Smernica pre zriaďovanie

 

Smernica o zaraďovaní družstiev do súťaží v dôsledku organizačných zmien v kluboch

Ekonomické a spoločenské podmienky, ktoré determinujú aj športové dianie, prinášajú do futbalového hnutia niektoré skutočnosti, na ktoré musia riadiace orgány Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) reagovať. Takými skutočnosťami sú zlučovanie a zánik klubov, vznik nových klubov v dôsledku záujmu a investícií nových sponzorov, prechod hráčov medzi zlučujúcimi a zanikajúcimi klubmi, odstúpenie klubu, resp. požiadanie o preradenie do nižšej súťaže (i napriek nároku na postup), ako aj zaraďovanie jednotlivých družstiev takýchto klubov do súťaží SFZ. Táto smernica vytvára legislatívne predpoklady na uskutočnenie týchto trhovému mechanizmu vlastných zmien spôsobom, ktorý rešpektuje športovo-technické kritériá a princípy športového súťaženia.

Článok 1
Predmet úpravy a pravidlá výkladu
1. Táto Smernica upravuje zásady zaraďovania družstiev do súťaží v dôsledku zlúčenia klubov, ich zániku, vzniku nových klubov alebo ich žiadosti o preradenie do nižšej súťaže.
2. Riadiace orgány sú pri aplikácii povinné dbať na to, aby tieto zmeny prebiehali v termínoch na to vymedzených, nenarušovali regulárnosť súťaží a zásady čestného športového súťaženia.

Článok 2
Zánik futbalového klubu bez právneho nástupcu
1. Ak futbalový klub zanikne bez právneho nástupcu, zanikajú aj všetky jeho družstvá a následne sú vyradené zo súťaží, v ktorých štartovali.
2. Miesta, ktoré zostali uvoľnené v súťažiach po družstvách zaniknutého klubu, obsadí príslušný riadiaci orgán (čl. 6 tejto Smernice) buď zmenou počtu postupujúcich do týchto súťaží, alebo znížením počtu zostupujúcich z týchto súťaží, alebo iným spôsobom nenarúšajúcim pravidlá a zásady športového súťaženia.
3. Registrácia hráčov všetkých družstiev zaniknutého klubu sa riadi ustanovenia Registračného poriadku futbalu.

Článok 3
Zánik klubu s právnym nástupcom
1. Ak zanikne futbalový klub a ku dňu jeho zániku vznikne spôsobom stanoveným v štatutárnych predpisoch klubov a SFZ alebo na základe zákona nový futbalový klub ako jeho právny nástupca, zachovávajú sa miesta v súťažiach pre všetky jeho družstvá. V prípade sporu o nástupníctvo v športovo-technickej oblasti rozhodne Výkonný výbor SFZ.
2. Nový klub sa stáva právnym nástupcom zaniknutého klubu vo všetkých jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich zo športovej činnosti, vrátane práv a povinností voči hráčom, trénerom a zamestnancom klubu.
3. Nástupnícky klub môže štartovať v súťažiach pod menom, aké si stanoví.
4. Nástupníckym klubom môže byť výnimočne i klub, ktorý bude mať sídlo inde ako zaniknutý klub, ak táto skutočnosť nenaruší regulárnosť súťaží a súhlasí s ňou príslušný riadiaci orgán SFZ. Prechod hráčov do takéhoto klubu sa riadi Registračným poriadkom futbalu.
5. Družstvá nástupníckeho klubu môžu odohrať majstrovské stretnutia aj v iných obciach, ako je sídlo klubu, pokiaľ riadiace orgány zväzu nedôjde k záveru, že takýto postup by narušoval regulárnosť súťaží. V každom prípade však musí byť splnená podmienka, aby nadpolovičná väčšina družstiev nástupníckeho klubu, zaradených do súťaží SFZ, hrala v sídle klubu.

Článok 4
Zlúčenie klubov
1. Pri zlúčení klubov môžu nastať dva prípady:
a) výsledkom zlúčenia je právna kontinuita jedného a zánik druhého z nich,
b) zánik oboch zlučujúcich sa klubov a vznik nového futbalového klubu ako celkom novej právnickej osoby
2. V oboch prípadoch zostáva nástupníckemu klubu právo na účasť v súťažiach, v ktorých boli zaradené družstvá zaniknutého, resp. zaniknutých klubov. Uvedené však platí len v prípade, že Súťažný poriadok futbalu takýto štart družstiev v súťaži umožňuje (ak napr. sú obe družstvá nového klubu v tej istej súťaži). Pokiaľ to tak nie je, riadiaci orgán zväzu rozhodne o zaradení jednotlivých družstiev do nižších súťaží, prípadne až do súťaže najnižšej.
3. Na registráciu hráčov sa použijú príslušné ustanovenia Registračného poriadku futbalu.
4. Družstvá nástupníckeho klubu môžu odohrať majstrovské stretnutia aj v iných obciach, ako je sídlo klubu (ako je uvedené v čl. 3, ods. 5 tejto Smernice).
5. Zaraďovanie družstiev na voľné miesta v súťažiach po družstvách futbalových kluboch, ktoré zanikli v dôsledku zlúčenia a registrácia ich hráčov, sa riadia postupom uvedeným v čl. 2, ods. 2 a 3 Tejto Smernice.

Článok 5
Vznik nového futbalového klubu
1. Ak vznikne nový futbalový klub ako samostatná právnická osoba, jeho družstvá sa zásadne zaraďujú do najnižších územne príslušného súťaží oblastného futbalového zväzu (ďalej len „ObFZ“).
2. Ak takýto klub vznikne ako právny nástupca zaniknutého klubu alebo zlúčených klubov, postupuje sa primerane podľa čl. 3a 4 tejto Smernice.

Článok 6
Rozhodovanie o zaradení družstiev do súťaží
1. Ak družstvo futbalového klubu jeho prostredníctvom požiada z akéhokoľvek dôvodu o vystúpenie zo súťaže v priebehu, po ukončení súťažného ročníka, resp. pred začiatkom nového súťažného ročníka alebo požiada z akýchkoľvek dôvodov o preradenie do nižšej súťaže, na jeho miesto môže byť zaradené len družstvo najlepšie umiestnené po družstve postupujúcom zo súťaže o jeden stupeň nižšej. O tejto skutočnosti v plnej miere rozhoduje riadiaci zväz.
2. Ak má byť v dôsledku zániku, zlúčenia, vzniku futbalového klubu alebo v dôsledku uvedenom v ods. 1 rozhodnuté o zaradení družstiev do súťaží, rozhodujú o tom príslušné riadiace orgány nasledovne:
a) v rámci jedného ObFZ – výkonný výbor ObFZ,
b) medzi dvoma ObFZ až po úroveň regionálnych súťaží – výkonný výboru regionálneho futbalového zväzu (ďalej len „RFZ),
c) medzi dvoma RFZ a v súťažiach riadených SFZ – Výkonný výbor SFZ.
3. Rozhodnutia riadiacich orgánov príslušných podľa ods. 2 sú konečné a musia byť urobené najneskôr k 30.6. kalendárneho roka, pričom tieto orgány môžu tak urobiť až vtedy, keď klub splní podmienky uvedené v čl. 8, ods. 3 tejto Smernice.

Článok 7
Registrácia a prestupy hráčov
Registračný a Prestupový poriadok nie sú touto Smernicou dotknuté.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. V prípade zlúčenia klubov alebo právneho nástupníctva uhradí nástupnícky klub riadiacemu zväzu, príslušnému podľa čl. 6, ods. 2, poplatok vo výške:

a) pri kluboch I. ligy 100 000,- Sk
a) pri kluboch II. ligy 50 000,- Sk
a) pri kluboch III. ligy 20 000,- Sk
pri kluboch ostatných súťaží a súťaží žien 10 000,- Sk

2. V prípade zlúčenia klubov, ktoré majú len mládežnícke družstvá, sa poplatok neplatí.
3. Zmenu názvu vykoná Matrika SFZ v registri klubov (ktorý sa vedie na základe rozhodnutia FIFA) pri zmene názvoslovia, resp. pri zlúčení klubov na základe písomnej žiadosti klubu, ktorý je povinný takúto žiadosť zaslať Matrike SFZ najneskôr do 31. mája kalendárneho roka. Prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. v štatúte klubu, príp. telovýchovnej jednoty Ministerstvom vnútra SR. Matrika SFZ po splnení uvedených podmienok zo strany klubu, resp. telovýchovnej jednoty túto skutočnosť následne oznámi ObFZ a RFZ prostredníctvom Úradnej správy SFZ.
4. Na základe zmeny v zmysle čl. 8, ods. 3 sa vykonajú zmeny v registračných preukazoch hráčov nasledovne:
– pri kluboch, ktorých družstvo dorastu, resp. dospelých štartuje v republikových súťažiach, záznam v registračných preukazoch dorastencov a dospelých vykoná Matrika SFZ,
– pri kluboch, ktorých družstvá štartujú v ostatných stupňoch súťaží vrátane žiakov, záznam v registračných a žiackych preukazoch vykoná územne príslušná matričná komisia RFZ.
Registračné a žiacke preukazy sú žiadatelia povinní doručiť príslušným orgánom futbalového zväzu ihneď po ukončení súťažného ročníka predchádzajúcemu ročníku, v ktorom bude klub používať nový názov. Za tieto úkony žiadateľ uhradí poštovou poukážkou príslušného futbalového zväzu manipulačný poplatok a to pri registračnom preukaze s vykonaním písomného záznamu 50,- Sk, pri tzv. zatavených 100,- Sk a pri žiackom preukaze 20,- Sk.

Článok 9
Ruší sa Smernica o zaraďovaní družstiev do súťaží v dôsledku organizačných zmien vo futbalových kluboch (oddieloch) schválená Radou SFZ dňa 25. júla 1992.

Článok 10
Táto Smernica bola schválená na mimoriadnej konferencii SFZ dňa 10. júla 1993 a týmto dňom nadobudla účinnosť. Jej zmeny a doplnky boli schválené Radou SFZ dňa 25. júna 1994 s účinnosťou od 1. júla 1994, Radou SFZ dňa 17. marca 1995 s účinnosťou od 1. júla 1995, Radou SFZ dňa 15. mája 1998 s účinnosťou od 1. júla 1998 a Radou SFZ dňa 26. septembra 2003 a dňom schválenia nadobudla účinnosť.