie z funkcie, peňažnou pokutou klubu a pod./. Toto ustanovenie nevylučuje možnosť vysloviť týmto funkcionárom zákaz konkrétnej činnosti vo vzťahu k súťažným stretnutiam, zákazu vstupu na hraciu plochu alebo na striedačku, do priestoru, kde je možný styk s rozhodcami, delegátmi a pod. Toto ustanovenie platí obdobne aj pri previneniach trénerov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti zabezpečovania klubu..

Článok 12
Uzavretie ihriska
1. Disciplinárne opatrenie uzavretia ihriska a disciplinárne opatrenie uskutočnenia futbalového stretnutia za vylúčenia verejnosti možno uložiť až na 3 súťažné stretnutia tomu družstvu, v stretnutí ktorého k previneniu došlo. Pri ukladaní tohto disciplinárneho opatrenia musí disciplinárny orgán stanoviť podľa územných podmienok okruh, v ktorom nesmie postihnuté družstvo svoje stretnutie hrať.
2. Disciplinárne opatrenie uzavretia ihriska môže byť podmienečne odložené na obdobie od 3 mesiacov do 1 roka. V prípade uloženia nového disciplinárneho opatreniauzavretia ihriska v období trvania podmienečného disciplinárneho opatrenia vykoná družstvo obidve disciplinárne opatrenia.

Článok 13
Vylúčenie družstva zo súťaže
1. Disciplinárne opatrenie vylúčenia družstva zo súťaže možno uložiť len vo výnimočných prípadoch za obzvlášť závažné previnenia, najmä pri narušení regulárnosti súťaže.
2. Vylúčené družstvo možno preradiť do nižšej súťaže v súlade s ustanovenia Súťažného poriadku.

Článok 13a
Zastavenie matričnej činnosti klubu
Disciplinárne opatrenie zastavenia matričnej činnosti klubu spočíva v tom, že príslušná matrika neumožní počas doby, na ktorú bolo opatrenie uložené, vykonať registráciu, prestup, hosťovanie ani iné matričné činnosti pre postihnutý klub.

Článok 13b
Zvýšenie počtu usporiadateľov na zabezpečenie bezpečnosti na štadióne
Disciplinárne opatrenie zvýšenia počtu usporiadateľov na zabezpečenie bezpečnosti na štadióne spočíva v tom, že postihnutý klub je povinný zabezpečiť na vlastné náklady na svoje stretnutia stanovený vyšší počet usporiadateľov.

ŠTVRTÁ HLAVA
Postup v disciplinárnom konaní

Zobraziť

Článok 14
Začatie disciplinárneho konania
1. DK začne disciplinárne konanie, vtedy, ak sú na to oprávnené dôvody. Podnetom na začatie disciplinárneho konania je spravidla:
a/ zápis o stretnutí,
b/ správa delegáta,
c/vlastné zistenia DK,
c/ písomná správa člena riadiaceho orgánu alebo jeho odbornej komisie,
e/ písomné oznámenie výboru klubu,
f/ písomná správa vedúceho výpravy.
2. Ak zistí DK, že prerokovanie previnenia je v kompetencii inej DK, okamžite jej postúpi všetky materiály prípadu.
3. O podnetoch začatia disciplinárneho konania rozhoduje DK bez zbytočných odkladov.
4. DK môže ešte pred rozhodnutím o previnení prijať primerané predbežné opatrenie podľa Tretej hlavy tohto DP.
5. Disciplinárne konanie nemožno začať, ak od previnenia uplynulo obdobie dlhšie než 2 roky.
6. Pri porušení zákazu o používaní dopingu nemožno začať disciplinárne konanie po uplynutí 20 rokov od jeho spáchania.
7. Začatie disciplinárneho konania a možnosť disciplinárneho postihu sa pri podozrení z previnenia korupcie nepremlčuje.

Článok 15
Priebeh disciplinárneho konania
1. DK postupuje v disciplinárnom konaní čo najrýchlejšie, s cieľom náležitého objasnenia prípadu.
2. Pre riadne objasnenie okolností previnenia je DK oprávnená prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, vyžiadať si písomné dokumenty a správy či iné dôkazové materiály, ako aj stanovisko odbornej komisie.
3. Úhrada nákladov svedkov sa hradí z prostriedkov futbalového zväzu alebo z prostriedkov klubu, ktorého je previnilec členom. O spôsobe úhrady rozhodne DK.

Článok 16
Účasť previnilca
1. Previnilec je povinný zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo zaslať svoje písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho účasti. Prerokovanie disciplinárneho previnenia s využitím videokonferencie je prípustné.
2. V prípade predvolania DK je previnilec povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou ďalšieho disciplinárneho opatrenia. Za účasť previnilca zodpovedá klub.
3. Ak bol hráč vylúčený alebo ak bol delegátom uvedený, že mal byť vylúčený a ak to bolo uvedené v zápise o stretnutí a oznámené kapitánovi družstva, je hráč vyrozumený o tom, že sa jeho previnenie bude prerokúvať na najbližšom zasadnutí DK po stretnutí. Toto ustanovenie platí aj pri previneniach ostatných previnilcov.
4. Kolektív, ktorého je previnilec členom, môže na DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a návrh disciplinárneho opatrenia.
5. Ak to vyžaduje povaha previnenia, prizve DK na jeho prerokovanie zodpovedných funkcionárov, prípadne hráčov klubu. Za účasť prizvaných zodpovedá klub.
6. Ak nemôže DK previnenie prerokovať z objektívnych dôvodov, hradí cestovné výdavky prizvaným príslušný riadiaci futbalový zväz.

Článok 17
Zastavenie pretekárskej činnosti a zákaz výkonu funkcie v priebehu disciplinárneho konania
1. Ak bol hráč vylúčený alebo ak bol delegátom uvedený, že mal byť vylúčený a táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí a kapitán družstva bol s týmto faktom oboznámený, má okamžite zastavenú činnosť. Toto ustanovenie platí obdobne aj na previnenia osôb uvedených v čl. 11, ods. 2 DP
2. Okamžité zastavenie činnosti neplatí, ak bol hráč vylúčený v medzištátnom alebo medzinárodnom stretnutí, ktoré sa hralo v tuzemsku alebo v zahraničí.
3. Okamžité zastavenie činnosti sa nevzťahuje na štart hráča v medzištátnom a medzinárodnom stretnutí vrátane súťaží riadených FIFA a UEFA.
4. Hráč, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na zraz reprezentácie alebo reprezentačné stretnutie, má nasledujúcim dňom po zraze zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu a rozhodnutia DK.

Článok 18
Záver disciplinárneho konania
1. Po objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne DK o uložení disciplinárneho opatrenia podľa tohto DP v prípade, že k previneniu došlo, alebo DK disciplinárne konanie zastaví v prípade, že k previneniu nedošlo. Vzhľadom na charakter previnenia a osobu previnilca môže DK od postihnutia aj upustiť.
2. Rozhodnutie DK o postihnutí musí obsahovať:
a/ presný druh disciplinárneho opatrenia a jednoznačný časový údaj o jeho trvaní,
b/ charakteristiku previnenia, za ktoré bolo disciplinárne opatrenie uložený,
c/ poučenie o možnosti podať odvolanie

Článok 19
Účinnosť disciplinárnych disciplinárnych opatrení
1. Účinnosť disciplinárneho disciplinárneho opatrenia sa začína dňom jeho oznámenia.
2. Ak bola hráčovi zastavená pretekárska činnosť pred začatím disciplinárneho konania /článok 17/, začína sa účinnosť disciplinárneho opatrenia dňom zastavenia činnosti.
3. Disciplinárne opatrenia za previnenie v prestupovom konaní sa ukladajú s účinnosťou od dátumu začiatku prestupového konania.

Článok 20
Dokumentácia disciplinárneho konania
1. Z rokovaní DK sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje všetky podstatné údaje o priebehu a záveroch disciplinárneho konania. Zápis podpisuje predseda DK alebo ním poverený člen DK.
2. Svoje rozhodnutie oznámi DK prítomnému previnilcovi ústne, inak ho oznamuje v úradnej správe.

PIATA HLAVA
Zásady ukladania disciplinárnych disciplinárnych opatrení

Zobraziť

Článok 21
Ukladanie disciplinárnych opatrení
1. Ak prerokúva DK súčasne viac disciplinárnych previnení, vysloví disciplinárne opatrenie za najzávažnejšie previnenie a k ostatným prihliadne ako k priťažujúcej okolnosti.
2. Za jedno previnenie možno v odôvodnených prípadoch uložiť i viac druhov disciplinárnych opatrení.
3. Ak sa previnilcovi uložilo za disciplinárne previnenie príslušnou DK disciplinárne opatrenie, nemožno za ten istý skutok viesť ďalšie disciplinárne konanie.

Článok 22
Poľahčujúce okolnosti
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia považuje DK za poľahčujúce okolnosti najmä to, že previnilec:
a/ bol vyprovokovaný,
b/ pred previnením sa riadne správal,
c/ nahradil dobrovoľne škodu, ktorú svojím činom spôsobil,
d/ prejavil úprimnú ľútosť,
e/ sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil,
f/ účinne pomáhal pri objasňovaní svojho previnenia.

Článok 23
Priťažujúce okolnosti
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia považuje DK za priťažujúce okolnosti najmä to, že previnilec:
a/ sa dopustil previnenia surovým alebo zákerným spôsobom,
b/ zviedol k previneniu iného,
c/ sa dopustil viacerých previnení,
d/ sa dopustil previnenia i napriek tomu, že už bol v posledných 2 rokoch disciplinárne postihnutý,
e/ svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže.

ŠIESTA HLAVA
Odvolanie

Zobraziť

Článok 24
Odvolacie orgány
1. Proti rozhodnutiu DK môže postihnutý podať odvolanie. Za jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto iný, len on sám.
2. Ak je postihnuté družstvo, môže podať odvolanie len klub.
3. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán.

Článok 25
Podanie odvolania
1. Odvolanie podáva postihnutý písomne doporučenou poštou v lehote do 15 dní od oznámenia rozhodnutia DK príslušnému odvolaciemu orgánu. Ak posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna, pokoja alebo štátneho sviatku, predlžuje sa lehota o najbližší pracovný deň.
2. Odvolanie sa zasiela na vedomie DK, ktorá rozhodovala o postihnutí.
3. DK zašle urýchlene všetky písomné podklady a svoje stanovisko príslušnému odvolaciemu orgánu.
4. Odvolanie nemá odkladný účinok.
5. Súčasťou odvolania je doklad o zaslaní jeho kópie disciplinárnej komisii doporučenou poštou, doklad o zaplatení uloženej pokuty s poplatkom, ako aj doklad o zaplatení poplatku za odvolanie. Doklad o zaplatení uloženej pokuty s poplatkom za prerokovanie previnenia pred DK sa nepredkladá, ak výkonný výbor schválil prechod na informačný systém slovenského futbalu a používanie mesačnej zbernej faktúry SFZ uhrádzanej klubmi pre príslušné súťaže; vtedy previnilec predkladá iba doklad o zaplatení poplatku za odvolanie.
6. Výška poplatku za odvolanie proti rozhodnutiu DK stanovuje rozpis súťaží na príslušný súťažný ročník, inak platí naposledy stanovená výška poplatku.

Článok 26
Prerokovanie odvolania
1. Odvolací orgán prerokuje odvolanie bez prieťahov, najneskôr do 1 mesiaca.
2. Odvolací orgán preskúma postup a rozhodnutie DK. Vychádza pritom z materiálov disciplinárneho konania, ktoré v prípade potreby doplní vlastným šetrením.
3. Ten, kto odvolanie podal, môže byť prizvaný na rokovanie odvolacieho orgánu.

Článok 27
Rozhodovanie v odvolacom konaní
Odvolací orgán:
a/ odvolanie zamietne, ak je podané po uplynutí lehoty stanovenej na podanie odvolania alebo ak ho podá osoba, ktorá nie je na to oprávnená. Odvolanie zamietne aj vtedy, ak nie je predložený doklad o zaplatení poplatku za odvolanie. V súťažiach, v ktorých nie je schválený prechod na informačný systém slovenského futbalu a používanie mesačnej zbernej faktúry SFZ uhrádzanej klubmi je dôvodom na zamietnutie odvolania aj nepredloženie dokladu o zaplatení uloženej pokuty a poplatku za prerokovanie previnenia,
b/ potvrdí rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že jej rozhodnutie je odôvodnené a správne,
c/ zruší rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že nešlo o disciplinárne previnenie,
d/ zmení rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že mal byť uložený iný druh disciplinárneho opatrenia.

Článok 28
Dokumentácia odvolacieho konania
O vyhotovení zápisu z rokovania odvolacieho orgánu a oznámenia a doručení jeho rozhodnutia účastníkom odvolacieho konania platí obdobne ustanovenie článku 20.

SIEDMA HLAVA
Osobitné ustanovenia

Zobraziť

Článok 29
Poplatok z disciplinárneho konania
1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanoví povinnosť uhradiť poplatok za disciplinárne konanie.
2. Výška poplatku sa stanovuje v rozpise súťaží na príslušný súťažný ročník, inak platí naposledy stanovená výška poplatku.
3. Ak previnilec nepredloží najneskôr na zasadnutí DK doklad o zaplatení poplatku za prerokovanie jeho previnenia, DK jeho previnenie na zasadnutí neprerokuje. Ak previnilec nepredloží doklad o zaplatení poplatku za prerokovanie jeho previnenia ani na ďalšom nasledujúcom zasadnutí DK, DK jeho previnenie prerokuje spolu s previnením podľa bodu 10 prílohy 1 a bodu 6 prílohy 2. Doklad o zaplatení poplatku za prerokovanie previnenia sa nepredkladá, ak výkonný výbor schválil prechod na informačný systém slovenského futbalu a používanie mesačnej zbernej faktúry SFZ uhrádzanej klubmi pre príslušné súťaže.
4. Ustanovenie odsekov 1 až 3 sa vzťahuje i na prerokovanie napomínaných hráčov.
5. Výšku poplatkov za prerokovanie previnení jednotlivcov i kolektívov v súťažiach riadených územnými futbalovými orgánmi stanovia príslušné futbalové zväzy.

Článok 30
Evidencia disciplinárnych opatrení
1. Kluby sú povinné viesť vlastnú evidenciu postihnutých hráčov a zodpovedajú za to, že v období zastavenia činnosti v stretnutiach nenastúpia. Toto ustanovenie sa obdobne vzťahuje aj na evidenciu disciplinárnych opatrení a zodpovednosť klubov pri disciplinárnych opatreniach uložených funkcionárom a trénerom.
2. Evidenciu napomínaných jednotlivcov a vykonanie disciplinárnych opatrení zabezpečuje príslušná DK.
3. Ďalšie podmienky ukladania a vykonania disciplinárneho opatrenia sú upravené osobitne.

Článok 31
Zmeny disciplinárneho opatrenia
1. Ak správanie sa postihnutého odôvodňuje záver, že disciplinárne opatrenie splnilo svoje poslanie môže DK po vykonaní polovice disciplinárneho opatrenia zastavenia pretekárskej činnosti, zákazu výkonu funkcie a uzavretia ihriska na základe žiadosti postihnutého zvyšok disciplinárneho opatrenia odpustiť.
2. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže DK po vykonaní polovice disciplinárneho opatrenia na žiadosť postihnutého výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia podmienečne odložiť na skúšobné obdobie od 2 do 12 mesiacov.
3. O zmene disciplinárneho opatrenia rozhoduje orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou.

ÔSMA HLAVA
Záverečné ustanovenia

Zobraziť

Článok 32
1. K výkladu ustanovení tohto DP je oprávnená DK SFZ.
2. Kolektívom sa na účely tohto disciplinárneho poriadku rozumie klub a jeho družstvo.

Článok 33
Zrušuje sa Disciplinárny poriadok Česko – slovenskej futbalovej asociácie, Česko –moravského futbalového zväzu a Slovenského futbalového zväzu.

Článok 34
Tento DP bol schválený na Mimoriadnej konferencii SFZ dňa 10. 7. 1993 a týmto dňom nadobudol účinnosť. Jeho zmeny a doplnky boli schválené Radou SFZ dňa 25. 6. 1994 s účinnosťou od 1. 7. 1994, Radou SFZ dňa 17. 3. 1995 s účinnosťou od 1. 7. 1995 a Radou SFZ dňa 15. 5. 1998, Radou SFZ 6. júla 1999 s účinnosťou 1. augustom 1999, Radou SFZ dňa 27.6.2003 s účinnosťou od 1.7.2003 a výkonným výborom SFZ dňa 26. 6. 2012 s účinnosťou od 1. 7. 2012.