Registračný poriadok

 

Registračný poriadok futbalu
 

PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia

Zobraziť

Článok 1
Futbalisti a futbalistky (ďalej len „hráč“), ktorí sa chcú zúčastniť na športových súťažiach organizovaných Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“), regionálnymi futbalovými zväzmi (ďalej len „RFZ“) a oblastnými futbalovými zväzmi (ďalej len „ObFZ“),musia byť registrovaní podľa tohto registračného poriadku futbalu.

Článok 2
Účelom športovej registrácie je zabezpečovať regulárnosť športových súťaží.

Článok 3
Športová registrácia (ďalej len „registrácia“) je spôsob, ktorým sa zisťuje a preukazuje príslušnosť hráča k určitému klubu. Registrácia sa preukazuje registračným preukazom (ďalej len „RP“), resp. žiackym preukazom (ďalej len „ŽP“).

Článok 4
1. Podmienkou registrácie je členstvo v SFZ.
2. Hráč môže byť registrovaný len za jeden klub a vlastniť len jeden platný RP (ŽP).
3. Ak požiada o registráciu hráč, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, vyžiada Matrika SFZ vyjadrenie príslušného zahraničného športového zväzu.

Článok 5
1. Registrácia hráča je možná len za klub, prostredníctvom ktorého hráč požiada o registráciu a je jeho členom.
2. Hráč sa môže zúčastniť na športových súťažiach organizovaných príslušným futbalovým zväzom alebo kontinentálnou či svetovou športovou federáciou len ako príslušník klubu, za ktorý je registrovaný.

Článok 6
1. Ustanovenia tohto poriadku sa vzťahujú na registráciu dospelých hráčov, dorastencov a žiakov.
2. Registráciu žiakov vykonávajú matričné komisie (ďalej len „MaK“) ObFZ podľa územnej príslušnosti klubov. MaK ObFZ sú povinné viesť a dopĺňať menný register žiakov s uvedením dátumu vyhotovenia ŽP a Matrika SFZ je povinná overovať správnosť jeho vedenia. V prípade, že hráč v prihláške k registrácii uvádza miesto trvalého bydliska, ktoré je v územnom členení SR rozdielne od sídla klubu, žiadajúceho o registráciu hráča, je MaK ObFZ, v ktorom klub žiada o registráciu povinná overiť, či hráč – žiadateľ nie je v ObFZ v mieste bydliska v čase žiadosti registrovaný.
3. Registráciu hráčov v kategórii dospelých a dorastu sa vykonáva pri dodržaní podmienok uvedených v čl. 19 ods. 1 až 3 tohto poriadku nasledovne:
− Matrika SFZ vykonáva registráciu hráčov dorastencov a dospelých do klubov, ktoré ku dňu podania žiadosti o vystavenie RP majú zaradené družstvá dorastu a dospelých v republikových súťažiach SFZ,
− Matričné komisie RFZ vykonávajú registráciu hráčov do klubov, ktoré ku dňu podania žiadosti o vystavenie RP majú družstvá dorastu a dospelých zaradené v súťažiach RFZ resp. v súťažiach dospelých a dorastu zaradené v súťažiach ObFZ územne k nim prislúchajúcim.
4. Registráciu všetkých ostatných futbalistov vykonáva zásadne Matrika SFZ.

DRUHÁ HLAVA
Podklady na registráciu

Zobraziť

Článok 7
1. Podkladmi na vystavenie
a) registračného preukazu sú:
- prihláška na registráciu,
- fotografia s rozmermi 4,5 x 3,5 cm, nie staršia ako 1 rok,
- rodný list, resp. doklad o rodnom čísle,
- žiacky preukaz, resp. potvrdenie ObFZ, že žiadateľ o vydanie RP nebol registrovaný v žiackej kategórii,
- doklad o úhrade poplatku v zmysle článku 17,
b) žiackeho preukazu sú:
- podklady uvedené v ods. 1, písm. a), okrem ŽP, resp. potvrdenia ObFZ, že žiadateľ nebol registrovaný v žiackej kategórii,
- vyplnené tlačivo „Žiacky preukaz“ a to podľa predtlače v rubrikách perom (paličkovým písmom) alebo strojom s nalepenou fotografiou s rozmerom 4,5 x 3,5 cm, nie staršou ako 1 rok.
2. Prihlášku na registráciu podľa písm. a) podáva hráč prostredníctvom klubu, v ktorom chce byť registrovaný, na tlačive Prihláška na registráciu. Tlačivo prihlášky vyplní v jednom vyhotovení vo všetkých rubrikách podľa predtlače perom (paličkovým písmom) alebo strojom a vlastnoručne podpíše. Za správne vyplnenie a správnosť uvádzaných údajov plne zodpovedá predkladajúci klub.

Článok 8
Úplne a presne vyhotovené podklady na registráciu zašle klub poštou doporučene orgánom uvedeným v čl. 6, ods. 2 a 3 tohto Poriadku. Doklady možno odovzdať i osobne na príslušnej MaK.

Článok 9
RP a ŽP musí byť riadne a čitateľne vyplnený. V prípade, že nemá potrebné náležitosti, je neplatný.

Článok 10
Výmena RP sa uskutočňuje po skončení jeho platnosti, prípadne na základe rozhodnutia Výkonného výboru SFZ. V prípade, že hráč nepredloží po uplynutí platnosti RP doklady k jeho výmene (fotografiu, poplatok za vystavenie RP) a na takýto (pôvodne) vystavený RP nastúpi v stretnutí, považuje sa jeho štart v stretnutí (stretnutiach) za neoprávnený a postupuje sa v zmysle znenia príslušných ustanovení Súťažného a Disciplinárneho poriadku.

Článok 11
1. Meniť, opravovať alebo vpisovať záznamy do RP či ŽP môžu len poverení funkcionári Matriky SFZ, resp. MaK príslušného futbalového zväzu.
2. Porušenie ustanovení ods. 1. má za následok neplatnosť RP (ŽP), ako i športovo-technické a disciplinárne dôsledky.

Článok 12
1. Ak dôjde k závažnému poškodeniu, strate RP alebo ŽP, k zmene mena či priezviska, požiada hráč prostredníctvom klubu, v ktorom pôsobí, o vydanie duplikátu RP (ŽP). Na vydanie duplikátu majú oprávnenie:
a) v prípade žiadosti žiaka MaK toho ObFZ, do ktorého územnej pôsobnosti patrí klub, za ktorý žiak v čase žiadosti o vydanie duplikátu štartuje,
b) v prípade vydania duplikátu RP MaK RFZ, ktorá vydala pôvodný RP. Táto má právo vydať duplikát i v prípade, že o vystavenie duplikátu požiada hráč po zmene klubovej príslušnosti, ktorá sa uskutočnila v rámci pôsobnosti RFZ, resp. ObFZ územne k nemu prislúchajúcemu. V prípade, že o duplikát požiada hráč, ktorého zmena klubovej príslušnosti bola vykonaná v rámci ustanovenia Prestupového poriadku futbalu pre amatérov čl. 8 bod 1 písm. a), duplikát je oprávnená vydať výhradne Matrika SFZ. Za správne vyplnenie podkladov na vystavenie duplikátu a pravdivosť všetkých údajov zodpovedá predkladajúci klub.

TRETIA HLAVA
Zrušenie, obnova a zmena registrácie

Zobraziť

Článok 13
1. Zrušenie registrácie možno vykonať, ak ide o zánik SFZ alebo zrušenie registrácie na žiadosť hráča alebo klubu.
2. Pokiaľ sa zruší klub alebo telovýchovná jednota, zaniká týmto dňom i registrácia hráča za zrušený subjekt. V takomto prípade má hráč právo dať sa novo zaregistrovať za iný, ľubovoľne zvolený klub. Toto ustanovenie platí i pre príslušníkov klubov, ktoré sa rušia v záujme zlúčenia s inými klubmi rovnakého športového odvetvia, pokiaľ títo hráči nemajú záujem dať sa zaregistrovať za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený. O týchto skutočnostiach musí byť SFZ doručený doklad. Spôsob administratívneho výkonu v uvedených prípadoch stanovuje SFZ.
3. Návrh na zrušenie registrácie vo futbalovom zväze, v ktorom sa registrácia preukazuje RP (ŽP), podáva výbor klubu, v ktorom je hráč registrovaný. Návrh musí byť podaný písomnou formou hráčom alebo klubom a zaslaný poštou doporučenou zásielkou Matrike SFZ (pri žiakoch MaK ObFZ a v kópii Matrike SFZ).
4. Ak výbor odmieta vyhovieť žiadosti hráča o zrušenie registrácie alebo ak hráč nesúhlasí s tým, aby sa mu zrušila registrácia, môže rozhodnutie výboru klubu nahradiť rozhodnutie
Výkonného výboru SFZ.

Článok 14
1. Hráč, ktorému bola zrušená registrácia na jeho žiadosť alebo ktorý odmietne predložiť doklady na výmenu RP (ŽP) uskutočňovanú na základe znenia čl. 10 tohto poriadku, môže byť znovu registrovaný za iný klub, i zahraničný, najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa doručenia žiadosti o zrušenie registrácie, resp. od termínu, v ktorom bol hráč povinný poskytnúť doklady potrebné na výmenu RP (ŽP).
2. Hráč, ktorému bola zrušená registrácia v zmysle znenia čl. 13 ods. 3 tohto poriadku, môže byť znova zaregistrovaný za iný klub, ľubovoľne zvolený klub, keď o to futbalista požiada, pričom termín žiadosti o registráciu nemôže byť neskorší ako posledný deň posledného prestupového termínu v súťažnom ročníku.
3. Hráč, ktorý bol vylúčený z futbalového zväzu, môže znova požiadať o registráciu po uplynutí dvoch rokov odo dňa vylúčenia.
4. V prípade opätovného zaregistrovania hráča sa postupuje ako v prípadoch prvotnej registrácie.

Článok 15
1. U žiakov možno vykonať zmenu registrácie a to v prípade, že žiadateľ zmenil miesto bydliska buď presťahovaním do iného okresu (oblasti) alebo mimo územia (veľkej) Bratislavy. O tejto skutočnosti je žiadateľ povinný predložiť hodnoverný doklad. V takomto prípade hráč prostredníctvom klubu vráti ŽP príslušnej MaK, ktorá žiadateľovi zruší registráciu a vydá mu o tom potvrdenie.
2. V mieste nového trvalého bydliska môže žiak prostredníctvom klubu tam pôsobiaceho požiadať o novú registráciu pri dodržaní článku 7 ods. 2.

Článok 16
1. Ak klub nezrealizuje žiadosť žiaka o jeho zaregistrovanie za dorast najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, keď dovŕšil 15. rok veku, môže sa žiak nechať zaregistrovať za dorast klubu podľa vlastného rozhodnutia (materský klub stráca nárok na tzv. ochranu).
2. Ak sa však žiak, ktorý dosiahol 15. rok veku, odmietne dať zaregistrovať za dorast materského klubu (ktorý túto skutočnosť musí doložiť), môže byť zaregistrovaný za iný klub bez súhlasu materského klubu až po dvoch rokoch nasledujúcich po dni, v ktorom žiak dovŕšil 15. rok veku.
3. Žiak, ktorý dovŕšil 15. rok veku a bude počas učňovského pomeru alebo štúdia študovať a bývať mimo miesta sídla materského klubu (o čom je povinný predložiť hodnoverný doklad) a ktorý chce v tomto čase hrať v klube v mieste pôsobiska, môže požiadať o hosťovanie na základe príslušného článku Prestupového poriadku futbalu.
4. Žiak, ktorý dovŕšil 15. rok veku a jeho materský klub nemá dorastenecké družstvo, môže požiadať počas dorasteneckého veku o hosťovanie za iný klub, čo príslušná MaK povolí i bez súhlasu materského klubu s ohľadom na výkonnostný rast hráča.
5. Podmienkou povolenia hosťovania v ods. 4 je vykonanie registrácie za materský klub, pričom príslušná MaK vyznačí hosťovanie v RP hráča.

ŠTVRTÁ HLAVA
Registračné poplatky

Zobraziť

Článok 17
1. Základná registrácia, obnova registrácie a výmena RP sa koná za jednorázový poplatok vo výške 100,- Sk. Tento poplatok je žiadateľ povinný uhradiť výhradne poštovou poukážkou toho FZ, ktorý RP resp. duplikát vydáva.
2. Za urýchlené vystavenie RP uhradí žiadateľ príplatok k základnému poplatku a to vo výške 300,- Sk za každý RP.
3. Za vystavenie duplikátu RP zaplatí žiadateľ poplatok vo výške uvedenej v ods. 1 a 2.
4. Jednorázový poplatok za vystavenie RP, prípadne jeho duplikátu uhradí žiadateľ poštovou poukážkou príslušného ObFZ a to vo výške 50,- Sk. Výška poplatku môže byť upravená rozhodnutím príslušného ObFZ.
5. Ak požiada hráč, resp. klub o vystavenie RP z dôvodu uvedeného v článku 13 ods. 2 uhradí poplatok podľa ods. 1 v prípade, že bude vykonaný záznam v nezatavenom RP, uhradí žiadateľ za vykonanie jedného záznamu manipulačný poplatok 20,- Sk. V prípade zataveného RP uhradí žiadateľ poplatok v zmysle znenia tohto čl. ods. 1, resp. 2.

PIATA HLAVA
Odvolanie

Zobraziť

Článok 18
1. Odvolanie týkajúce sa registrácie hráča musí byť klubom alebo hráčom podané najneskôr v lehote do 6 mesiacov od vydania RP (ŽP).
2. V prvom stupni v prípade odvolania voči registrácii hráča, dorastenca alebo dospelého rozhoduje o spore VV príslušného RFZ, v prípade Matriky SFZ – VV SFZ. V prípade sporu týkajúceho sa registrácie žiaka sa postupuje v zmysle štatútu, resp. stanov príslušného ObFZ. Konečné rozhodnutie o spore vo vyššie uvedených prípadoch je v právomoci Komisie Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí.
3. K odvolaniu je žiadateľ povinný okrem dokladov v zmysle súťažného poriadku futbalu predložiť doklad o úhrade poplatku za odvolanie (ústrižok poštovej poukážky o zaplatení poplatku) a to vo výške:

v kluboch republikových súťaží 1000,- Sk
v kluboch ostatných súťaží 500,- Sk

ŠIESTA HLAVA
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zobraziť

Článok 19
1. Žiaci a dorastenci sa na činnosti v kluboch zúčastňujú na základe súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu.
2. Veková kategória žiaka sa začína dňom, keď dosiahne 6. rok veku, a končí sa dňom, keď dosiahne 14. rok veku, s možnosťou dohrať súťažný ročník v kategórii žiak, ak je narodený po 01.08..
3. Po dosiahnutí 14. roka veku môže žiak dohrať rozohraný ročník súťaže alebo požiadať klub o zaregistrovanie za dorast.
4. Hráčka štartujúca v súťažiach futbalového zväzu môže požiadať o registráciu v kategórii žiačok po dovŕšení 6. roku veku a končí dňom, keď hráčka dosiahne 15. rok veku, pričom ak je hráčka narodená po 01.08., môže dohrať súťažný ročník v kategórii žiačok. Hráčka je povinná dodržať príslušné ustanovenia tohto poriadku týkajúce sa predkladania dokladov na vystavenie RP.

Článok 20
Porušenie ustanovení tohto poriadku sa považuje za disciplinárne previnenie, ktoré prerokuje príslušná disciplinárna komisia.

Článok 21
Výklad tohto poriadku vykonáva Matrika SFZ.

Článok 22
Zrušujú sa Registračný poriadok futbalu zo dňa 01. júna 1990, ako i pokyny na evidenciu žiakov vo futbale zo dňa 01. júna 1990.

Článok 23
Tento poriadok bol schválený na Mimoriadnej konferencii SFZ dňa 10. júla 1993 a týmto dňom nadobudol účinnosť. Jeho zmeny a doplnky boli schválené Radou SFZ dňa 25. júna 1994 s účinnosťou od 01. júla 1994, Radou SFZ dňa 17. marca 1995 s účinnosťou od 01. júla 1995, Radou SFZ dňa 15. mája 1998 s účinnosťou odo dňa schválenia a Radou SFZ dňa 14. júna 2002 s účinnosťou odo dňa schválenia.