Prestupový poriadok

 

Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov
Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov (ďalej len „Poriadok“) stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny trvalej klubovej príslušnosti (registrácie) a hosťovania amatérskych a neamatérskych hráčov v podmienkach Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“). Jeho poslaním je umožniť futbalové vyžitie sa hráčov a hráčok v súlade s ich sociálnymi a športovými potrebami a súčasne zabezpečiť poriadok a regulárnosť súťaží riadených SFZ, regionálnymi (ďalej len “RFZ“) a oblastnými futbalovými zväzmi (ďalej len „ObFZ“). Poriadok vo svojom znení obsahuje príslušné ustanovenia „Poriadku FIFA upravujúceho štatúty a prestupy hráčov“ vrátane ich doplnkov.

PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia

Zobraziť

Článok 1
1. Tento prestupový poriadok sa vzťahuje na prestupy a hosťovania dospelých, dorastencov, žiakov a žien registrovaných v SFZ, spĺňajúcich podmienky stanovené Normami SFZ, „Poriadkom FIFA upravujúcim štatúty a prestupy hráčov – Kapitola I., článok 2 – hráčov – hráčok (ďalej len „hráč“) – amatérov. Tento Poriadok upravuje prestupy a hosťovania v rámci SFZ, ako i do zahraničia.
2. V prestupovom konaní vystupujú:
a) hráč,
b) klub, v ktorom je hráč registrovaný v čase začatia prestupového konania (ďalej len „materský klub“),
c) klub, do ktorého hráč ohlási prestup, hosťovanie (ďalej len „nový klub“).
3. Žiadosti o prestup, hosťovanie, resp. zrušenie hosťovania prerokúvajú a rozhodujú o nich príslušné orgány futbalových zväzov tak, ako je stanovené v Tretej hlave tohto Poriadku.

Článok 2
1. Žiadosti o prestup sa podávajú denne, okrem termínu od 1.4. do 30.6. pokiaľ týmto Poriadkom, či inými normami SFZ, FIFA, UEFA, alebo ďalšími prijatými opatreniami nie je stanovené inak.
2. Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania sa podávajú denne od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne) v termíne od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6.
3. Žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ je možné podávať denne od 1.7. do 15.9. a od 1.1. do 15.3. kalendárneho roka a to výlučne doporučenou poštovou zásielkou.

Článok 3
Registračná doba hráča v klube je stanovená na obdobie minimálne 6 mesiacov. Hráč môže podať žiadosť o prestup až po uplynutí tejto doby od posledného prestupu, resp. od zaregistrovania v SFZ. Hráč môže v jednom súťažnom ročníku štartovať v súťažných stretnutiach za dva futbalové kluby, vrátane materského.

DRUHÁ HLAVA
Ohlasovanie prestupu, hosťovania, zrušenia hosťovania

Zobraziť

Článok 4
1. Žiadosť o prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania je hráč v prípade, že vyjadrenie materského klubu nie je uvedené na tlačive „Ohlásenie prestupu“ (ďalej len „prestupový lístok“) povinný zaslať doporučenou poštovou formou riadne vyplneného prestupového lístka svojmu materskému klubu, výhradne v termíne stanovenom v čl. 2 tohto Poriadku.
2. Hráč, ktorý chce požiadať o prestup, hosťovanie alebo zrušenie hosťovania vyplní prestupový lístok úplne a čitateľne vo všetkých rubrikách strojom alebo perom, bez opráv a škrtania. Na pretlači prestupového lístka je hráč povinný vyznačiť zakrúžkovaním o aký druh žiadosti ide. To znamená, že ak ohlasuje prestup, zakrúžkuje slovo „prestup“, ak ohlasuje hosťovanie, zakrúžkuje slovo „hosťovanie“. V prípade, že hráč ohlasuje zrušenie hosťovania, je povinný pri slove „hosťovanie“ doplniť dopísaním slovo „zrušenie“. Hráč vlastnoručne uvedie dátum podpisu a vlastnoručne sa podpíše. Dátum podpisu hráča na prestupovom lístku nemôže byť starší ako 30 dní.
3. Použitie tlačiva prestupového lístka v inom období než v tom, ktorému zodpovedá dátum na tlačive prestupového lístka má za následok jeho neprerokovanie.

Článok 5
1. Riadne vyplnené tlačivo prestupového lístka (i s možným vyjadrením materského klubu) zašle hráč v prestupovom termíne, výhradne doporučenou poštou, matrike SFZ, resp. Matričnej komisii Regionálneho, alebo Oblastného futbalového zväzu (ďalej len MaK RFZ a MaK ObFZ). V prípade, že materský klub udelí súhlas na prestup a toto vyjadrenie – jasne deklarované stanovisko k ohlasovanej skutočnosti, výhradne na prestupovom lístku, obsahujúce dva vlastnoručné podpisy zodpovedných funkcionárov klubu s čitateľne uvedenými menami, priezviskami a funkciami podpisujúcich – vydá hráčovi, môže tieto doklady hráč, resp. ním poverená osoba doručiť v stanovených úradných hodinách oznámených a zverejnených v úradných správach príslušných zväzov.
2. V prípade ak sa jedná o hosťovanie, alebo zrušenie hosťovania, musia byť všetky vyjadrenia (materský klub, nový klub, hráč) obsiahnuté na prestupovom lístku. Matričné komisie nebudú prihliadať na osobitné písomné vyjadrenie zainteresovaných strán.
3. K vyplnenému tlačivu prestupového lístka je hráč povinný ďalej priložiť:
a) registračný preukaz materského klubu; v prípade zrušenia hosťovania preukaz klubu, v ktorom hráč hosťoval. Ak materský klub v čase prestupového konania registračný preukaz nemá k dispozícii, oznámi túto skutočnosť matrike SFZ, resp. MaK RFZ či ObFZ, pričom je povinný uviesť dôvod. V prípade straty, resp. poškodenia registračného preukazu je materský klub povinný súčasne vydať o tejto skutočnosti hráčovi potvrdenie a požiadať o vystavenie duplikátu registračného preukazu,
b) doklad o úhrade prestupového poplatku, nie starší ako 2 dni pred odoslaním, resp. predložením dokladov :

do klubov najvyššej súťaže 33 €
do klubov ostatných republikových súťaží 20 €
do klubov ostatných súťaží 10 €
dorastencov a žien 7 €
žiakov 4 €

V prípade ak hráč, resp. ním poverená osoba požiada príslušnú MaK osobným doručením podkladov (výlučne so súhlasom materského klubu) o urýchlené vybavenie(v stanovených úradných hodinách) je tento povinný uhradiť prestupový poplatok zvýšený o 50% príslušnej sumy,
c) podací lístok, ktorým sa potvrdzuje skutočnosť, že hráč zaslal v ten istý deň riadne vyplnený rovnopis tlačiva prestupového lístka materskému klubu. Podací lístok nie je potrebné prikladať v prípade, že materský klub vyjadril svoj súhlas na zaslanom prestupovom lístku,
d) súhlasné vyjadrenie rodičov, alebo zákonného zástupcu k prestupu, hosťovaniu, zrušeniu hosťovania na zadnej strane tlačiva prestupového lístka ak hráč ku dňu ohlásenia matričného úkonu nedovŕšil vek právnej dospelosti,
e) v prípade žiadosti dorastenca o hosťovanie v klube, ktorý má sídlo v mieste navštevovanej školy alebo učilišťa, ktorý, resp. ktoré má sídlo mimo miesta trvalého bydliska hráča, potvrdenie školy alebo učilišťa, že je jeho riadnym žiakom a zároveň potvrdenie o prechodnom ubytovaní počas štúdia,
f) potvrdenie príslušného študijného oddelenia vysokej školy o riadnom dennom štúdiu, v prípade že žiada o hosťovanie študent vysokej školy, ktorej sídlo je mimo trvalého bydliska hráča a zároveň potvrdenie o prechodnom ubytovaní počas štúdia.

Článok 6
1. Materský klub je povinný vyjadriť svoje stanovisko k žiadosti hráča písomne na obdŕžanom tlačive prestupového lístka, alebo listom písomne – výlučne pokiaľ ide o prestup – slovami „s prestupom (hosťovaním, zrušením hosťovania) súhlasíme“, resp. „nesúhlasíme“. Toto stanovisko, spolu s registračným preukazom je materský klub povinný zaslať matrike SFZ, resp. príslušnej MaK doporučenou poštou najneskôr do 10 dní od obdŕžania žiadosti hráča – rovnopisu prestupového lístka.
2. Pokiaľ matrike SFZ, resp. príslušnej MaK nebude zaslané vyjadrenie materského klubu v lehote stanovenej v čl. 6, ods. 1, alebo tento zanedbá povinnosť vyplývajúcu z čl. 6, ods.
2., matrika SFZ, resp. príslušná MaK bezodkladne upozorní FK na jeho povinnosť vyjadriť sa a odovzdá prípad príslušnej disciplinárnej komisii na disciplinárne riešenie. Ak sa FK nevyjadrí ani do 15 dní od obdŕžania žiadosti o prestup hráča, príslušná matrika požadovaný úkon – prestup prerokuje a neschváli. Prípad dorieši príslušná disciplinárna komisia. V prípade opakovaného podania spĺňa takto vybavená žiadosť podmienky prvého podania podľa čl. 11, bod 2., písm. a) tohto Poriadku.

Článok 7
Podanú žiadosť o prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania nemôže hráč odvolať.

TRETIA HLAVA
Príslušnosť matričných komisií

Zobraziť

Článok 8
1. Pre rozhodovanie o prestupoch a hosťovaniach je stanovená príslušnosť matriky SFZ a MaK nasledovne:
a) matrika SFZ rozhoduje o prestupoch, hosťovaniach a zrušení hosťovaní z a do klubov zaradených do dvoch najvyšších súťaží dospelých. Do výhradnej pôsobnosti matriky SFZ patria tiež prestupy hráčov zo a do zahraničia,
b) MaK RFZ rozhodujú o prestupoch, hosťovaniach a zrušení hosťovaní:
– z klubov a do klubov II. ligy dospelých, I. a II. DL a medzi regionálne presuny hráčov, pričom platí zásada, že matričný úkon vykonáva MaK RFZ územne príslušná ku klubu, do ktorého hráč smeruje
– z klubov a do klubov, ktorých družstvá sú zaradené v súťažiach príslušného RFZ
– z klubov a do klubov medzi ObFZ príslušného RFZ
c) MaK ObFZ rozhodujú o prestupoch, hosťovaniach a zrušeniach hosťovaní z klubov a do klubov zaradených do súťaží nimi riadených.
2. O prestupe, hosťovaní a zrušení hosťovania hráča v kategórii žiakov rozhoduje MaK ObFZ, z ktorého takú žiadosť hráč podal. V prípade, že prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania smeruje do iného ObFZ, je ObFZ územne príslušný k materskému klubu hráča, po prerokovaní povinný informovať MaK ObFZ, do ktorého prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania smeruje.
3. O žiadostiach o prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania rozhodne matrika SFZ, resp. MaK RFZ a ObFZ najneskôr do 10 dní od obdŕžania žiadosti.
4. Po schválení príslušného matričného úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania) MaK RFZ tento úkon vyznačí v registračnom preukaze hráča, zadá do centrálnej evidencie hráčov a do prestupovej dokumentácie, ktorú archivuje po dobu 5 rokov. MaK ObFZ postupujú obdobne, avšak vždy posledný deň v mesiaci zašlú na MaK RFZ prehľad nimi riešených matričných úkonov.
5. Matričná komisia SFZ a matrika SFZ je oprávnená vykonávať kontrolu správnosti uplatňovania ustanovení Poriadku MaK RFZ a ObFZ.

Článok 9
Hráč, ktorý ohlásil prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania, má dňom odoslania žiadosti doporučenou poštou, pričom rozhodujúcou je pečiatka na podacom lístku a obálke doporučenej zásielky zaslanej matrike SFZ, resp. MaK RFZ a ObFZ, pozastavenú činnosť až do oznámenia jej rozhodnutia.

ŠTVRTÁ HLAVA
Prestupy

Zobraziť

Článok 10
Matrika SFZ a príslušná MaK podanú žiadosť o prestup neprerokuje a kvalifikuje ju ako neprerokovanú ak:
a) nebola žiadosť podaná v termíne zodpovedajúcom termínu podpísania prestupového lístka v súlade s čl. 4, bod 2., alebo ak nie je matrika SFZ, resp. MaK, ktorej boli doklady na prerokovanie zaslané, pre tento úkon príslušná podľa čl. 8, bod 1. Poriadku,
b) žiadosť o prestup nemá náležitosti uvedené v čl. 4 a 5,
c) hráč podá dve, alebo viac žiadostí o prestup (platí i v prípade hosťovania) do rôznych klubov. V takom prípade sa predmetná záležitosť odstúpi na doriešenie príslušnej disciplinárnej komisii a to bez ohľadu na skutočnosť, či žiadosť bola, alebo nebola vybavená príslušnými náležitosťami,
d) žiadosť o prestup bola ohlásená z iného než materského klubu.
V prípadoch uvedených v bodoch a) až d) tohto článku sa doklady hráčovi nevracajú, matrika SFZ, resp. príslušné MaK si ich navzájom neodstupujú a sú povinné ich archivovať (ako iné podania) po dobu 5 rokov.

Článok 11
1. Matrika SFZ, resp. príslušná MaK žiadosť o prestup schváli, ak s ním stanoveným spôsobom vyjadril súhlas materský klub.
2. Napriek nesúhlasu materského klubu matrika SFZ, resp. príslušná MaK prestup hráča schváli za týchto podmienok:
a) ak sa jedná o opakovanú žiadosť o prestup hráča (dospelého, dorastenca, žiaka, ženy a žiačky) do toho istého klubu za podmienok:
– prvá žiadosť bola zamietnutá pre nesúhlas materského klubu,
– na prvú žiadosť nadväzuje opakovaná žiadosť o prestup do toho istého klubu s výrazným označením, že sa jedná o „opakovaný prestup“ a žiadosť spĺňa náležitosti uvedené v čl. 4 a 5,
– žiadosť o opakovaný prestup bola podaná v termínoch 1.-10.1. aktuálneho súťažného ročníka, resp. 1.-10.7. nasledujúceho súťažného ročníka, pričom doba medzi prvou a opakovanou žiadosťou o prestup nie je kratšia ako 3 mesiace,
– v dobe od podania prvej žiadosti do podania opakovanej žiadosti o prestup nepodal hráč inú žiadosť o prestup, alebo hosťovanie,
– k opakovanej žiadosti je priložený doklad o úhrade odstupného, uhradeného novým klubom hráča, podľa článku 25, ods. 2.,
– v súlade s čl. 4 a 5 musia byť všetky podklady a náležitosti doručené matrike SFZ, resp. príslušnej MaK výhradne doporučenou poštovou zásielkou,
b) ak o prestup požiada hráč, ktorý:
– dovŕšil minimálne 35. rok veku,
– neuzatvoril novú profesionálnu zmluvu po skončení platnosti predošlej zmluvy
– prestupuje do nižšieho stupňa súťaže počnúc 3. ligou.
V takomto prípade hráč prestupuje bez nároku na odstupné. Ak hráč uzatvorí novú profesionálnu zmluvu, je materský klub povinný uhradiť 50% z čiastky dohodnutej za prestup pôvodnému profesionálnemu klubu,
c) ak sa jedná o prestup žiaka (žiačky), alebo dorastenca, ktorý ohlásil prestup do družstva klubu, ktoré má priznaný štatút športovej triedy. V tomto prípade je klub povinný, spolu so žiadosťou o prestup, okrem dokladov uvedených v čl. 4 a 5 tohto Poriadku, zaslať písomné potvrdenie školy o prijatí žiaka a doklad o úhrade odstupného podľa čl. 25, ods. 2.,
d) v prípade, že sa jedná o prestup žiaka zo skupiny prípravky, ktorý je evidovaný príslušnou MaK ObFZ, po splnení nasledovných podmienok:
– pre podanie takejto žiadosti neplatí žiadne časové obmedzenie,
– koná sa s výslovným súhlasom rodičov, resp. zákonného zástupcu hráča,
– k žiadosti je priložený doklad o zaslaní rovnopisu prestupového lístka, alebo kópia oznámenia o úmysle prestúpiť, materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov do dovŕšenia 8. roku veku) a 66 € (u hráčov do dovŕšeného 10. roku veku),
V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o početnom obmedzení hráčov z jedného FK.

Článok 12
Matrika SFZ, resp. príslušná MaK žiadosť o prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania zamietne, ak sú dodržané podmienky uvedené v čl. 6 tohto Poriadku.

PIATA HLAVA
Hosťovanie dospelých

Zobraziť

Článok 13
1. Hosťovanie dospelých, bez vekového obmedzenia, možno schváliť, ak s ním súhlasí materský klub, pričom je tento povinný uviesť dobu, na ktorú je hosťovanie dohodnuté. Doba hosťovania nemôže byť kratšia ako 30 dní.
2. Hosťovanie vysokoškoláka je možné schváliť:
a) so súhlasom materského klubu,
b) bez súhlasu materského klubu, a to v prípade, že hráč navštevuje strednú, resp. vysokú školu formou denného štúdia mimo miesta svojho trvalého bydliska a z tohto dôvodu nemôže štartovať za materský klub. Hosťovanie sa schvaľuje do doby ukončenia vysokoškolského štúdia.
3. Žiadosti o hosťovanie dospelých musia mať taktiež všetky náležitosti stanovené v čl. 4. a 5. tohto Poriadku.
4. Hosťovanie možno v čase, na ktoré bolo dohodnuté zrušiť (okrem období upravených v čl. 2):
a) ak bolo dohodnuté na obdobie presahujúce dobu 30 dní a súhlasí s jeho zrušením hráč, klub, v ktorom hráč hosťuje a materský klub,
b) v prípade hosťovania počas štúdia na vysokej škole (ďalej len „VŠ“) po predložení dokladu študijného oddelenia VŠ o riadnom, resp. predčasnom ukončení štúdia. V takomto prípade je hráč povinný zrušenie hosťovania ohlásiť pri dodržaní zásad uvedených v čl. 4 a 5 tohto Poriadku. Matrika SFZ a príslušné MaK sú oprávnené rozhodnúť i bez súhlasu klubu, v ktorom hráč hosťuje.

ŠIESTA HLAVA
Hosťovanie dorastencov

Zobraziť

Článok 14
1. Hosťovanie dorastencov sa povoľuje výhradne na obdobie najmenej 30 dní, avšak najdlhšie do doby ukončenia toho ročníka súťaže, v ktorom hráč môže ešte štartovať za dorastenecké družstvo, ak s tým súhlasí materský klub. Hráč, ktorý dovŕši v priebehu súťažného ročníka k 31.12. kalendárneho roka vek oprávňujúci ho v zmysle Súťažného poriadku SFZ štartovať v kategórii dorast, musí ukončiť hosťovanie najneskôr k 30.6. nasledujúceho roka.
2. Napriek nesúhlasu materského klubu schváli príslušná matrika hosťovanie dorastenca za týchto podmienok:
a) ak je toto ohlásené do klubu so štatútom UTM i do klubu I. a II. dorasteneckej ligy, pričom hosťovanie musí smerovať do A družstva dorastu príslušného klubu. Takéto hosťovanie sa schvaľuje do konca súťažného ročníka, v ktorom má hráč právo štartovať v kategórii dorastu. Za týchto podmienok možno v jednom súťažnom ročníku schváliť hosťovanie najviac dvoch dorastencov z jedného klubu,
b) ak sa jedná o hosťovanie do klubu, ktorého družstvo je zaradené do najvyššej regionálnej súťaže staršieho dorastu za splnenia podmienok stanovených v čl. 14 písm.
a) tohto bodu Poriadku. Takýto hráč môže po uplynutí minimálne 30 dní (pri dodržaní ustanovení čl. 2 tohto Poriadku) ohlásiť hosťovanie do I. a II. dorasteneckej ligy, ktoré príslušná matrika pri splnení podmienok prestupového konania schváli i proti námietkam klubu, kde hráč v čase ohlásenia takéhoto hosťovania pôsobí,
c) ak ide o žiadosť hráča, ktorý prešiel študovať na strednú školu, alebo stredné odborné učilište, ktorá resp. ktoré má v čase podania žiadosti, triedy s priznaným štatútom športových tried so zameraním na futbal, alebo ak sa jedná o žiadosť hráča, ktorý prešiel na strednú školu, alebo stredné odborné učilište mimo miesta svojho trvalého bydliska, pri splnení podmienok čl. 5, ods. 3., písm. d) tohto Poriadku,
d) ak sa jedná o hráča, ktorý je členom klubu a tento nemá prihlásené družstvo do súťaže dorastu a tento fakt dokladuje potvrdením príslušného riadiaceho zväzu. Takéto hosťovanie sa povoľuje hráčovi spravidla do ukončenia dorasteneckého veku. Ak materský klub opäť prihlási družstvo dorastu do súťaže, môže hráč ukončiť hosťovanie aj bez súhlasu nového klubu.

Článok 15
Žiadosti o hosťovanie sa kvalifikujú ako neprerokované ak :
a) neboli podané v príslušnom termíne (podľa čl. 2),
b) matrika SFZ, resp. MaK neboli príslušné na ich prerokovanie,
c) žiadosť nemá náležitosti uvedené v čl. 4, 5, 13 a 14 tohto Poriadku.
Matrika SFZ, resp. MaK pokračujú v zmysle znenia čl.10, posledný odsek tohto Poriadku.

Článok 16
Dôvodom predčasného ukončenia hosťovania je:
a) skutočnosť, že dorastenec, ktorému bolo povolené hosťovanie napriek námietkam materského klubu, neodohral v 6 mesiacoch nasledujúcich po schválení hosťovania najmenej 5 majstrovských stretnutí za družstvo staršieho dorastu klubu (ak je zaradených do súťaží viac družstiev klubu, rozumie sa A družstvo). O takéto zrušenie má právo požiadať hráč, alebo materský klub. V prípade, že toto právo ani jedna zo strán nevyužije hráč zostane v novom klube až do ukončenia doby, na ktoré bolo hosťovanie udelené,
b) podstatná zmena podmienok hosťovania (predčasné ukončenie štúdia na strednej škole a to vystúpením, vylúčením, riadne ukončenie štúdia, odňatie štatútu športovej triedy, riadne resp. predčasné ukončenie vystúpením alebo vylúčením zo stredného odborného učilišťa). O týchto skutočnostiach je hráč povinný predložiť hodnoverný doklad,
c) skutočnosť, že nové hosťovanie smeruje do vyššej súťaže, než v akej hráč v danom momente hosťuje po dobu minimálne 30 dní a súťažou kam smeruje jeho nové hosťovanie je klubom so štatútom UTM, I. alebo II. dorasteneckej ligy. Ak sa jedna o hosťovanie do klubov nižších súťaží, je k novému hosťovaniu potrebný súhlas materského klubu,
d) že hráč ohlási počas hosťovania, po uplynutí minimálne 30 dní, prestup do klubu, v ktorom v čase ohlásenia prestupu hosťuje (pri dodržaní čl. 2 a 3 tohto Poriadku). V prípade nesúhlasu materského klubu matrika SFZ, resp. MaK prestup zamietne a hráč pokračuje v hosťovaní. V prípade, ak chce hráč využiť inštitút opakovaného prestupu, môže pokračovať v súlade s čl. 11, bod 2., písm. a),
e) že hráč uzatvorí s materským klubom profesionálnu hráčsku zmluvu a hráč splní podmienky stanovené týmto Poriadkom pre ohlásenie zrušenia hosťovania, alebo ak profesionálnu hráčsku zmluvu uzatvorí s ďalším klubom (nie materským), pričom takýto klub k uskutočneniu zrušenia hosťovania ako aj k prestupu musí mať súhlas materského klubu a sú splnené podmienky stanovené týmto Poriadkom pre príslušné prestupové konanie. V takom prípade sa prestup zrealizuje aj napriek námietkam klubu, v ktorom v čase ohlásenia prestupu hosťuje.

Článok 17
Ak hráč, alebo materský klub uplatní žiadosť o predčasné zrušenie hosťovania z dôvodov uvedených v čl. 16, musí túto svoju požiadavku uplatniť v stanovených termínoch a pri dodržaní ustanovení tohto Poriadku, pričom je žiadateľ povinný doložiť ním uvádzané skutočnosti potrebnými dokladmi. Po splnení stanovených podmienok je možné hosťovanie predčasne zrušiť i napriek námietkam klubu, kde je hráč v čase požiadavky na hosťovaní. Postup uvedený v čl. 16, písm. e), týkajúci sa uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy počas hosťovania hráča sa vzťahuje v plnom rozsahu aj na hráča vekovo príslušného ku kategórii dospelých.

SIEDMA HLAVA
Hosťovanie žiakov

Zobraziť

Článok 18
1. Hosťovanie žiakov sa povoľuje najmenej na obdobie 30 dní, avšak najdlhšie do ukončenia toho ročníka súťaže, v ktorom môže hráč ešte štartovať za žiacke družstvo. Hosťovanie sa udeľuje s výslovným súhlasom materského klubu. Napriek nesúhlasu materského klubu môže byť hosťovanie udelené hráčovi, ktorý bol prijatý do triedy základnej školy, ktorá má ku dňu ohlásenia hosťovania priznaný štatút športovej triedy so zameraním na futbal. Hráč, ktorý dovŕši v priebehu súťažného ročníka k 31.12. kalendárneho roka vek, oprávňujúci ho v zmysle znenia Súťažného poriadku štartovať v kategórii žiakov musí ukončiť hosťovanie najneskôr 30.6. nasledujúceho roka.
2. O predčasné zrušenie hosťovania (pri dodržaní ustanovení čl. 2) môže hráč, resp. materský klub požiadať:
a) ak hráč neodohral za družstvo starších žiakov klubu (ak je zaradených do súťaží viac družstiev klubu, rozumie sa A družstvo) kde hosťuje, v 6 mesiacoch nasledujúcich po schválení hosťovania, najmenej 5 majstrovských stretnutí,
b) ak bol hráč vylúčený, prípadne na vlastnú žiadosť vystúpil zo školy, pre navštevovanie ktorej mu bolo schválené hosťovanie,
c) ak bol hráč žiakom navštevujúcim triedu školy, ktorej bol odňatý štatút športovej triedy, alebo štatút UTM.

ÔSMA HLAVA
Prestupy do a zo zahraničia

Zobraziť

Článok 19
1. Hráči môžu požiadať matriku SFZ o uvoľnenie do zahraničia pri dodržaní príslušných ustanovení „Poriadku FIFA upravujúceho štatút a prestupy hráčov futbalu“ a jeho doplnkov. Na realizáciu prestupu je potrebné, aby SFZ dostal písomné vyžiadanie hráča od národného zväzu klubu, do ktorého prestup hráča smeruje.
2. Hráč je povinný matrike SFZ predložiť doklad o úhrade nákladov spojených s výkonom administratívnych stykov so zahraničnými zväzmi vo výške 166 €.
3. Materský klub je povinný do 5 dní od zverejnenia vyžiadania hráča iným zväzom v úradnej správe SFZ zaslať matrike SFZ registračný preukaz a oznámiť, či hráč v čase podania žiadosti má, resp. nemá nepodmienečne zastavenú hráčsku činnosť.
4. V prípade, že o registráciu v SFZ chce požiadať hráč, ktorý pôsobí v klube iného národného zväzu, musí tento svoju požiadavku uplatniť prostredníctvom klubu, v ktorom chce pôsobiť v podmienkach SFZ, pričom je tento klub povinný:
– požiadať písomnou formou matriku SFZ o vyžiadanie hráča z národného zväzu klubu, ktorého je hráč členom, pričom žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko hráča, rodné číslo (u hráča so slovenskou štátnou príslušnosťou), dátum narodenia (u hráčov s inou štátnou príslušnosťou) presný názov klubu národného zväzu, kde je hráč registrovaný v čase vyžiadania, meno a priezvisko dvoch funkcionárov žiadajúceho klubu, pečiatku klubu, riadne vyplnenú prihlášku k registrácii a fotografiu pasových rozmerov,
– v prípade, že žiadateľ uvádza, že v predchádzajúcom období nebol riadne registrovaný žiadnym národným zväzom, uvedie krajinu (štát), ktorého je štátnym príslušníkom a matrika SFZ overí uvádzanú skutočnosť prostredníctvom príslušného národného zväzu.

Článok 20
1. V prípade prestupu hráča amatéra do a zo zahraničia, ktorý bude po zrealizovaní prestupu pôsobiť v novom zväze so štatútom amatéra, nemá jeho materský klub nárok na finančnú kompenzáciu.
2. Na finančnú kompenzáciu získa materský klub nárok, ak hráč po prestupe získa do troch rokov odo dňa prestupu uzatvorením prvej profesionálnej zmluvy štatút neamatéra, avšak v čase jej uzatvorenia nedovŕši 23. rok veku.
3. Prestup hráča pred dovŕšením 18. roku veku nie je prípustný. Výnimkou je skutočnosť, že takýto hráč predloží potvrdenie oprávneného štátneho orgánu, že rodičia hráča majú na území SR, resp. krajiny do ktorej hráč ohlási prestup legalizovaný pobyt bez časového obmedzenia (trvalý pobyt).
4. Hráč zaregistrovaný matrikou SFZ v zmysle čl. 19, bod 3. tohto Poriadku je povinný dodržať 6-mesačnú registračnú dobu stanovenú príslušným ustanovením „Predpisov FIFA o prestupe a štatúte hráčov“, počas ktorej nie je možné z jeho strany požiadať o akúkoľvek zmenu klubovej príslušnosti.
5. Po skončení registračnej doby do dvoch rokov v zahraničí sa môže hráč zaregistrovať výhradne vo FK, v ktorom bol naposledy pred odchodom do zahraničia na Slovensku registrovaný, pokiaľ mu tento klub neudelí súhlas na prestup, resp. hosťovanie v inom klube.
6. Zapožičanie (hosťovanie) hráča so štatútom amatéra do a zo zahraničia nie je prípustné.

DEVIATA HLAVA
Odvolacie konanie

Zobraziť

Článok 21
Hráč, materský klub a klub do ktorého hráč hlási prestup, hosťovanie, resp. z ktorého hlási zrušenie hosťovania, sa môžu odvolať voči rozhodnutiu matriky SFZ, resp. príslušnej MaK do 15 dní odo dňa doručenia, resp. zverejnenia jej rozhodnutia, a to výhradne písomne doporučenou poštovou zásielkou, pri splnení náležitostí uvedených v čl. 21 až 24 tohto Poriadku. Ak pripadne posledný deň lehoty odvolania na deň pracovného voľna, pokoja, alebo štátneho sviatku, predlžuje sa lehota na najbližší pracovný deň.
Odvolanie možno podať:
a) v rámci SFZ
– v I. stupni: voči rozhodnutiu matriky SFZ na Matričnú komisiu SFZ
– v II. stupni: voči rozhodnutiu Matričnej komisie SFZ na Odvolaciu komisiu SFZ
– v III. stupni: voči rozhodnutiu Odvolacej komisie SFZ na výkonný výbor SFZ, ktorý uzavrie prípad za účasti predsedov Matričnej a Odvolacej komisie SFZ,
b) v rámci RFZ a ObFZ
– v I. stupni: orgánom v zmysle znenia stanov, resp. štatútu príslušného futbalového zväzu, ktorého MaK bola kompetentná pre výkon rozhodnutia (VV RFZ, VV ObFZ)
– v II. stupni: na najvyšší odvolací orgán príslušného futbalového zväzu (rada RFZ, resp. ObFZ)
c) proti rozhodnutiam vyššie uvedených odvolacích orgánov na Rozhodcovský súd SFZ.

Článok 22
Odvolanie musí obsahovať:
a) označenie orgánu, ktorému sa odvolanie podáva,
b) názov a adresu klubu (resp. hráča), ktorý podáva odvolanie,
c) mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub, resp. hráča zastupovať,
d) uvedenie dôvodu, o ktorý sa odvolanie opiera,
e) uvedenie dôkazov (svedkov, listín a pod.),
f) konečnú žiadosť s presným uvedením o čo odvolávajúci sa žiada,
g) pri odvolaní FK pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov s uvedením ich mien priezvisk a funkcie v klube,
h) podací lístok o doporučenom zaslaní odvolania, ktorým bolo odvolanie odoslané príslušnej MaK, resp. odvolaciemu orgánu v nižšom stupni,
i) podací lístok o doporučenom zaslaní kópie odvolania zainteresovanému FK,
j) ústrižok poštového poukazu o zaplatení príslušného poplatku.

Článok 23
1. K odvolaniu je potrebné priložiť doklad o úhrade poplatku za odvolanie a to výhradne poštovým peňažným poukazom príslušného futbalového zväzu, ktorý je stanovený vo výške:

kluby najvyššej súťaže 166 €
kluby I. ligy 100 €
kluby II. ligy 100 €
kluby ostatných súťaží a súťaží žien 33 €

2. V súťažiach riadených RFZ a ObFZ môže byť príslušným orgánom stanovená iná výška poplatku.
3. V prípade, že príslušný odvolací orgán rozhodnutie matriky SFZ, resp. MaK zmení v prospech odvolávajúceho sa, poplatok sa mu v plnej výške vráti.

Článok 24
Prerokovanie odvolania:
1. Odvolací orgán prerokuje odvolanie bez prieťahov, najneskôr do 1 mesiaca.
2. Odvolací orgán preskúma postup a rozhodnutie MaK a vychádza pri tom:
– z materiálov MaK,
– z obsahu doručeného odvolania,
– zo zistení vlastným šetrením.
3. Ten, kto odvolanie podal, môže byť prizvaný na rokovanie odvolacieho orgánu.
4. V prípade, že je odvolanie podané oneskorene, alebo bez náležitostí uvedených v príslušných ustanoveniach Poriadku, či osobou, ktorá nie je na podanie odvolania oprávnená, odvolanie sa kvalifikuje ako neprerokované a peňažný poplatok sa odvolávajúcemu nevracia.
5. Odvolanie nemá odkladný účinok. Až do rozhodnutia odvolacích orgánov platí rozhodnutie príslušného orgánu SFZ, RFZ alebo ObFZ.

DESIATA HLAVA
Výchovné

Zobraziť

Článok 25
1. Za prestup uhradí nový klub materskému klubu výchovné na základe vzájomnej dohody.
2. Za opakovaný prestup a prestup hráča (hráčky) a žiaka (žiačky) do družstva klubu
so štatútom športovej triedy sa úhrada výchovného rovná hodnotám uvedeným v tabuľke:

Výchovné za dovŕšený vek dovŕšený vek dovŕšený vek dovŕšený vek
Prestup do: 15 rokov 16 rokov 17 rokov 18 rokov
Corgoň ligy 4.980 € 6.640 € 9.960 € 16.600 €
I. ligy 3.320 € 4.980 € 6.640 € 9.960 €
II. ligy 2.490 € 2.660 € 3.320 € 4.980 €
III. ligy 660 € 1000 € 1.660 € 2.660 €
IV. ligy 330 € 660 € 1000 € 1.660 €
V. ligy 250 € 500 € 660 € 1000 €
ostatné súťaže 165 € 250 € 330 € 660 €
súťaže žien 165 € 250 € 330 €

3. Za opakovaný prestup žiaka (žiačky) a prestup žiaka (žiačky) vo veku od 11-14 rokov
do družstva klubu s priznaným štatútom športovej triedy je stanovená pevná suma:

do klubov najvyššej súťaže 3.320 €
do klubov I. ligy 1.660 €
do klubov II. ligy 660 €
ostatné súťaže 330 €

4. Za opakovaný prestup žiaka (žiačky) vo veku 11-12 rokov je stanovená suma 200 € a za žiaka (žiačku) vo veku 13-14 rokov 265 €.
5. U opakovaných prestupov mládeže uhradí nový klub čiastku podľa stupňa súťaže, do ktorej smeruje prestup.
6. Pri opakovanom prestupe hráča od dovŕšených 18 rokov do 28 rokov sa spočítajú čiastky prislúchajúce súťaži z ktorej hráč odchádza a súťaže kam smeruje takýto prestup a výsledná suma odstupného sa získa vydelením súčtu týchto súm číslicou 2.
7. Pri opakovanom prestupe hráča, ktorý dovŕšil 28. rok veku sa suma odstupného za takýto prestup do nižšej súťaže stanoví podľa stupňa súťaže do ktorej takýto prestup smeruje.
8. V prípade, že prestúpi hráč, podľa bodu 4 tohto článku do klubu nižšieho stupňa súťaže ako je materský klub hráča, nemôže mu byť po dobu 12 mesiacov povolené hosťovanie.
9. Suma za odstupné pri opakovaných prestupoch sa určuje podľa zaradenia družstiev do súťaží a dovŕšeným vekom sa rozumie skutočný vek, v oboch prípadoch v čase podania opakovanej žiadosti o prestup.
10. Záznam o prestupe môže byť matrikou SFZ, resp. príslušnou MaK vykonaný až po predložení dokladu o úhrade výchovného stanoveného v čl. 25, ods. 2. Nový klub je povinný doklad o úhrade (príslušný diel poštového poukazu, resp. výpis z bankového účtu) predložiť najneskôr do 5 dní od obdŕžania výzvy na úhradu výchovného zaslanej matrikou SFZ, resp. príslušnou MaK.
11. Na opakovaný prestup v zmysle čl. 11, ods. 2. môže matrika SFZ, resp. príslušná MaK preregistrovať v jednom súťažnom ročníku z jedného klubu najviac dvoch hráčov. V prípade, že v jednom súťažnom ročníku podajú z jedného materského klubu opakovaný prestup viac ako dvaja hráči, príslušná matrika schváli tie dva, ktoré smerujú do vyššej súťaže.
12. Ak ohlási prestup hráč, absolvent vysokej školy alebo stredného odborného učilišťa, ktorý bol zaradený do tried s priznaným štatútom športovej triedy, je nový klub povinný spolu s prestupovými dokladmi doručiť matrike SFZ písomne uzatvorenú dohodu o výške výchovného spolu s dokladom o úhrade dohodnutej sumy, z ktorej 20% uhradí na účet SFZ, 80% poukáže materskému klubu. Táto suma nemôže byť nižšia ako výchovné uvedené v čl. 25, ods. 2. tohto Poriadku. Toto ustanovenie platí do 30. 6. kalendárneho roka, nasledujúceho po riadnom ukončení školy, t.j. aj v prípade opakovaného prestupu realizovaného do uvedeného termínu.
13. Klub, ktorý podpísal s hráčom profesionálnu zmluvu je povinný vyplatiť výchovné, ktorého výška sa určuje k dátumu, keď hráč prišiel do klubu so štatútom UTM (odkedy je na hosťovaní). Zároveň sa jeho hosťovanie končí a hráč sa stáva profesionálom klubu. V prípade, že sa hráč počas platnosti jeho prvej profesionálnej zmluvy v novom klube neuplatní a tento s ním rozviaže profesionálnu zmluvu, vráti sa do svojho pôvodného klubu, ak tento o hráča prejaví záujem a hráč s tým bude súhlasiť. V takom prípade sa odstupné rovná maximálne polovici čiastky, ktorú materský klub za neho inkasoval pri podpise prvej profesionálnej zmluvy.

Článok 26
Tréningová kompenzácia a príspevok solidarity
1. V zmysle pravidiel FIFA upravujúcich štatút a prestupy hráčov, majú kluby za určitých podmienok nárok na vyplatenie finančnej čiastky za hráčov, ktorých vychovávali od 12 do 23 rokov v rámci:
a) tréningovej kompenzácie
b) príspevku solidarity.
2. Podrobnejšie o tréningovej kompenzácii a príspevku solidarity pozri Pravidlá FIFA upravujúce štatút a prestup hráčov, platné od 1. januára 2008.

JEDENÁSTA HLAVA
Spoločné záverečné ustanovenia

Zobraziť

Článok 27
1. Hosťovanie hráča končí vždy dňom uvedeným v registračnom preukaze. V prípade predčasného ukončenia hosťovania je hráč povinný predložiť spolu s požadovanými dokladmi registračný preukaz vystavený matrikou SFZ, resp. predložiť registračný preukaz k vykonaniu záznamu o predčasnom ukončení hosťovania.
2. Ak tento Poriadok nestanoví inak, riadia sa prestupy, hosťovania, zrušenia hosťovania, ich trvanie a ukončenie tým ustanovením, na základe ktorého vznikli.
3. Všetky oznámenia, podania, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri ohlasovaní prestupu, hosťovania, zrušenia hosťovania a odvolania podáva materský klub alebo nový klub, musia obsahovať dátum vystavenia, čitateľne uvedené funkcie, mená a priezviská dvoch funkcionárov klubu, ich vlastnoručné podpisy a pečiatku klubu. V prípade, že niektorú z týchto skutočností neobsahujú, sú neplatné a orgány rozhodujúce v prestupovom a odvolacom konaní k nim neprihliadajú.
4. Pokiaľ účastníci prestupového konania podávajú žiadosť o prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania, námietky, odvolanie, prípadne oznamujú orgánom činným v prestupovom konaní skutočnosti dôležité pre rozhodovanie, sú povinní o tom predložiť dôkazy, inak sa na ich tvrdenie nebude prihliadať.
5. V prípade, že materský klub pri nesplnení si povinnosti uvedenej v čl. 6 tohto Poriadku a zdokladuje túto skutočnosť potvrdením nadriadeného orgánu odosielajúceho, resp. prijímajúceho poštového úradu, príslušná disciplinárna komisia upustí od potrestania príslušného klubu.
6. Prestupové náležitosti, ktoré sú podpísané predpísaným spôsobom na tlačive „Ohlásenie prestupu“ môže za hráča odoslať, resp. v prípade písomného súhlasu materského klubu k ohlasovanej skutočnosti (v prípade hosťovania a zrušenia hosťovania len na prestupovom lístku) doručiť matrike SFZ, resp. príslušnej MaK hráčom poverená osoba. Orgány činné v prestupovom konaní zásadne neprerokúvajú spory vzniknuté z takýchto vzťahov. Uvedené konanie považujú za konanie hráča.
7. Hráči, ktorí v čase prestupového konania nedovŕšili právnu plnoletosť, musia mať k tomuto konaniu písomný súhlas rodičov, resp. právnych zástupcov.
8. Všetky poplatky vyplývajúce z čl. 5, ods. 3., písm. a), čl. 23 ods. 1. tohto Poriadku je potrebné uhrádzať výhradne poštovým peňažným poukazom príslušného futbalového zväzu.
9. Každý prestup, hosťovanie a zrušenie hosťovania, ak je zasielané doporučenou poštovou zásielkou, musí byť so všetkými náležitosťami zasielané zásadne za každého hráča osobitne (v samostatnej obálke). Hromadne zaslané prestupy, hosťovania, zrušenia hosťovania matrika SFZ, resp. MaK neprerokujú, vrátia odosielateľovi s upozornením na porušenie tohto článku Poriadku.
10. Ak obdrží matrika SFZ, resp. MaK k prestupu, hosťovaniu, zrušeniu hosťovania rozporné stanovisko (vyjadrenie) materského klubu, berie matrika SFZ, resp. príslušná MaK za rozhodujúce stanovisko vyjadrené klubom na tlačive „Ohlásenie prestupu“, ktoré obdŕžala.
11.Matrika SFZ, MaK a ostatné zväzové orgány zásadne neuznávajú záväzky vyplývajúce zo zmlúv a dohôd uzatváraných medzi hráčom a klubom, či medzi klubmi navzájom pri prestupe alebo hosťovaní. Taktiež sa neakceptujú námietky, týkajúce sa prestupového konania, ak pri jeho administratívnom riešení klub z akýchkoľvek dôvodov nevykonal zákonmi SR a normami SFZ požadované opatrenia v rámci vnútro klubového režimu(pri štrukturálnych, personálnych a iných obdobných zmenách v klube) v súvislosti s obehom dokladov, používaním oficiálnych úradných listín klubu, úradných pečiatok klubu a pod.
12. Za amatéra v súlade so znením Poriadku FIFA upravujúceho štatút a prestupy hráčov futbalu sa považuje taký hráč, ktorý za to, že hrá futbal, alebo za činnosť súvisiacu s týmto športom, nikdy nedostal vyššiu náhradu, ako je suma skutočných nákladov, ktoré mu pri výkone tejto činnosti vznikajú. Povolené sú náhrady výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravovanie v súvislosti so stretnutím, ako i náklady na výstroj, tréningovú prípravu a poistenie. Náhrada takýchto výdavkov nemá žiadny vplyv na amatérsky štatút. Za neamatéra v podmienkach SFZ považujeme hráča, ktorý nemá s klubom podpísanú zmluvu, spĺňajúcu zvláštne podmienky stanovené Smernicou pre registráciu profesionálnych zmlúv, avšak má s klubom podpísanú dohodu o úhrade časti výdavkov spojených s jeho športovou činnosťou v klube. Takáto dohoda musí byť podpísaná hráčom, dvoma zástupcami klubu a uložená na sekretariáte klubu. Zoznam takýchto hráčov je klub povinný predložiť matrike SFZ vždy pred začiatkom jesennej i jarnej časti príslušného súťažného ročníka a dopĺňanie tohto zoznamu je možné len v prípade prestupu hráča.
13. V prípade, že klub, resp. družstvo(-á) klubu nevyvíja(-ú) činnosť a v stanovenom termíne neprihlási družstvo do súťažného ročníka, môže hráč ohlásiť pre daný súťažný ročník pri splnení stanovených podmienok týmto Poriadkom hosťovanie, ktoré matrika SFZ, resp. MaK príslušného zväzu schváli (aj bez súhlasu materského klubu) a to do termínu ukončenia súťažného ročníka, v ktorom hráč o takéto hosťovanie požiadal. Ak sa jedná o dorastencov a žiakov postupuje v súlade s čl. 14, bod 2., písm. d). V prípade, že materský klub ani v nasledujúcom súťažnom ročníku opätovne neprihlási družstvo príslušnej vekovej kategórie do súťaže, má hráč právo ohlásiť prestup, pričom v takom prípade matrika SFZ, resp. príslušná MaK tento prestup i v prípade námietok materského klubu schváli, po úhrade výchovného v zmysle čl. 25, ods. 2. Ak klub nevyvíja činnosť v dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch, sú hráči oprávnení zaregistrovať sa v ľubovoľnom klube pri dodržaní ustanovení Registračného poriadku SFZ.
14. Pri realizácii právno-organizačných zmien prebiehajúcich ako
– transformácia futbalového klubu alebo telovýchovnej jednoty
– zmena vlastníka futbalového klubu
– zlúčenie, splynutie futbalových klubov, ktoré pôsobia ako občianske združenia alebo obchodné spoločnosti je registrácia hráčov v klube zachovaná, t.j. hráči bez súhlasu právneho nástupcu materského futbalového klubu nemôžu požiadať o registráciu v inom futbalovom klube.
15. Porušenie ustanovení tohto Poriadku je disciplinárnym previnením a rieši sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ.

Článok 28
Výklad tohto Prestupového poriadku podáva Matričná komisia SFZ. Žiadosti o výklad tohto Poriadku musia byť podané písomnou formou.

Článok 29
Tento Poriadok bol schválený výkonným výborom SFZ dňa 22.9.2009 s účinnosťou od 1.10.2009. Znenie tohto Poriadku nahrádza v plnom znení všetky doteraz schválené znenia Prestupového poriadku SFZ, ako aj všetky jeho neskoršie zmeny a doplnky.