Organizačný poriadok

 

TRETIA HLAVA

Článok 10
Právomoc a pôsobnosť Výkonného výboru

1. Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán ZsFZ a operatívne riadi činnosť ZsFZ a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú Stanovami ZsFZ alebo inými normami zverené do právomoci Konferencie, Rady, kontrolných orgánov alebo odborných komisií.
2. Výkonný výbor volí, okrem predsedu Revíznej komisie, ktorého volí Konferencia, ostatných predsedov kontrolných orgánov a odborných komisií. Voľba predsedov kontrolných orgánov /okrem predsedu Revíznej komisie/ a odborných komisií podlieha potvrdeniu Radou.
3. Výkonný výbor volí členov kontrolných orgánov a odborných komisií na návrh ich predsedov.
4. Výkonný výbor schvaľuje štatúty kontrolných orgánov a odborných komisií a všetky normy v pôsobnosti ZsFZ, ich zmien a doplnkov. Schválené predpisy a smernice nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je uvedený. Ak to tak nie je, tak dňom schválenia na Výkonnom výbore.
5. Nové a novelizované predpisy a Smernice ZsFZ verifikujú predseda ZsFZ a vedúci sekretár ZsFZ. Originál spolu s jednou kópiou sa zakladá na sekretariáte ZsFZ.
6. Taxatívne vymedzené právomoci Výkonného výboru ZsFZ upravuje článok 28 Stanov ZsFZ.

Článok 11
Zloženie Výkonného výboru ZsFZ

1 Výkonný výbor ZsFZ je zložený zo 7 členov:
a/ predsedu ZsFZ, ktorý je zároveň predsedom Výkonného výboru ZsFZ
b/ šesť členov, z ktorých jeden vykonáva podpredsedu ZsFZ
2 Na rokovaniach Výkonného výboru má právo zúčastniť sa predseda Revíznej komisie. Povinne sa ho zúčastňuje vedúci sekretár ZsFZ a prizýva sa tlačový hovorca.

Článok 12

Právomoci a povinnosti členov Výkonného výboru

1. Výkonný výbor ako najvyšší výkonný orgán ZsFZ operatívne riadi činnosť ZsFZ a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú Stanovami ZsFZ alebo inými normami zverené do právomoci Konferencie, Rady, kontrolných orgánov alebo odborných komisií.
2. Členovia Výkonného výboru majú právo:
a) predkladať návrhy, ktoré sú predmetom rokovania Výkonného výboru a vyjadrovať sa k nim,
b) hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje Výkonný výbor,
c) zúčastňovať sa na schôdzach komisií a pracovných skupín.
3. Členovia Výkonného výboru sú povinní:
a) vykonávať svoje funkcie nezištne v prospech futbalu,
b) dbať na jeho záujmy a posilňovať jeho spoločenskú vážnosť,
c) zúčastňovať sa na rokovaniach Výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná.
4. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné so cťou člena Výkonného výboru, alebo v prípade, že sa bez ospravedlnenia nebude člen zúčastňovať na jeho činnosti, môže Výkonný výbor odvolať takéhoto člena. V prípade návrhu na odvolanie predsedu ZsFZ musí byť zvolaná Mimoriadna konferencia v zmysle článku 23 odst. 1
5. Ak člen Výkonného výboru zo závažných dôvodov skončí svoju funkciu počas funkčného
obdobia, obsadí dočasne jeho miesto na návrh predsedu ZsFZ. Takto poverený člen
Výkonného výboru vykonáva funkciu do najbližšej Konferencie.
6. Členovia Výkonného výboru sú povinní plne rešpektovať kódex futbalovej etiky.

Článok 13

Zasadnutia Výkonného výboru

1. Predseda ZsFZ zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Výkonný výbor musí byť zvolaný, ak o to požiadajú aspoň štyria jeho členov, alebo ak o to požiada Rada ZsFZ. V takomto prípade musí byť členom Výkonného výboru doručená pozvánka najmenej 5 dní pred dňom rokovania.
2. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní najmenej štyria jeho členovia. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Výkonného výboru.
3. Na rokovanie Výkonného výboru môžu byť prizvaní predsedovia kontrolných orgánov a odborných komisií a iné osoby, ktorých prítomnosť je potrebná na prerokovanie danej problematiky. V takomto prípade majú tieto osoby právo predkladať návrhy a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným otázkam, nemajú však hlasovacie právo.
4. Zasadnutie Výkonného výboru je neverejné.
5. Ak hrozí konflikt záujmov, člen Výkonného výboru sa nesmie zúčastniť rokovania a rozhodovania.

Článok 14

Organizácia a priebeh zasadnutí Výkonného výboru

1. Obsahovou a organizačnou prípravou rokovaní Výkonného výboru je poverený vedúci sekretár ZsFZ. Ten je povinný najneskôr do 5 dní pred dňom zasadnutia doručiť členom Výkonného výboru písomnú pozvánku s programom rokovania a písomnými materiálmi, ktoré sa budú prerokúvať. Ak v niektorom bode rokovania pôjde o ústnu informáciu, musí to byť výslovne uvedené. V prípade, že sú bodom rokovania otázky súvisiace s činnosťou niektorej komisie alebo oblastného zväzu, je účasť ich predsedu povinná a vedúci sekretár SFZ zabezpečí odoslanie pozvánky a písomných materiálov aj im v rovnakom termíne ako členom Výkonného výboru.
2. Obsahový plán rokovaní Výkonného výboru zostavuje vedúci sekretár ZsFZ na základe návrhu členov Výkonného výboru a predkladá ho na schválenie Výkonnému výboru vždy k 20. 6. a 20. 12. kalendárneho roka. Po schválení sa tento plán doručí členom Rady, Výkonnému výboru a predsedom komisií. Návrhy na dodatočné zaradenie veci do programu rokovania Výkonného výboru možno podávať najneskôr 15 dní pred termínom jeho konania.
3. Písomné materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania, musia byť k dispozícii vedúcemu sekretárovi ZsFZ najneskôr 15 dní pred dňom zasadnutia a musia obsahovať aj návrh na uznesenie.
4. Zaradenie návrhov, ktoré nie sú v programe rokovania, je možné len vtedy, ak s tým súhlasí väčšina prítomných členov Výkonného výboru.
5. Rokovania vedie predseda ZsFZ, v jeho neprítomnosti podpredsedaZsFZ alebo ďalší poverený člen Výkonného výboru.
6. Na všetkých rokovaniach vykoná vedúci sekretár ZsFZ kontrolu plnenia uznesení.
7. Uznesenie z rokovania zasiela vedúci sekretár ZsFZ najneskôr do 10 dní členom Rady a predsedom kontrolných orgánov a odborných komisií. Zápisnicu verifikuje vedúci sekretár ZsFZ a zasiela členom Výkonného výboru. Zároveň originál s 1 kópiou zakladá na Sekretariáte ZsFZ.

Článok 15

Predseda ZsFZ

1. Štatutárnym zástupcom ZsFZ a jeho Výkonného výboru je predseda ZsFZ, ktorý ho zastupuje v rámci stykov ako aj vo vzťahu k národnému futbalovému zväzu a Oblastným futbalovým zväzom.. Predseda ZsFZ zabezpečuje spoluprácu so štátnymi orgánmi a inými republikovými organizáciami Slovenskej republiky.
2. Predseda ZsFZ okrem iných povinností najmä:
a/ prostredníctvom vedúceho sekretára realizuje rozhodnutia prijaté Konferenciou, Radou a Výkonným výborom,
b/ zabezpečuje efektívne fungovanie orgánov ZsFZ za účelom dosiahnutia cieľov definovaných v Stanovách,
c/ dohliada na prácu vedúceho sekretára a sekretariátu ZsFZ,
d/ koordinuje vzťahy medzi ZsFZ a SFZ ako aj ostatnými športovými organizáciami,
e/ zastupuje ZsFZ v rokovaní so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými organizáciami.
3. Predseda ZsFZ pri výkone svojich funkcií vystupuje v mene ZsFZ, Rady a Výkonného výboru. Na zastupovanie ZsFZ, Rady a Výkonného výboru môže predseda ZsFZ splnomocniť v stanovenom rozsahu podpredsedu ZsFZ, členov Výkonného výboru, vedúceho sekretára ZsFZ, prípadne profesionálneho pracovníka ZsFZ.
4. Predseda ZsFZ zvoláva zasadnutia Rady a Výkonného výboru a riadi ich činnosť.